PODPORNE ORGANIZACIJE


CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NVO


MREŽA NVO V KULTURI


SLOVENSKA MREŽA PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJMREŽA ZA PROSTOR


MREŽA NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Najdete nas tudi na:

VPIŠITE SVOJO ORGANIZACIJO V MREŽO NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJA - POVEZUJEMO ŽE PREKO 450 ČLANIC!

 

S pobudo Moja družba krepimo sodelovanje med nevladnimi organizacijami, občinami, mediji ter gospodarstvom.

Aktivnosti Regionalnega stičišča NVO Pomurja financira:


Razpisi


 
 

Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji v obdobju 2018 - 2019

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali doseganje ciljev tega javnega razpisa v okviru zagona novih socialnih podjetij oziroma izboljšanje poslovanja obstoječih socialnih podjetij preko oblikovanja novih ali nadgradnje obstoječih produktov in storitev, ki bodo povečale zmožnost socialnih podjetij za trajnejši obstoj na trgu.

V skladu z Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 - 2019 in Regionalnim razvojnim programom Pomurske regije 2014-2020, bo večja podpora namenjena projektom, ki bodo pokrivali vsebinski področji specializacije Pomurske regije, in sicer turizem in prehrana (na primer lokalne samooskrbne verige, povečanje ekološko pridelane hrane in pridelava kakovostne hrane v lokalnem okolju), dodatno pa še storitve na področju oskrbe starejših in drugih ranljivih skupin ter geotermalne energije in drugih obnovljivih virov energije.

Prijavitelji po tem razpisu so registrirana socialna podjetja, ki delujejo na območju občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej.
Na razpis se lahko prijavi socialno podjetje, ki je dan oddaje vloge na javni razpis registrirano po Zakonu o socialnem podjetništvu - ZscoP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 - ZDU-1I in 13/18) ter ima sedež in dejansko ekonomsko aktivnost na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019.

Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 200.000,00 EUR.

Maksimalna višina subvencije na posameznega prijavitelja je 25.000,00 EUR.

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:
 • 100.000,00 EUR v letu 2018 in
 • 100.000,00 EUr v letu 2019.

Upravičene stroške predstavljajo:
 • stroški dela,
 • stroški nakupa, vzdrževanja ali najema strojev in opreme,
 • stroški nakupa in vzdrževanja neopredmetenih sredstev,
 • stroški najema prostorov v katerih se bo opravljala dejavnost, katerih lastnik ni neposredno povezan z upravičencem,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki niso neposredno povezani s subjekti prijavitelja,
 • posredni stroški (v obliki pavšalne stopnje, največ do 15 % neposredno upravičenih stroškov dela).


 

5. Ustvarjalni literarno-likovno-multimedijski medgeneracijski in mednarodni natečaj 2018

Večetnično kulturno, izobraževalno, turistično in športno društvo Bakovci, Zveza kulturnih društev Prekmurja in Zveza bosanskohercegovskih kulturno umetniških in humanitarnih društev
Večetnično kulturno, izobraževalno, turistično in športno društvo Bakovci v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Prekmurja in Zvezo bosanskohercegovskih kulturno umetniških in humanitarnih društev razpisuje 5.Ustvarjalni literarno-likovno-multimedijski medgeneracijski in mednarodni natečaj 2018.

A. Opis tematike
Vsebina letošnjega natečaja se nanaša na aktualnost vsakdanjega časa, in sicer na to, kako smo ljudje različni, drugačni, posebni... Prav ta raznolikost kulture, bivanja, okolja, drugačnosti nas ne siromaši, ampak bogati. Vsak je svoj individum, ki drugega bogati. Pisati je možno o večih temah, aktualni begunski tematiki, priseljencih, Romih v okolju, invalidih, drugače mislečih, drugače verujočih, nasploh drugačnih, ki nas spremljajo v našem vsakdanu ter nam bogatijo naše življenje in delo.

Razpisni pogoji natečaja:

B SODELOVANJE NA USTVARJALNEM NATEČAJU
Kategorije:

1. LITERARNA DELA OSNOVNOŠOLCEV – nižja stopnja; do vključno 5. razreda OŠ
2. LITERARNA DELA OSNOVNOŠOLCEV – višja stopnja; od 6. do 9. razreda
3. LITERARNA DELA MLADIH − mladina do 25. leta starosti;
4. LITERNA DELA ODRASLIH – starejši od 25 let;
5. LIKOVNA DELA PREDŠOLSKIH OTROK − vrtci
6. LIKOVNA DELA OSNOVNOŠOLCEV – razredna stopnja: od 1. do vključno 5. razreda
7. LIKOVNA DELA OSNOVNOŠOLCEV – višja stopnja: od 6. do 9. razreda
8. LIKOVNA DELA ODRASLIH – starejši od 15 let;
9. MULTIMEDIJSKA USTVARJALNOST – ustvarjalci vseh starosti.

C VSEBINA PRISPEVKOV
1. LITERARNO PODROČJE: vse literarne zvrsti/vrste (proza, poezija, dramatika)
2. LIKOVNO PODROČJE: likovna dela v različnih tehnikah A4 format
3. MULTIMEDIJSKA USTVARJALNOST: vse zvrsti ustvarjanja na video traku VHS, SVHS ali DV, fotografije, elektronski zapisi, računalniške animacije, printi …

Več informacij tukaj.

 

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v obnovo vgradne športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah ter obnovo atletskih tekališč v letu 2018

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Na javni razpis za sofinanciranje investicij v prenovo vgradne športne opreme in prenovo ter preplastitev atletskih tekališč s tartanom, se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti javne športne objekte. Namen razpisa je spodbuditi posodobitev obstoje- čih javnih športnih objektov ter njihovo učinkovito rabo skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014–2023.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v obnovo vgradne športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah ter obnovo oziroma preplastitev atletskih tekališč s tartanom v letu 2018, katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov za leto 2018.

Sklop 1 Sofinancirala se bo obnova vgradne športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah, katerih kvadratura ne sme presegati 600 m2 .

Sklop 2 Sofinancirala se bo obnova in preplastitev krožnih atletskih tekališč s tartanom, dolžine najmanj 200 m z najmanj tremi tekaškimi progami.

Več informacij tukaj.

Uradni list Republike Slovenije, številka 33/2018, z dne 18.05.2018 

Razpis Partycipiraj za Mladinske svete lokalnih skupnosti

Mladinski svet Slovenije
Mladinski svet Slovenije objavlja razpis za mladinske svete lokalnih skupnosti za dodelitev sredstev za sofinanciranje izvedbe aktivnosti v predvolilni kampanji na rednih lokalnih volitvah, ki bodo 18. novembra 2018.

Namen kampanje Partycipiraj:
Partycipiraj je osrednja kampanja Mladinskega sveta Slovenije v času volilne kampanje za volitve v Državni zbor ter v času rednih lokalnih volitev. Kampanja se osredotoča na spodbujanje mladih k politični participaciji in na politične stranke, z opozarjanjem na problematiko mladih.

Namen razpisa:
Na MSS si želijo vzpodbuditi različne oblike participacije in opozoriti na stanje mladih v njihovih lokalnih okoljih. Prizadevajo si za vzpostavitev plodnega dialoga z vsemi relevantnimi deležniki, ter učinkovito ureditev področja sodelovanja med mladimi in odločevalci v posamezni lokalni skupnosti. Z razpisom želijo dodatno aktivirati mladinske svete lokalnih skupnosti, na način da se vključijo v izvedbo političnih kampanj pred lokalnimi volitvami, ki bodo 18. novembra 2018, ter spodbuditi mlade k soodločanju o njihovi prihodnosti.

Več informacij tukaj.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Veržej za leto 2018

Občina Veržej
Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Veržej, namenjena sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Veržej za leto 2018.

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so registrirana po zakonu o društvih,
- da imajo sedež v Občini Veržej in da delujejo na območju Občine Veržej,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno članarino,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na področju turizma,
- da vsako leto občinski upravi redno poročajo o realizaciji programov,
- da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Veržej (Ur. list RS, št.. 28/11).

Več informcij tukaj.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju občine Veržej za leto 2018

Občina Veržej
Predmet javnega razpisa so finančna sredtsva iz proračuna Občine Veržej za leto 2018, namenjena sofinanciranju področij športa v skladu z letnim programom športa v občini Veržej za leto 2018.

Na razpis za sofinancirenje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov: športna društva, zveze športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

Več informacij tukaj.

 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v občini Veržej za leto 2018

Občina Veržej
Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine veržej, namenjena sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Veržej.

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v Občini Veržej,
- so registrirana za opravljanje programov na področju kulture in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kvaliteto,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
- imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske možnosti za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
- vodijo evidenco o opravljenih vajah, nastopih, uvrstitvah,
- imajo potrjen program dela s strani pristojnega organa društva in finančni načrt,
- vsako leto pred prijavo na javni razpis oziroma v pogodbeno določenih rokih morajo občinski upravi dostaviti poročilo o realizaciji programov in namenski porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz občinskega proračuna,
- ob prijavi na javni razpis predložijo občinski upravi popolno zahtevano razpisno dokumentacijo.

Več informacij tukaj.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Veržej za leto 2018

Občina Veržej
Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Veržej, namenjena sofinanciranju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Veržej.

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so prijavitelji organizacije in društva, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne, v njihovih programih so elementi skrbi za invalide, reševanje socialne stiske prebivalecev ali članov, dobrodelnost in samopomoč,
- da imajo člani društva oz. organizacije tudi člane iz Občine Veržej.

Več informacij tukaj.

 

Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti interesnih združenj, ki se ne sofinancirajo po drugih javnih razpisih Občine Veržej za leto 2018

Občina Veržej
Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Veržej, namenjena sofinanciranju letnih programov in dejavnosti interesnih združenj, ki se ne sofinancirajo po drugih javnih razpisih Občine Veržej za leto 2018.

Na razpis se lahko prijavijo interesna združenja oz. organizacije, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne in izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo člane iz območja občine Veržej,
- da so vlogi priložili letni program dejavnosti,
- da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.

Več informacij tukaj.

 

JR za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva

Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za javno upravo je dne 4. 5. 2018 v Uradnem listu RS, št. 31/2018 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirani bodo projekti v katerikoli fazi razvoja ali izvedbe, ki bodo ustrezno identificirali in naslavljali potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju. Ministrstvo bo v okviru izbranih projektov subvencioniralo:

SKLOP A: trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah;
Razpisana sredstva: 1.600.000€

SKLOP B: trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.
Razpisana sredstva: 400.000€

Projekti, ki bodo v okviru javnega razpisa sofinancirani, bodo morali prispevati k doseganju naslednjih ciljev javnega razpisa:
 • Povezan, stabilen, manj razdrobljen ter trajnostno naravnan nevladni sektor,
 • Dobro razvit, učinkovit in inovativen nevladni sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja ter se nanje učinkovito in uspešno odziva,
 • Profesionalizacija nevladnega sektorja za večje prevzemanje javnih storitev,
 • Kreiranje trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju,
 • Kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo,
 • Profesionalizacija nevladnega sektorja za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter upravljanje s prostovoljci.
Rok za oddajo vlog je 18. 6. 2018, najkasneje do 12.00 ure.

Dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV RAZVOJA IN PROFESIONALIZACIJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA« (za Urško Kavčič).

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na tej spletni strani. Vprašanja je možno posredovati do 12. 6. 2018, zadnji odgovori bodo objavljeni do 14. 6. 2018. V kolikor bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori ne bodo posredovani.

Ministrstvo bo javni razpis podrobneje predstavilo na informativni delavnici za potencialne prijavitelje, ki bo predvidoma 11. maja 2018.


Celotno dokumentacijo lahko najdete tukaj.

 

Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2018

Občina Gornja Radgona
Predmet razpisa
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona št. 3/2015) je predmet razpisa sofinanciranje aktivnosti, ki se izvajajo kot zaključeni enkratni dogodki, namenjeni širši javnosti, na katerih sodelujejo različni kulturni, športni, turistični in drugi akterji, ki izvajajo:
- kulturne aktivnosti (koncerte, predstave, razstave, proslave, okrogle mize in druge prireditve, ki prispevajo k obogatitvi dejavnosti na lokalni in širši ravni),
- športno-rekreativne aktivnosti,
- aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine (festivali, sejmi, karnevali, ipd.),
- druge aktivnosti, ki pripomorejo k obogatitvi družbenega, socialnega in medgeneracijskega druženja in udejstvovanja.

Sredstva dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.

Predmet javnega razpisa (prvi del) je sofinanciranje aktivnosti, ki so izvedene v obdobju od vključno meseca novembra 2017 in do konca aprila 2018. Sredstva za investicije niso predmet tega javnega razpisa.

Upravičenci, ki lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje aktivnosti po tem javnem razpisu, so:
- fizične osebe z registrirano dejavnostjo in s sedežem v Občini Gornja Radgona,
- pravne osebe s sedežem v Občini Gornja Radgona,
- pravne osebe, ki nimajo sedeža v Občini Gornja Radgona, izvedejo pa aktivnost v Občini Gornja Radgona ali izven, le v kolikor je aktivnost večjega in širšega pomena (regijskega ali državnega).

Upravičenci, ki na podlagi tega javnega razpisa prejmejo sredstva iz občinskega proračuna, so dolžni v svojih promocijskih ali drugih gradivih navesti, da je aktivnost sofinancirala Občina Gornja Radgona.

Vsak upravičenec lahko sredstva pridobi za največ dve aktivnosti na leto. Ista aktivnost je lahko sofinancirana samo iz enega proračunskega vira občine.

Več informacij na tej povezavi: www.gor-radgona.si/novice/2018041813443387/

 

Fotografski natečaj za otroke "Narava v urbanih okoljih"

Zavod Logarica, LU Lendava
V okviru projekta »Narava v urbanih okoljih – URBANATURA«*, ki ga izvajata partnerja Zavod Logarica, Brezovica in Ljudska univerza Lendava so razpisali fotografski natečaj za otroke med 6. in 18. letom starosti.

Osnovni namen natečaja je promocija, odkrivanje in dokumentiranje prezrte narave, kot so prosto živeče živali, rastline in glive v naseljih, stara drevesa, porasli spomeniki, zanimivi habitati… in to v sledečih občinskih središčih: Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana.

Natečaj je odprt do 10. 05. 2018, prijavijo se lahko otroci in mladi skupaj z mentorji (fotografije in podpisane prijave zbirajo na naslovu: info@logarica.si). Od vseh poslanih fotografij bodo izbrali 20 najboljših in jih razstavili 22. 05. 2018 v prostorih gradu v Beltincih (odprtje razstave bo ob 17:00 uri).

Več o samem natečaju in pravilih sodelovanja najdete v priloženih dokumentih:
PRIJAVNICA
OBVESTILO Z RAZPISNIMI POGOJI


*Projekt URBANATURA se izvaja v okviru Strategije lokalnega razvoja na območjih Lokalne akcijske skupnosti Pri dobrih ljudeh 2020 (LAS PDL 2020) v letu 2017 in je skladno z razpisnimi pogoji sofinanciran iz sredstev, ki jih je LAS PDL dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).


 

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/19

Zavod za šport RS Planica
Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/19 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov športa otrok in mladine: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji: – športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji; – zavodi za šport ustanovljeni skladno s 44. členom Zakona o športu; – zasebni športni delavci; – lokalne skupnosti. Vloga prijavitelja mora zajemati koordinacijo vseh interesnih programov športa otrok in mladine, iz prvega odstavka druge točke javnega razpisa. Vloga, ki ne bo zajemala koordinacije vseh interesnih programov športa otrok in mladine, bo s sklepom zavržena.

Zavod za šport RS Planica bo pri vsakem področnem centru sofinanciral: – enega vodjo področnega centra, – enega koordinatorja za interesne programe Mali sonček, Zlati sonček in Krpan, – enega koordinatorja za interesni program Naučimo se plavati, – enega koordinatorja za interesni program Šolska športna tekmovanja in prireditve za osnovne šole in srednje šole (koordinatorja za srednje šole se ne sofinancira na PC Zasavje, PC Domžale, PC Grosuplje, PC Notranjska, PC Posavje), – enega koordinatorja za interesni program Hura, prosti čas. Prijavitelj mora v vlogi imenovati fizične osebe (koordinatorje), ki bodo skrbeli za področno koordinacijo programov iz prejšnjega odstavka. Ista oseba je lahko vodja in/ali koordinator pri več interesnih programih v vlogi, pri čemer mora biti iz prijave na javni razpis to natančno razvidno.

Za izvajanje, koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine, bo izbran in sofinanciran tisti prijavitelj, katerega vloga bo v fazi vrednotenja ovrednotena z višjim številom točk.

Razpisana sredstva se razdelijo na osnovi velikosti področnega centra, pri čemer se upošteva število vrtcev, osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom in srednjih šol v posameznem področnem centru. Področni centri so razdeljeni v tri skupine.

Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, do najkasneje 20. 4. 2018. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, bodo s sklepom zavržene. Šteje se, da je vloga oddana pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavod za šport RS Planica, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »ne odpiraj – koordinacija PC 2018/19«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. V primeru, da vloga ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje vloge ali za založitev vloge.

Vir: pora-gr.si/index.php

Več informacij na spletni strani: www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018023.pdf

 

Natečaj naj mentor in naj mentorica prostovoljcev 2017

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v okviru projekta Slovenska mreža prostovoljskih organizacij razpisuje natečaj za podelitev naziva Naj mentor prostovoljcev in naj mentorica prostovoljcev 2017.

Namen natečaja je prepoznavanje dela odličnih mentorjev in mentoric ter koordinatorjev in koordinatoric prostovoljcev kot ključnih nosilcev organiziranega prostovoljstva, priznavanje pomena in vrednosti njihovega dela ter promocija njihovega prispevka h kakovosti prostovoljstva.

Natečaj v letu 2018 razpisujejo prvič. Naziv se podeljuje za leto 2017 aktivnim mentorjem in mentoricam za delo, opravljeno v preteklih letih oz. do konca preteklega leta.

Predvidoma bo podeljen en naziv naj mentor prostovoljecv in en naziv naj mentorica prostovoljcev 2017.

Z imenom mentor na tem natečaju poimenujejo vse, ki v organizacijah skrbijo za prostovoljstvo, ustvarjajo pogoje za delo prostovoljcev in jih pri tem podpirajo – kot mentorji, koordinatorji, organizatorji ali vodje skupin prostovoljcev.

Razpis, prijavni obrazec in vzorci izjav so dostopni na spletni strani www.prostovoljstvo.org na povezavi http://www.prostovoljstvo.org/natecaji/naj-mentor-prostovoljcev.

Rok za prijave je 20. april do 12. ure.

Vabijo vse organizacije, članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, da predlagajo mentorja, koordinatorja, organizatorja ali vodjo prostovoljcev, ki ga oz. jo prepoznavate kot osebo, ki si s svojim delom zasluži ta naziv.

 

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev v letu 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Predmet javnega razpisa: predmet tega razpisa je dodelitev sredstev za turistične prireditve turističnih društev v letu 2018.

Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo (v nadaljevanju TD), registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti, to je najmanj od 30. 3. 2016 in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS. Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru tega razpisa prijavi le eno prireditev, ki traja en dan oziroma največ tri dni skupaj. Posamezna prireditev je lahko na razpis prijavljena enkrat (več društev ne more prijaviti iste prireditve). V kolikor bo društvo kandidiralo za sofinanciranje več kot ene prireditve ali bo ena prireditev prijavljena večkrat ali bo prijavljena prireditev trajala več kot tri dni skupaj oziroma iz opisa večdnevnega dogodka ne bo razvidno za katero tridnevno prireditev gre, bodo tovrstne prijave zavrnjene. TD, ki je kandidiralo za sredstva v letu 2017 in ni oddalo popolnega vsebinskega in finančnega poročila o izvedbi prireditve 2017 (v okviru lanskega javnega razpisa) v predpisanem roku oziroma ni o tem pravočasno obvestilo TZS, ne more kandidirati na letošnjem razpisu.

Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: Prijavitelj lahko Prijavni obrazec za kandidiranje na razpisu izpolni s prijavo v spletno aplikacijo PORTAL TZS – www.tzs.link, v katerega vstopa z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom. Po končanem izpolnjevanju elektronske prijave, mora prijavitelj Prijavni obrazec natisniti in ga podpisati ter žigosati. Natisnjenemu obrazcu mora priložiti ostalo vlogo in dokazila ter poslati na Turistično zvezo Slovenije. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo prijav, to je do dne 20. 4. 2018, najkasneje do 11. ure prispela v tajništvo Turistične zveze Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana, oziroma oddana priporočeno po pošti na naslov Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana, najkasneje 20. 4. 2018. Šteje se, da je prijava pravilno označena, če je na ovojnici označeno »Javni razpis – Sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev – Ne odpiraj«. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijavitelju, zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj.

Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi s razpisom dobite na Turistični zvezi Slovenije, pri strokovni službi TZS, na tel. 01/434-16-70, vsak delovnik od 10. do 12. ure oziroma po elektronski pošti bisera.djutovic@turisticna-zveza.si.

Uradni list Republike Slovenije, številka 21, z dne 30.03.2018

Vir: pora-gr.si/index.php

Več informacij na spletni strani:www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018021.pdf

 

4. Javni poziv kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko«

Občina Grad
Po določilih Pravilnika o kolektivni blagovni znamki »Krajinski park Goričko« je objavljen 4. Javni poziv za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko«.

Poziv je namenjen vsem zainteresiranim vlagateljem oz. ponudnikom domače in umetnostne obrti, živil in storitev iz območja naselij občin Krajinskega parka Goričko.

Razpisna dokumentacija (Vloga 2018, Javni poziv 2018, Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko«) je vlagateljem na voljo do vključno 30. aprila 2018 na spletni strani http://www.park-goricko.org v zavihku razpisi 2018 ali na sedežu zavoda.

V sodelovanju z novimi ponudniki želijo register 79 uporabnikov KBZ z območja parka razširiti ter s tem zagotoviti kakovostno izbiro lokalnih izdelkov domače in umetnostne obrti, kmetijskih pridelkov in produktov ter storitev.

Razpis je na njihovi spletni strani objavljen na povezavi:
http://www.park-goricko.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=63&id_jezik=0&id_language=0&id_informacija=852

 

Javni razpis za sofinanciranje programov civilnih in drugih organizacij v občini Lendava, ki se ukvarjajo z varovanjem okolja in naravne dediščine

Občina Lendava
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev, drugih pravnih oseb ter posameznikov, katerih programi ter aktivnosti se nanašajo na varovanje okolja in naravne dediščine.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo:
- pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj ter javnih ali zasebnih zavodov, ki imajo sedež v Občini Lendava in imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, organizacijske ter deloma že materialne pogoje za uresničitev prijavljenega programa oziroma projekta
- fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Lendava
- izvajalci programov oziroma projektov, ki sicer nimajo sedeža v Občini Lendava, vendar so organizacijsko vezani na Občino Lendava
- izvajalci programov oziroma projektov, ki sicer nimajo sedeža v Občini Lendava, prav tako niso organizacijsko vezani na Občino Lendava, vendar v njih sodelujejo občani Občine Lendava in z izvedbo teh programov oziroma projektov prispevajo k promociji in prepoznavnosti občine.

Več informacij na spletni strani Občine Lendava.

 

Javni poziv za sodelovanje v projektnem svetu v okviru projekta Prekmurski turistični vrtiljak

LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Društvo za trajnost virov SI. Energija,
Objavljajo javni poziv za sodelovanje v projektnem svetu v okviru projekta Prekmurski turistični vrtiljak.

Projektni svet sestavljajo trije (3) člani in sicer en (1) predstavnik občine, en (1) predstavnik LAS in en (1) predstavnik turističnih društev oz. organizacij.

Naloga članov projektnega sveta bo:
-definiranje kriterijev za vključevanje ponudnikov za vsako posamezno turistično panogo;
-razvijanje koncepta in sprejetje koncepta za izdelavo znaka, ki bo dodeljen ponudniku na podlagi izpolnjenih kriterijev za posamezno turistično panogo;
-zagotavljanje trajnosti operacije z mrežo turističnih ponudnikov, ki bodo izpolnjevali določene kriterije za pridobitev določenega znaka;
-enkratno letno preverjanje ali ponudniki še vedno izpolnjujejo pogoje za ohranjanje znaka.

Delo članov projektnega sveta bo prostovoljno in bo potekalo v prid lokalnemu razvoju. Mandat članov projektnega sveta bo trajal še pet let po izvedbi projekta.

Prijavite se tako, da izpolnjen in podpisan prijavni obrazec vrnete na naslov: LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Društvo za trajnost virov SI. ENERGIJA, Renkovci 8, 9224 Turnišče. Več informacij na tej povezavi.

Rok za oddajo je do vključno: 16. 4. 2018

Za več informacij se lahko obrnete na pisarno LAS Pri dobrih ljudeh 2020, kontaktna oseba Alja Horvat, tel: 02 53 81 350, ali na e-pošto: turisticnivrtiljak@gmail.com

 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezam turističnih društev v letu 2018

Občina Moravske Toplice
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice in zvezam turističnih društev za leto 2018, z naslednjimi vsebinami:
spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja,
akcije na področju urejanju okolja,
organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah,
izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva.

Upravičeni prijavitelji
Za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:
da so registrirana po zakonu o društvih,
da imajo sedež v Občini Moravske Toplice in da delujejo na območju Občine Moravske Toplice,
da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno članarino,
da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma.

Več informacij na tej povezavi.

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019

Ministrstvo za okolje in prostor,
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO) za leti 2018 in 2019, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora, in sicer na naslednjih vsebinskih področjih:

1. trajnostnega razvoja na področju varstva okolja, kar vključuje ukrepe, ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo in gospodarstvo, predvsem na področjih: A) podnebne spremembe (ozaveščanje in izobraževanje za različne ciljne skupine, obnovljivi viri energije, portal o podnebnih spremembah, promocija in izobraževanje o ZeJN po javnih zavodih in ustanovah), trajnostna mobilnost in promet, trajnostna potrošnja in proizvodnja, trajnostna gradnja, trajnostni turizem, zeleno javno naročanje, B) prehod v krožno gospodarstvo, okolje in razvojno sodelovanje, učinkovita raba virov, snovna učinkovitost, C) preprečevanje odpadkov, ponovna uporaba in zmanjševanje potrošnje embalaže in nagrobnih sveč, Č) vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, orodja za ocenjevanje vplivov na okolje v življenjskem krogu;

2. ohranjanja narave, in sicer na področjih: A) ohranjanja biotske raznovrstnosti, zlasti preprečevanja in obvladovanja vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, s poudarkom na hišnih živalih ter na rastlinah, vključno z akvarijskimi. B) genskih virov: ozaveščanje o vsebinah, ki urejajo dostop in pravično uporabo ter delitev koristi v povezavi z genskimi viri. C) krajine: priprava izhodišč za varstvo, načrtovanje in upravljanje slovenskih krajin ter promocija Evropske konvencije o krajinah. Č) podzemne jame: ozaveščevalna aktivnost o nedopustnem odlaganju odpadkov v jame, o možnih posledicah in odgovornostih za to.

3. na področju prostora: s poudarkom na produktivnem vključevanju javnosti v procese odločanja o razvoju in urejanju prostora in usposabljanju za zaposlene v občinah, upravnih enotah ter urejanju prostorske problematike v romskih naseljih (koordinacija aktivnosti med prebivalci romskih naselij in pristojnimi institucijami, mediacija ob usklajevanju interesov prebivalcev romskih naselij, okoliškega prebivalstva in lokalne samouprave in pomoč prebivalcem romskih naselij).

Upravičeni prijavitelji so organizacije, ki izpolnjujejo vse štiri spodaj navedene pogoje:
– Nevladne organizacije (društvo, zavod ali ustanova) s statusom delovanja v javnem interesu na področju varovanja okolja ali področju ohranjanja narave ali področju prostora. Prijavitelj je torej lahko samo pravna oseba, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih – samo zasebni zavodi – ki ima uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije in ima na dan oddaje vloge na javni razpis priznan status delovanja v javnem interesu po Zakonu o varstvu okolja ali Zakonu o ohranjanju narave ali Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora.
– Prijaviteljem ali osebi, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15).
– Prijavljen projekt še ni bil sofinancirani iz drugih javnih sredstev (proračuna Republike Slovenije, lokalnih proračunov, drugih virov EU) – prepoved dvojnega financiranja.
– Prijavljen projekt za leti 2018 in 2019 je v vrednosti sofinanciranja vsaj 20.000,00 EUR brez DDV.

Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 90% upravičenih stroškov projekta.

Več informacij o razpisu, najdete na spletni strani: www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018016.pdf

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Turnišče

Občina Turnišče
Občina Turnišče bo sofinancirala letne programe in projekte turističnih in ostalih društev, ki delujejo na področju turizma in razvoja podeželja v Občini Turnišče.

Upravičenci:
- turistična in ostala društva, ki delujejo na področju turizma in razvoja podeželja v občini,
- društva, ki pripomorejo k ohranjanju kulturne dediščine v občini.

Več informacij na spletni strani Občine Turnišče.

 

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Turnišče

Občina Turnišče
Občina Turnišče bo sofinancirala oblike ustvarjanja, ki so temelj zagotavljanja javnih kulturnih dobrin in so v javnem interesu na področju kulture za ustvarjanje in posredovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Na razpis se lahko s predlogi programov, projektov, akcij ter drugih aktivnosti na področju kulture prijavijo:
- društva registrirana za izvajanje programov na področju kulture oz. imajo v statutu določeno, da je njihova dejavnost tudi opravljanje nalog s področja kulture;
- neprofitne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami, v kolikor so njihovi programi v interesu občine.

Več informacij na spletni strani Občine Turnišče.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju športa 2018

Občina Turnišče
Občina Turniše bo sofinancirala letne programe in projekte na področju športa v Občini Turnišče.

Upravičenci do sofinanciranja v javnem razpisu za izvajanje športnih programov ter razvojnih in strokovnih nalog v športu so (v nadaljnjem besedilu izvajalci športnih programov):
- športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športn društva s sedežem v občini,
- zavodi, gospodarske družbe, zastopniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.

Več informacij na spletni strani Občine Turnišče.

 

Subvencija za zaposlovanje in usposabljanje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Trajno zaposlovanje mladih
Subvencija 5.000 EUR za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni med brezposelnimi ter vam jih predlagamo za vključitev. Delovno razmerje je za nedoločen čas.
Ciljne skupine brezposelnih:

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujejo mlade, ki še niso dopolnili 30. leta starosti in so prijavljeni v evidenci brezposelnih.
Pri vključevanju bodo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajali prednost osebam, ki:
- v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
- se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami,
- so pri nas dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih.

Več informacij na spletni stranii: www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1


Zaposli.me 2017/2019
Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in so jih napotili k vam. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev neprekinjeno.

V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:
- so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
- so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
- so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
- so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne vključenosti in aktivacije znova postali dejavni na trgu dela.

Več informacij na spletni strani:www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/zaposli-me.Programi praktičnega usposabljanja
Omogočajo vam praktično usposabljanje kandidatov in delno povračilo stroškov njihovega usposabljanja. Kandidate tako lahko spoznate, preizkusite in usposabljate na delovnem mestu, preden se odločite za njihovo zaposlitev.

Več informacij na spletni strani:www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/usposabljanje.


 

Nagrade RegioStars za najbolj originalne in inovativne projekte s področja regionalnega razvoja

Evropska unija, Evropski strukturni in investicijski skladi
Natečaj za nagrade RegioStars 2018

Kategorije nagrad za leto 2018 so:
1. Podpiranje pametne industrijske tranzicije
2. Doseganje trajnosti s pomočjo nizkih emisij ogljika
3. Ustvarjanje boljšega dostopa do javnih storitev
4. Spopadanje z migracijskimi izzivi
5. Tema leta 2018: Vlaganje v kulturno dediščino

Predloge lahko pošljete neposredno na Evropsko komisijo s soglasjem Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, ki vam lahko pri sami prijavi tudi pomaga. V tem primeru jim svoj predlog projekta pošiljite na info.svrk@gov.si.

Če imate dodatna vprašanja, jim pišite na info.svrk@gov.si.

Povezava do prijave predlogov se nahaja tukaj.

Rok za posredovanje vlog je 15. april 2018.

Vir: eu-skladi.si

 

Sponzorska in donatorska sredstva Triglava

Triglav
Na prvem letošnjem razpisu za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev, ki se je zaključil 26. januarja 2018, je Triglav podprl 226 projektov na lokalni in nacionalni ravni.

V letošnjem letu bodo objavili še dva razpisa za dodeljevanje sponzorskih in donatorskih sredstev, ki bosta potekala v naslednjih terminih:

2. RAZPIS: 17. april – 7. maj 2018 in
3. RAZPIS: 4. september – 21. september 2018.

Sistem podeljevanja sredstev za sponzorstva in donacije

Zavarovalnica Triglav tesno sodeluje z lokalnimi skupnostmi, kjer deluje. Sredstva za sponzorstva in donacije podeljuje preko javno objavljenih razpisov, ki so vsaj trikrat letno objavljeni na spletnem mestu www.triglav.eu.

Preko sponzorstev in donacij podpirajo in omogočamo boljše delovanje organizacij, društev ter zavodov na področju športa, kulture, izobraževanja, zdravstva, humanitarne dejavnosti in drugih družbeno odgovornih aktivnosti. Na ta način se odzivajo na potrebe okolja in dejavno skrbijo za zmanjševanje škodljivih vplivov v naravnem okolju.

Ključna vodila, ki jih upoštevajo pri izboru sponzorskih projektov:

Sponzorski oziroma donatorski odnos razumejo kot partnerstvo, ki zagotavlja vzajemni napredek za sponzorja ali donatorja, prejemnika in širšo družbo. Prizadevajo si za transparentnost, zato sponzorska sredstva podeljujejo na razpisih, v katerih objavljajo tudi kriterije za izbor sponzorskih in donatorskih projektov.
Pri odločitvi za sponzorsko ali donatorsko podporo sledijo trojnemu namenu - krepitvi blagovne znamke Zavarovalnice Triglav, udejanjanju družbene odgovornosti in podpori lokalnim okoljem. S trojnim namenom so povezana tudi merila za izbor sponzorskih ali donatorskih dejavnosti.

Pri izboru sponzorskih projektov zasledujejo poslovne cilje in cilje, povezane z družbeno odgovornostjo, kot so spodbuda partnerjev in sponzorirancev k družbenoodgovornim dejanjem ter izvedba projektov na področjih športa, izobraževanja, kulture, zdravstva, okoljevarstva in drugih potreb okolja. Našteti cilji skupaj ustvarjajo osnovo za merila pri izboru sponzorskih projektov.

Merila za izbor sponzorskih projektov so:
 • obiskanost dogodka,
 • primernost in možnost sodelovanja,
 • medijska pojavnost in oglaševanje projekta ali dogodka,
 • geografska umeščenost in odmevnost projekta ali dogodka,
 • dodatne dejavnosti vlagatelja (ugodnosti za zaposlene).
POSTOPEK IZBORA PROJEKTOV

Zavarovalnica Triglav objavi razpis, na podlagi katerega lahko zainteresirane organizacije zaprosijo za sponzorska ali donatorska sredstva. Obravnavajo se samo vloge za sponzorstva in donacije, ki so oddane preko standardiziranega obrazca na spletni strani http://www.triglav.eu/sl/druzbena_odgovornost/sponzorstva v času razpisa.
Izbor projektov opravijo komisije, ki so pri svojem delu avtonomne.
Izbor sponzorirancev in prejemnikov donacij se izvede najkasneje v 30 delovnih dneh po končanem razpisu in objavi na spletni strani (zgoraj).
Sponzorska sredstva so izplačana na podlagi dokazil o izvedenih sponzorskih obveznostih in standardiziranega poročila, ki je prav tako na voljo na spletni strani (zgoraj).

Za morebitna dodatna pojasnila se lahko kandidati obrnejo na kontaktni naslov: sponzorstva@triglav.si.

Obrazci in dodatne informacije so dostopni tukaj.

 

Odprt poziv za sofinanciranje projektov Alpe-Jadran

Zveza Alpe Jadran
Zveza Alpe Jadran (AAA) vabi k oddaji projektnih predlogov za sofinanciranje. Prijavnica je dosegljiva na tej povezavi: http://www.alps-adriatic-alliance.org/downloads/

Prijave so možne od 1. marca do 31. marca 2018.

Iz skupnega proračuna Zveze Alpe Jadran lahko zainteresirane občine, društva in drugi subjekti zaprosijo za sredstva v treh oblikah:
- za pripravljalne stroške za prijavo projekta na EU-razpise, npr. Evropa za državljane, ERASMUS +, Kreativna Evropa itd. (največji možni znesek je 5.000€)
- za izvedbo skupnega projekta (največji možni znesek je 20 % skupnih stroškov projekta ali največ 4.000€)
- za sponzorska sredstva (v višini največ 500€).

Prijavnice je potrebno oddati v angleškem jeziku ustrezni tematski koordinacijski točki najkasneje do 31. marca 2018.

Več informacij najdete na spletni strani Zveze Alpe Jadran: http://www.alps-adriatic-alliance.org/

Skupni proračun AAA je namenjen podpori “financiranja pomembnih dejavnosti in projektov, ki so pomembni za celotno omrežje”.

Merila za uspešno izbiro aplikacij:
- Projekti, ki jih financira AAA, morajo vključevati najmanj tri redne člane AAA iz treh različnih držav.
- Več je partnerjev, večja je možnost odobritve.
- Vsi člani AAA morajo imeti priložnost biti del projekta.
- V vlogi je treba opisati vlogo vsakega partnerja.
- Pričakovana dodana vrednost projekta za celotno AAA mora biti jasno opisana v prijavnem obrazcu in je predmet ocenjevanja po zaključku projekta.
- Število ljudi, ki jih lahko doseže projekt (udeleženci, množitelji, obiskovalci itd.), je bistvenega pomena.
- Vsi prijavni obrazci morajo biti poslani odgovorni tematski koordinacijski točki (TCP) do 31. marca 2018, 23:59 ure. Naslovi TCP so navedeni na obrazcu za prijavo in na tej povezavi http://www.alps-adriatic-alliance.org/organization-and-addresses/thematic-coordination-points/.


Predvideni skupni znesek financiranja za ta razpis: 35.000 EUR

 

Javni razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota v letu 2018 na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi

Mestna občina Murska Sobota
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota v letu 2018 na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi.

Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 1.500 EUR.

Upravičenci: društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na območju Mestne občine Murska Sobota.

Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
– registracija pravne osebe v skladu s predpisi, ki urejajo društva;
– delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
– realno izvedljiv program dela za leto 2018;
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve (obrazca 1 in 2) in zahtevane priloge navedene v razpisni dokumentaciji.

Več informacij na tej povezavi.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev letnega programa športa v Občini Ljutomer za leto 2018

Občina Ljutomer
Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer za leto 2018, namenjena sofinanciranju področij športa v skladu z Letnim programom športa v občini Ljutomer za leto 2018,

Na razpis se lahko prijavijo:
- športna društva,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.

Več informacij na tej povezavi ali na spletni strani Občine Ljutomer.

 

Javni razpis za sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrov v Občini Ljutomer za leto 2018

Občina Ljutomer
Predmet razpisa Pihalni orkestri 2018 je sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrov za pokritje naslednjih stroškov:
- honorar dirigenta,
- nakup uniform, glasbenih instrumentov, servisiranje le-teh, ter nakup opreme in notne literature in
- materialni stroški v prostoru za vaje (Kulkišta).

Okvirna vrednost razpisa Pihalni orkestri 2018 znaša 5.587,00 EUR.

Višina sredstev za posamezne namene je:
- stroški honorarja dirigenta: 1.800,00 EUR,
- stroškinakupa uniform, glasbenih instrumentov, servisiranje le-teh, ter nakupa opreme in notne literature: 2.487,00 EUR in
- materialni stroški v prostoru za vaje (Kulkišta): 1.300 EUR.

Več informacij na tej povezavi ali na spletni strani Občine Ljutomer.

 

Javni razpis za sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrov v Občini Ljutomer za leto 2018

Občina Ljutomer
Predmet razpisa Pihalni orkestri 2018 je sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrov za pokritje naslednjih stroškov:
- honorar dirigenta,
- nakup uniform, glasbenih instrumentov, servisiranje le-teh, ter nakup opreme in notne literature in
- materialni stroški v prostoru za vaje (Kulkišta).

Okvirna vrednost razpisa Pihalni orkestri 2018 znaša 5.587,00 EUR.

Višina sredstev za posamezne namene je:
- stroški honorarja dirigenta: 1.800,00 EUR,
- stroškinakupa uniform, glasbenih instrumentov, servisiranje le-teh, ter nakupa opreme in notne literature: 2.487,00 EUR in
- materialni stroški v prostoru za vaje (Kulkišta): 1.300 EUR.

Več informacij na tej povezavi ali na spletni strani Občine Ljutomer.

 

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Občini Ljutomer za leto 2018

Občina Ljutomer
Predmet tega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju mladinskega dela na področju mladinskega sektorja v občini Ljutomer za leto 2018 za namen doseganja sprememb za mlade v družbi, omogočanje mladim pridobivati neformalna znanja, izkušnje in sposobnosti in spodbuditi njihovo aktivno participacijo v družbi.

Na razpis se lahko prijavijo:
a.mladinske organizacije
Pod pojmom mladinska organizacija se razumeva avtonomno demokratično prostovoljno združenje mladih, ki s svojim delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter je organizirana kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju.
b.organizacije za mlade
Organizacija za mlade je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni mladinska organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga.

Več informacij na tej povezavi ali na spletni strani Občine Ljutomer.

 

Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Ljutomer za leto 2018

Občina Ljutomer
Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Ljutomer za leto 2018.

Na razpis se lahko prijavijo društva, skupine ali posamezniki, ki imajo sedež oz. stalno prebivališče na območju občine Ljutomer, so registrirani najmanj eno leto, imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo po zakonu o društvih, imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje določene ljubiteljske kulturne dejavnosti, da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov in je izvedba programa primerljiva s povprečno kakovostjo v dejavnosti.

Več informacij na tej povezavi ali na spletni strani Občine Ljutomer.

 

Javni poziv za izbor izvajalca kulturnega projekta »Grossmannov filmski festival«

Občina Ljutomer
Predmet projektnega poziva je sofinanciranje projekta» Grossmannov filmski festival«.

Področje dejavnosti:
- mednarodni filmski festival s promocijo filmske dejavnosti in kulturne dediščine Karla Grossmanna,
- promocija prleških vin in kulinarike.

Več informacij na tej povezavi ali na spletni strani Občine Ljutomer. 

Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Ljutomer za leto 2018

Občina Ljutomer
Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju letnih programov in dejavnosti za delovanje turističnih društev na področju turizma.

Na razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki delujejo na območju občine Ljutomer in izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini,
- so registrirana najmanj eno letopred objavo razpisa,
- imajo urejeno evidenco o članstvu,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na področju turizma,
- izvajajo redno turistično dejavnost na neprofitni ravni.

Več informacij na tej povezavi ali na spletni strani Občine Ljutomer.

 

Javni razpis za sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov v Občini Ljutomer

Občina Ljutomer
Predmet razpisa je sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov, ki delujejo na območju občine Ljutomer.

Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež na območju občine Ljutomer,
- so registrirani kot društvo ali sekcija znotraj društva, z nazivom komorni zbor ali oktet,
- da organizirajo vsaj enkrat letno samostojni koncert,
- so k vlogi priložili letni program aktivnosti,
- so k vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.

Več informacij na tej povezavi ali na spletni strani Občine Ljutomer.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer za leto 2018

Občina Ljutomer
Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju programov dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč in invalidskih organizacij na področju zdravstvenega in socialnega varstva v občini Ljutomer za leto 2018.

Na ta razpis se lahko prijavijo organizacije, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne in v svojih programih izkazujejo elemente skrbi za invalide, reševanje socialne stiske prebivalstva ali članov, dobrodelnost in samopomoč.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
- izkazati mora javno koristno dejavnost z listinami,
- imeti mora sedež ali podružnico v občini Ljutomer oziroma imeti zastavljen program tako, da se vanj vključujejo člani iz občine Ljutomer,
- imeti mora urejeno evidenco o članstvu,
- imeti mora zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov.

Več informacij na tej povezavi ali na spletni strani Občine Ljutomer.

 

Javni poziv za izvajanje programa pospeševanja razvoja turizma v letu 2018 v Občini Lendava

Občina Lendava
Cilj predmetnega razpisa je izvajanje Programa pospeševanja razvoja turizma v letu 2018 v občini Lendava ter s tem povezanih ukrepov in ciljev
(razpisa).

Za ta namen so cilji razpis sledeči:
- Vzpostaviti sodelovanja med različnimi turističnimi deležniki z namenom krepitve
trajnostnega razvoja turizma, ki je v javnem interesu.
- Okrepiti ponudbo z vključevanjem spremljajočih prireditev in dogodkov v pred
festivalsko, festivalsko in po festivalsko dogajanje Festivala Vinarium.
- Povečanje dnevnih obiskovalcev in nočitev,
-Trženje lokalnih produktov in storitev.

Upravičenci: turistična društva in zveze
A.Delovanja turističnih društevin zvez (aktivnosti, ki se ne vključujejo v Festival Vinarium) ter delovanje turističnega društva in zvez z (aktivnosti, ki se vključujejo v Festival Vinarium)
Skupna predvidena višina sredstev: 15.000,00 EUR
B.Razvoj in krepitev podpornega okolja za razvoj turizma (povezovanje turističnih društev, formacija turizma, prenos dobrih praks in sodelovanje z drugimi turističnimi destinacijami v Sloveniji in tujini)
Skupna predvidena višina sredstev: 10.000,00 EUR

Več informacij na strani Občine Lendava.

 

Javni poziv za sofinanciranje dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev v letu 2018

Občina Lendava
Predmet javnega poziva je sofinanciranje dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev, ki sodelujejo na področju zagotavljanja požarne varnosti in civilne zaščite.

Iz javnega poziva se sofinancirajo letne aktivnosti, ki pomenijo:
- promocijo gasilstva in prostovoljstva v javnosti,
- promocijo gasilstva med mladimi, zagotavljanje podmladka in delovanja društev
- sodelovanje na javnih prireditvah in dogodkih

Na javni poziv se lahko prijavijo prostovoljna gasilska društva iz občine Lendava.

Več informacij na strani Občine Lendava.

 

Javni razpis za sofinanciranje delovanja kulturnih društev v Občini Lendava v letu 2018

Občina Lendava
Javni razpis se nanaša na sofinanciranje delovanja kulturnih društev, ki delujejo na območju občine Lendava in je njihovo delovanje v javnem interesu Občine Lendava.

Cilj javnega raszpisa- sofinanciranje delovanja je namenjeno kulturnim društvom, katerih dosedanje delovanje je po kakovostnih in količinskih merilih strokovne in širše kulturne javnosti izstopalo po kakovosti, uspešnosti, obsegu in konsistentnosti, njihovi programi dela pa vključujejo cilje in prioritete kulturne politike.

Več informacij na strani Občine Lendava.

 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Lendava

Občina Lendava
Predmet razpisa je izbira in sofinanciranje kulturnih projektov ( v nadaljevanju: projekti) lendavskih javnih, nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij in samozaposlenih na področju kulture, ki bodo izvedeni v letu 2018 na območju občine Lendava in jih bo sofinancirala občina Lendava.

Razpis se nanaša na naslednja področja: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti, knjiga in založništvo, kulturna dediščina, kulturno-umetnostna vzgoja, film in avdiovizualne dejavnosti ter sofinanciranje kulturnih projektov izbranih na evropskih razpisih.

Cilj javnega razpisa je povečanje dostopnosti do kakovostnih in raznolikih javnih kulturnih dobrin ter zagotavljanje njihove kakovosti, ob tem pa tudi uresničevanje strategije razvoja kulture, definirane v Lokalnem programu za kulturo 2017-2025 Občine Lendava.

Več informacij na strani Občine Lendava.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega varstva ter humanitarnih dejavnosti v letu 2018

Občina Lendava
Predmet javnega razpisa so programi oziroma projekti na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki jih bo Občina Lendava sofinancirala iz občinskega proračuna in bodo ocenjeni oziroma ovrednoteni višje od ostalih ter so v javnem interesu lokalne skupnosti.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo:
- invalidska in humanitarna društva, registrirana v skladu z zakonom o društvih,
- javni zavodi, ustanove in druge fizične in pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področji socialnega in zdravstvenega varstva,
- druga društva in organizacije, ki izvajajo programe s področja socialnega in zdravstvenega varstva.

Več informacij na strani Občine Lendava.

 

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje programov na področju športa v letu 2018

Občina Lendava
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju športa, ki bodo v letu 2018 izvedeni na območju občine Lendava ter sofinancirani iz proračuna Občine Lendava.

Javni razpis se nanaša na izbor in sofinanciranje izvajalcev občinskega programa športa za leto 2018, v katerem se zasledujejo cilji:
- vključevanje otrok in mladine v športna društva, v organizirano vadbo in izboljšanje gibalnih sposobnosti,
- vključevanje občanov v športno rekreacijo in zdrav slog življenja,
- izboljšanje izkoriščanosti športne infrastrukture in dostopnosti le te za občane,
- učinkovitejše upravljanje s športno infrastrukturo,
- izboljšanje pogojev športnikom za trenažni proces in tekmovanja ter za doseganje tekmovalnih ciljev,
- promocija športa in zdravega načina življenja občanov,
- širitev športne infrastrukture po principu vključevanja zasebnih vlaganj,
- povezovanje športa in kulture ter opredelitev prioritet v sklopu strategije športa.

Več informacij na strani Občine Lendava.

 

Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja2 (v nadaljevanju: SIO), ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:
- Subjekti inovativnega okolja so organizacije, ki izvajajo aktivnosti za podporo ciljnim skupinam po tem javnem razpisu (npr. podjetniški inkubatorji, univerzitetni inkubatorji, tehnološki parki in drugi) in izpolnjujejo pogoje navedene v poglavju (Posebni pogoji za prijavitelje) tega javnega razpisa.
– povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
– povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
– premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.
S cilji javnega razpisa bo zasledovan:
– kazalnik učinka »povečanje števila prejemnikov nefinančne podpore«;
– specifični kazalnik rezultata »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je finančna podpora tistih aktivnosti SIO, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam opredeljenim v točki 3 tega javnega razpisa (v nadaljevanju: ciljna skupina). Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin. Različni vsebinski sklopi podpore kot različni nivoji aktivnosti za ciljne skupine, so oblikovani kot trije sklopi razpisa (zaradi jasnosti jih v nadaljevanju poimenujemo faze razpisa). Faze so naslednje:
– Faza 1 – podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve.
– Faza 2 – podpora rasti in razvoju start up podjetij – usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.
– Faza 3 – podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij – »scale up«3 podjetij – namenjena le hitro rastočim podjetjem s tržno potrjenim poslovnim modelom in z velikim potencialom rasti.
3 »Scale up« so tista podjetja, ki imajo 10 ali več zaposlenih, nad 1 milijon € letnega prometa ter več kot 20 % povprečno letno rast prometa v zadnjih treh poslovnih letih.

Več informacij na tej povezavi

Uradni list Republike Slovenije, številka 6/2018 , z dne 02.02.2018

 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija

Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
Predmet projektnega razpisa, oznaka JPR-UM-2018, je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2018:
- nevladnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 oziroma katerih prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-18-21;
- javnih zavodov na področju kulture, ki v letu 2017 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2018, (razen pooblaščenih muzejev, ki so bili pozvani za opravljanje javne službe, v skladu s 97. členom ZVKD-1);
- ter samozaposlenih v kulturi in drugih fizičnih oseb, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Cilji razpisa
Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele uveljavljajočih se nadarjenih ustvarjalcev.

Več informacij na tej povezavi.

 

Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2018

Mestna občina Murska Sobota
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje naslednjih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine ter športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija in šport starejših,
– šport invalidov,
– razvojne dejavnosti v športu: založništvo, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, informacijska baza podatkov, priznanja športnim delavcem,
– organiziranost v športu: delovanje Športne zveze, društev in klubov, športne prireditve.

Pogoji sofinanciranja:
Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Murska Sobota in izvajajo svojo dejavnost večinoma na njenem območju,
– so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov, prijavljenih na javni razpis,
– če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco članstva in evidenco udeležencev programa,
– izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme na območju Mestne občine Murska Sobota,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota,
– vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2).
Izvajalci programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Mestni občini Murska Sobota,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– vrtci in šole.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobivanju sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa.

Več informacij na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

Javni razpis za izbiro mladinskih projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota
Predmet javnega razpisa
Mestna občina Murska Sobota razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov za leto 2018 ter drugih aktivnosti, ki jih bodo upravičenci – pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni delavci (v nadaljevanju prijavitelji) izvajali v letu 2018 na območju Mestne občine Murska Sobota na področju mladine.

Predmet javnega razpisa so: projekti za izvajanje letnega programa na področju dejavnosti mladih v Mestni občini Murska Sobota.

Namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti na področju delovanja mladih v Mestni občini Murska Sobota, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje aktivnosti ter angažiranja mladih in mladinskih organizacij v javno in družbeno življenje v Mestni občini Murska Sobota.

Prijavitelji kandidirajo s projekti, namenjenimi otrokom in mladim do vključno 29. leta starosti na območju Mestne občine Murska Sobota.

Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je podpreti projekte na področju delovanja mladih v letu 2018 v Mestni občini Murska Sobota.

Več informacij na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOMS v letu 2018 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času predšolskih in osnovnošolskih otrok

Mestna občina Murska Soboa
Namen javnega razpisa je izbor projektov in programov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki bodo na območju MOMS izvedeni v letu 2018. Cilj javnega razpisa preko programov v šolah je omogočiti kreativno in kvalitetno dopolnjevanje učnega načrta in interesnih dejavnosti v okviru šole ter predšolskim in osnovnošolskim otrokom na območju MOMS omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa, jih spodbujati k ustvarjalnosti in zagotoviti prostočasne ter preventivne aktivnosti v prostem času in času šolskih počitnic.

Predmet razpisa
Vsebinska področja:
Sklop I) Programi in projekti v šolah za učence
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov in projektov dopolnilnih in interesnih dejavnosti osnovne in glasbene šole iz MOMS. Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno dopolnjevanje učnega načrta in interesnih dejavnosti v okviru šole.
V okviru tega sklopa so samo za osnovne šole in glasbeno šolo iz MOMS razpisane teme:
– udeležba učencev in mentorjev na predmetnih tekmovanjih iz znanja po učnem načrtu in predmetniku osnovne in glasbene šole – programi za nadarjene učence,
– udeležba učencev in mentorjev na tekmovanjih ter organizacija tekmovanj in prireditev s področja interesnih dejavnosti po posameznih področjih,
– program šolske organizacije in skupnosti: Vesela šola, bralna značka, otroški parlament, taborniki, organizacija tedna otroka, program veselega decembra …,
– sodelovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok na razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih področij,
– vključevanje učencev in mentorjev v mednarodno sodelovanje preko razpisnih projektov,
– organizacija in vključevanje šolskih in predšolskih športnih programov in tekmovanj,
– vključevanje osnovnošolskih otrok v organizirano vadbo športne rekreacije,
– organizacija taborov,
– revije in tekmovanja glasbenih šol,
– organizacija glasbenih prireditev (koncertov, taborov in delavnic …),
– sodelovanje z drugimi šolami.

Sklop II) Programi in projekti s področja prostočasnih in aktivnosti osnovnošolskih otrok
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje prostočasnih in preventivnih programov za osnovnošolske otroke na območju MOMS, ki jih izvajajo drugi zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organizacije, izvajajo z osnovnošolsko populacijo določene programe:
– izvajanje programa delavnic, taborov, tekmovanj, prireditev, natečajev, ki ne spadajo v redni program osnovne šole.

Pod sklop III) Programi in projekti za predšolske otroke
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov in projektov za predšolske otroke na območju MOMS, ki jih izvajajo zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organizacije za določene programe predšolskih otrok:
– sodelovanje predšolskih otrok v krožkih, interesnih dejavnostih, razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih področij.

Vlagatelji morajo popolne vloge oddati na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno 16. 3. 2018 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Več informacij na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov (v nadaljevanju projekti), ki jih bodo prijavitelji izvajali v letu 2018 na področju kulture na območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS).

Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
- uprizoritvene umetnosti,
- glasbene umetnosti,
- vizualne umetnosti,
- knjiga in založništvo,
- na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).

Sofinanciranje kulturnih projektov je razdeljeno v 2 sklopa:
- raznovrstni kulturni projekti s področij javnega razpisa,
- mednarodni kulturni projekti s področja sodobnega plesa.

Namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne kulturne projekte, ki bodo popestrili raznolikost kulturne ponudbe ter spodbujali aktivnosti na področju kulture, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje razvoja kulture v MOMS.

Cilj razpisa je podpreti projekte na področju kulture v letu 2018, ki se bodo izvajali vMOMS in so usmerjeni v razvoj in dostopnost kulture v MOMS.

Razpis je odprt od 16. 2. 2018 do 16. 3. 2018.

Več informcij na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

Javni razpis za izbiro kulturnih programov , ki jih bo v letu 20 1 8 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov (v nadaljevanju: programov) v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS), ki jih bodo izvajalci programov realizirali v letu 2018.

Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v letu 2018 na naslednjih področjih:
- glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna)
- gledališka in lutkovna dejavnost,
- plesna dejavnost,
- fotografska, filmska in video dejavnost,
- likovna dejavnost,
- literarna dejavnost,
-večzvrstna dejavnost.

Namen razpisa je sofinancirati redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, ki se ukvarjajo s kulturo
in umetnostjo ter delujejo v MOMS.

Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev na področju kulture v letu 2018. MOMS bo sofinancirala stroške priprave in izvedbe programov kulturnih društev, ki jih bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2018 na območju MOMS. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje projektov in prireditev kulturnih izvajalcev

Razpis je odprt od 16. 2. 2018 do 16. 3. 2018.

Več informacij na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

Javni razpis za izbiro investicijskih projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota
Predmet razpisa je izbiraprojektov za sofinanciranje nakupa:
a) opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih kulturnih društev in
b) uniform za potrebe pihalnih orkestrov v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS).

Cilj razpisa
Namen razpisa je finančno podpreti nakup opreme, ki je potrebna za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in uniform, za potrebe pihalnih orkestrov v MOMS.

Na razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva, ki imajo sedež v MOMS in so registrirana za opravljanje dejavnosti s področja kulture ter izpolnjujejo kriterije in zahteve iz tega javnega razpisa. Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte ali dele teh, ki bodo realizirani v letu 2018.

Razpis je odprt od 16. 2. 2018 do 16. 3. 2018.

Več informacij na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

Razpis za delovno mesto Direktorja (m/ž) Javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima VII. stopnjo izobrazbe,
- najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
- strokovno pozna področje dela javnega zavoda,
- ima vodstvene sposobnosti.

K prijavi na razpis morajo kandidati priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev:
- overjeno fotokopijo diplome,
- izpis delovne dobe (ZPIZ),
- program razvoja Mladinskega informativnega in kulturnega kluba Murska Sobota za mandatno obdobje,
- življenjepis.

Kandidati pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 15 dni po objavi v zaprti označeni ovojnici na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, s pripisom »razpis za direktorja javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota – ne odpiraj!«.

Več informacij na tej povezavi.

 

Javna razprava: odlok o letnem programu športa v mestni občini murska sobota

Mestna občina Murska Sobota
Splošno:
- Objavljeno na spletni strani mestne občine: www.murska-sobota.si
- Rok za podajo pripomb je do 13. 3. 2018 do 24. ure
- Kontaktna oseba za podajo pripomb po e pošti: aleksandra.rezonja@murska-sobota.si

Javna razprava in zbiranje pripomb:

Javna razprava o predlogu Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota traja do 5. 3. 2018 do 24. ure. Pripombe na odlok do navedenega datuma, se podajo pismeno po elektronski pošti na naslov aleksandra.rezonja@murska-sobota.si.

Gradivo:

- Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota – predlog za javno razpravo
- Zakon o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/2017), www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1523

 

Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2018

Občina Gornja Radgona
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občina Gornja Radgona.

Sredstva se dodeljujejo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in pomoči de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.

Sredstva v skupni višini 31.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu Občine za leto 2018 in se dodelijo za naslednje ukrepe:

Državne pomoči po skupinskih izjemah
1A Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
2A Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
3A Pomoč za izplačilo zavarovalnih premij

De minimis pomoči
1B Pomoč za naložbe za opravljanje v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
2B Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

Ostali ukrepi Občine 6.000,00
1C Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Rok za oddajo vlog:
1. za ukrep: Podpora delovanju društev – do vključno srede, 28. marca 2018
2. za ukrep: Državne pomoči po skupinskih izjemah in ukrep za de minimis pomoči – do vključno četrtka, 7. junija 2018.

Na kuverti mora biti naveden naziv in polni naslov prijavitelja.

Razpisna dokumentacija po ukrepih, je vlagateljem na voljo:
- na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si
- vsak delovnik na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

Več informacij na tej povezavi.

 

Natečaj Prostovoljec leta

Mladinski svet Slovenije
Mladinski svet Slovenije (MSS) letos šestnajstič zapored razpisuje natečaj Prostovoljec leta, v okviru katerega bodo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, pa tudi mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt za preteklo leto. Prav tako bodo posebej nagradili tudi mednarodno prostovoljstvo. Natečaj znova poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja.

K prijavi v natečaj vabijo vse nevladne organizacije, javne institucije, neformalne skupine in posameznike; skratka vse, ki so v svoje dejavnosti v letu 2017 vključevali prostovoljstvo. Pri posameznikih bodo izbirali najboljše v 6 kategorijah: Naj prostovoljko in Naj prostovoljca v starostnih skupinah do 19 let, od 20 do 29 let in 30 let ali več, izbrali pa bodo tudi Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico. Pri projektih pa bodo izbirali Naj prostovoljski projekt ter Naj mladinski projekt. Nagradili pa bodo tudi mednarodno prostovoljsko delo. Pri projektih morajo še poudariti, da šteje kakršnakoli organizirana aktivnost, pri kateri je sodelovalo več ljudi, in ni nujno, da gre za projekt v strogo administrativnem smislu. Rok za prijave je 30. marec 2018.

Vse prijavljene prostovoljce in predstavnike sodelujočih organizacij bodo po izteku natečaja, predvidoma v juniju, povabili na zaključno prireditev, kjer bodo podelili nazive in priznanja izbranim prostovoljcem in projektom.

Še tole: Če iz kakršnegakoli razloga ne morete dostopati do razpisa in / ali prijavnic ali pa če imate vprašanja v zvezi z natečajem, se obrnite na njih (prostovoljec@mss.si, tel. 01 425 60 55).

Dokumentacija natečaja:
Celotno besedilo natečaja najdete tu.
Tu najdete prijavnico za posamezne prostovoljce.
Tu najdete prijavnico za prostovoljske projekte


Več:
Prostovoljec leta na Facebooku.

 

Nov razpis EEA in Norveški mehanizem: sofinanciranje čezmejnih in transnacionalnih projektov

EEA, Norveški mehanizem
24. januarja je bil objavljen prvi razpis za sofinanciranje čezmejnih in transnacionalnih projektov v okviru novega sklada EGP in norveškega mehanizma za regionalno sodelovanje v vrednosti 15 milijonov evrov.

Gre za nov sklad (zanj je rezerviranih skupno 34,5 milijonov evrov), ki je namenjen spodbujanju čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja v obliki prenosa znanja, izkušenj in dobrih praks ter krepitve institucij na vseh petih prednostnih področjih Finančnega mehanizma EGP 2014-2021 in Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021:

• inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;
• socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine;
• okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo;
• kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine;
• pravosodje in notranje zadeve.
Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava, tudi NVO, iz držav upravičenk (Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Grčija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija) in sosedjih držav (Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija, Moldavija, Rusija, Srbija, Turčija, Ukrajina). V projektih mora sodelovati več partnerjev iz različnih držav. Upravičenci se morajo prijaviti kot konzorcij, ki ga sestavljajo subjekti iz najmanj treh držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

V okviru tega razpisa je na voljo 15 milijonov evrov. Zaprosite lahko za sredstva v višini najmanj 1 milijon evrov (zgornje omejitve ni), višina sofinanciranja je odvisna od pravnega statusa konzorcijskega partnerja, za NVO znaša 90% upravičenih stroškov.

Več.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2018

Občina Gornja Radgona
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti društev na področju turizma v Občini Gornja Radgona, ki jih je društvo izvajalo v preteklem letu z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev Občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma, v tujini, ipd.,
– izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura, ipd.,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, ohranjanja starih šeg in običajev, urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne akcije in podobno, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,
– organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
– izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društva: seminarji, predavanja, delavnice, ekskurzije ipd.,
– oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.

Sredstva niso namenjena za investicije v prostore, temveč zgolj za aktivnosti in dejavnost društev ter programe izvedene v preteklem letu. Programi morajo biti vsebinsko in časovno opredeljeni, z izdelano finančno konstrukcijo ter poročilom.

Vse informacije glede razpisa dobite na spletni strani Občina Gornja Radgona.

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2018

Ministrstvo za okolje in prostor
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, ki izhajajo iz okvirne konvencije, deklaracij innjenih izvedbenih protokolov ter sledijo usmeritvam Večletnega programa dela 2017-2022.

Upravičeno območje izvajanja projektov je območje veljavnosti Alpske konvencije v Republiki Sloveniji.
Upravičeni prijavitelji Upravičeni prijavitelji na javni razpis so društva, zavodi, ustanove, občine in regionalne razvojne agencije, ki izpolnjujejo v razpisu določene pogoje.

Več informacij na tej povezavi.

 

Javni razpis Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018–2022

Ministrstvo za okolje in prostor
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje veljavnih programov usposabljanja in licenčnih seminarjev skladno z Zakonom o športu, programov nadaljnjih usposabljanj na področju športa ter prenove programov usposabljanja za strokovne delavce na področju športa.

Namen javnega razpisa je zaposlenim, ki delujejo na področju športa, omogočiti pridobivanje znanj in kompetenc, ki so nujne zaradi potreb posameznih delovnih mest, do katerih prihaja zaradi nove oziroma spremenjene športne opreme in orodij, tehnike izvajanja trenažnega procesa in procesa rehabilitacije, didaktičnih pripomočkov idr.

Sofinancirali se bosta dve aktivnosti:
- Izpeljava usposabljanj strokovnih delavcev v športu, v okviru katere se bodo sofinancirali stroški, neposredno povezani z izvedbo veljavnih programov usposabljanj, licenčnih seminarjev in programov nadaljnjega usposabljanja, ter prenova programov usposabljanja;
- Podpora izpeljavi usposabljanj strokovnih delavcev v športu – v okviru katere se bo sofinanciralo strokovno in administrativno delo, zagotavljanje ustrezne podpore vključenim posameznikom, koordiniranje aktivnosti, evalvacija operacije ipd.

Prijavitelj se na javni razpis za izvedbo operacije prijavi v obliki konzorcija kot poslovodeči konzorcijski partner in odda skupno prijavo na javni razpis v imenu vseh članov konzorcija.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 9. 3. 2018 do 12.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva www.mizs.gov.si/ (rubrika Javne objave in razpisi / Javni razpisi in pozivi).

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov sportess.mizs@gov.si ali pokličete na tel. 01/400-57-39, in sicer ob torkih in četrtkih med 13. in 15. uro.

Uradni list Republike Slovenije, številka 5, z dne 26. 1. 2018

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018005.pdf

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2018

Občina Gornja Radgona
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
- redna glasbena (pevska, orkestralna, instrumentalna), plesna, folklorna, gledališka, lutkovna, literarna, recitatorska, likovna, fotografska, filmska, video in drugo vizuelno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev;
- spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;
- kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih;
- izobraževanja in usposabljanja strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture;
- sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe prireditve, za pripravo in uporabo prostora, za tehnično izvedbo, obveščanje in organizacijo prireditve, oprema kulturnim društvom.

Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upravičenci:
- društva in zveze, registrirane za izvajanje programov na področju kulture oziroma imajo v statutu določeno, da je njihova glavna dejavnost opravljanje nalog s področja kulture,
- neprofitne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami.

Več informacij na spletni strani občine Gornja Radgona.

 

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Predmet javnega razpisa je izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 izobraževali v zadnjem letniku.

Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavi šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na javni razpis (nastopata kot soprijavitelja). Vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je bil dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati šola: na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti in izvaja srednje poklicno oziroma višje strokovno izobraževanje ter izpolnjuje druge razpisne zahteve. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec: na dan oddaje vloge je registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje druge razpisne zahteve.

Več informacij najdete tukaj.
   


 

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki je na javnem razpisu NKFIH v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Madžarski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta skladno z določili madžarskega javnega razpisa in ga odda na razpisu NKFIH.

Upravičeni prijavitelji Upravičeni prijavitelji so raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.

Več informacij najdete tukaj.

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2018

Ministrstvo za okolje in prostor, Republika Slovenija
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve objektov, oziroma sofinanciranje splošnih in strokovnih izobraževalno-ozaveščevalnih projektov promocije na področjih prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, načrtovanja, urejanja in razvoja mest in naselij ter arhitekture in graditve.

Upravičeni prijavitelji Upravičeni prijavitelji so društva, zavodi, ustanove, zbornice, ki delujejo na območju Republike Slovenije, ki so ustanovljeni in delujejo na področjih tega razpisa.

Več informacij najdete tukaj.

 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji

Ministrstvo za kulturo, Republika Slovenija
Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na podlagi 4. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2017 do 2021 (z dne 12.9.2017), ki jih bo v letu 2018 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, v okviru posebnega programa ministrstva iz proračunske postavke Manjšinske skupnosti, vključene v meddržavne sporazume.

Cilja javnega razpisa sta:
- ohranjanje, razvoj in promocija zgodovinske jezikovne in kulturne raznolikosti ter kulturne identitete pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji
- ter višja raven območne in področne kulturne integracije manjšin.

Upravičeni prijavitelji Upravičeni prijavitelji so kulturne nepridobitne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.

Več informacij na tej povezavi.

 

Razpis za organe Pomurske turistične zveze za mandatno obdobje 2018 – 2022

Pomurska turistična zveza
Obveščajo vas, da se z dnem, 19. 1. 2018 začne postopek izbora novih organov Pomurske turistične zveze, in sicer predsednika Pomurske turistične zveze, 10 članov upravnega odbora, 3 člane nadzornega odbora in 3 člane disciplinskega razsodišča za mandatno obdobje 2018 – 2022.

Razpis je odprt do 9. 2. 2018.

Upravni odbor Pomurske turistične zveze je na seji dne, 21. 11. 2017 sprejel sklep o kandidacijskem postopku. Postopek izbora poteka tako, da vsi člani PTZ, ki imajo volilno pravico, predlagajo svoje kandidate. Med predlogi za upravni in nadzorni odbor ter disciplinsko razsodišče, bo Komisija za kadre in priznanja izbrala deset posameznikov za upravni odbor in po tri posameznike za nadzorni odbor in disciplinsko razsodišče. Predlogi bodo predstavljeni najprej Upravnemu odboru PTZ, ki s potrditvijo predloga nato predlagajo organe volilni skupščini.

Predlagate lahko več kandidatov, ki se vam zdijo pomembni za nadaljnje soustvarjanje turističnega prostora v Pomurju. Prav tako lahko predlagate kandidate za vse organe. Le ti naj s svojim znanjem in ustvarjalnostjo pripomorejo pri uspešnem delovanju PTZ.

Organe Pomurske turistične zveze lahko predlagajo člani zvezi in organi zveze (člani odborov in drugih delovnih organov).

Več informacij na tej povezvi: www.pt-zveza.si/2018/01/19/razpis-za-organe-pomurske-turisticne-zveze-za-mandatno-obdobje-2018-2022/

 

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona

Občina Gornja Radgona
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vsebin (programov in področij) letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2018 iz sredstev proračuna občine Gornja Radgona.

Na razpis se lahko prijavijo vrtci in osnovne šole, športna društva, združenja in zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

Višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 100.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog je 5. 2. 2018.

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, možno pa jo je vsak delovni dan dvigniti tudi v glavni pisarni Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, pisarna št. 25/I nadstropje. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona.

Podrobnejše informacije na: www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2018011716415204/


 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2018

Občina Gornja Radgona
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov v Občini Gornja Radgona, omogočanje mladinskega dela in vzbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom in projektom, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnem vključevanju mladih.

Na razpis se lahko prijavi:
- mladinska organizacija, opredeljena v zakonu, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu v skladu z zakonom o društvih in ima najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

Podrobnejše informacije o razpisu najdete na spletni strani občine Gornje Radgone.


 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona za leto 2018

Občina Gornja Radgona
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov ter stroškov delovanja upokojenskih društev, veteranskih društev in drugih programsko sorodnih društev ter, ki izvajajo projekte naslednjih vsebin:

- vključujejo informiranja ter svetovanja svojim članom;

- vključujejo prostovoljno delo;

- vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa;

- vključujejo domoljubno vzgojo in tozadevno ozaveščanje;

- vključujejo obujanje tradicije;

- vključujejo skrb za spomenike in spominska obeležja;

- vključujejo strokovno vzgojo članov;

- vključujejo skrb za lastno zdravje;

- vključujejo programe druženj;

- spodbujajo k strpnosti, nenasilju;

- spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost.


Na javni razpis se lahko prijavijo:

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona imajo pravico do sofinanciranja društva in zveze ter neprofitne organizacije, ki so nosilci projektov na območju občine Gornja Radgona, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini.

Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja po predmetnem pravilniku imajo neprofitne organizacije, društva in zveze s sedežem na območju občine Gornja Radgona.

Upravičenci, sofinancirani s strani Občine Gornja Radgona, se morajo s svojim programom redno predstavljati v domači občini oziroma vsaj enkrat letno izvesti projekt ali aktivnost v Občini. V kolikor se društvo brezplačno ne udeleži ali ne nastopi na prireditvah, na katere je vabljen s strani Občine, in sicer najmanj enkrat letno, izgubi pravico do sofinanciranja po predmetnem pravilniku v naslednjem letu.

Podrobnejše informacije o razpisu najdete na spletni strani občine Gornje Radgone.

 

JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2018

Občina Gornja Radgona
Predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2018.

Višina sredstev razpisa: 8.000,00 EUR.

Na razpisu se lahko prijavijo:
prostovoljne in neprofitne organizacije ter društva, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov in dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije.

Podrobnejše informacije o razpisu najdete na spletni strani občine Gornje Radgone.

 

Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu

Socialna zbornica Slovenije
Predmet javnega razpisa je podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu. Namen razpisa je s podelitvijo licenc supervizorja v socialnem varstvu vzpostaviti mrežo ustrezno strokovno usposobljenih supervizorjev za izvajanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva ter javna objava liste supervizorjev.

Upravičeni prijavitelji Na javni razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. zaključen verificiran program za supervizorja; ali pridobljen naziv supervizor v eni od terapevtskih šol; ali stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje iz znanj za delo supervizorja po pridobljeni ustrezni strokovni izobrazbi v obsegu vsaj 270 ur – 80 ur teorije in 190 ur izkustvenega učenja za supervizorja; 2. opravljen strokovni izpit za delo v socialnem varstvu; 3. vsaj 8 let strokovnega dela z ljudmi na področju socialnega varstva; 4. zagotovljena supervizija ali metasupervizija ali intervizija za supervizijsko prakso.

Več informacij najdete na tej povezavi: www.szslo.si/single-post/2018/01/11/Javni-razpis-za-pridobitev-licence-za-supervizorja-v-socialnem-varstvu-v-letu-2018

 

Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis MR+

ARRS- Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Predmet javnega razpisa je izbira mentorjev za mlade raziskovalce, ki bodo začeli z usposabljanjem v letu 2018 na raziskovalnih področjih po klasifikaciji področij raziskav in razvoja, ki je opredeljena v metodologiji.

Upravičeni prijavitelji Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so v vpisane v evidenco RO pri agenciji in imajo statusno obliko zavoda.

Predmet Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem [1] za leto 2018 – pilotni razpis MR+ (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je izbira mentorjev za mlade raziskovalce, ki bodo začeli z usposabljanjem v letu 2018 na raziskovalnih področjih po klasifikaciji področij raziskav in razvoja, ki je opredeljena v metodologiji.

Več informacij najdete na tej povezavi: www.arrs.gov.si/sl/mr/razpisi/18/razpis-MR-plus-18.asp

 

Javni razpis za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, spremembe in nove dodatne prijavne roke za leto 2018.

Prijavni roki za oddajo vlog:
a) Subvencije za zaposlitev iz sredstev namenjenih za leto 2018 (točka 22.2. iz zgoraj navedenega razpisa):
Rok za oddajo vlog je petek, 16. 3. 2018.
b) Vključitev v posamezne izobraževalne module za delo v kulturi (točka 22.7. iz zgoraj navedenega razpisa):
Roki za prijavo je petek, 2. 3. 2018.

Več informacij najdete na tej povezavi: www.jskd.si/financiranje/ess/uvod.htm

 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Objavljen je javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi. Sofinanciranje projektov italijanske, madžarske in romske narodne skupnosti ni predmet razpisa, kajti njim so namenjeni posebni razpisi in pozivi Ministrstva za kulturo. Izjema so projekti italijanske in madžarske narodne skupnosti, katerih predlagatelji delujejo izven narodnostno mešanega območja in do sredstev iz razpisov Ministrstva za kulturo niso upravičeni.

Upravičeni prijavitelji Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in njihove zveze, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava ter ustvarjalci z veljavnim statusom samozaposlenih v kulturi, ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje.

Rok prijave 12.02.2018

Več informacij najdete na tej povezavi: www.jskd.si/financiranje/etnicne_skupnosti/etn_18/razpis_etn_18.htm

 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Objavljen je javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot:
• prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;
• izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
• založniški in AV (avdiovizualni) projekti;
• organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.

Področja dejavnosti so: zborovska, inštrumentalna (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni, harmonikarski in kitarski orkestri ter big bandi), gledališka in lutkovna, folklorna, filmska, plesna, likovna, literarna ter intermedijska dejavnost (novi mediji, IK tehnologija). Ločeno področje je tudi mažoretna dejavnost, ki je namenjena le krovnim organizacijam na nacionalnem nivoju.

Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo kulturna društva oz. njihove zveze, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne projekte s področja tega razpisa ali krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, kot jih določa RePASM (Uradni list RS, št. 35/96), ki izvajajo kulturne projekte s področja tega razpisa ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Več informcij na strani: www.jskd.si/financiranje/projektni/projektni2018/uvod_projektni_18.htm

 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije

Republika Slovenija - Ministrstvo za zdravje
Vrednost razpisa 160.000,00 €

Zneski in deleži financiranja Maksimalni zaprošeni znesek, ki ga bo za posamezni program sofinanciralo Ministrstvo za zdravje, je lahko 16.000,00 €. Sofinanciranje ministrstva znaša največ 80 %.

Rok prijave 26.01.2018

Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ogroženih, ranljivih skupin ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije.

Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki ima status humanitarne organizacije na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah in sedež v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje druge razpisne pogoje.

Več informacij na strani: www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/

 

Državno priznanje na področju prostovoljstva

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva
Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva na podlagi Zakona o prostovoljstvu in Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo objavlja Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2017.

Rok za oddajo prijav je 20. februar 2018, do 12. ure.

 

Objavljen Javni razpis Fundacije za šport 2018

Fundacija za šport


Dne 22.12.2017 je bil objavljen Javni razpis Fundacije za šport, in sicer:
 • Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske dogovornosti v športu v letu 2018 ter
 • Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2018, 2019 in 2020.

Podrobneje o Javnih razpis si lahko preberete na spletni strani Fundacije za šport.


 

Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino
1.1 Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
1.2 Namen in cilj javnega poziva
Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju, ter ki ustrezajo ciljem in predmetu tega javnega poziva.
Programi mladinskega dela so namenjeni mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.
Urad Republike Slovenije za mladino (v nadaljevanju: razpisovalec) vabi izvajalce, da pripravijo predloge 2-letnih programov v mladinskem sektorju v skladu z vrstami programov v mladinskem sektorju, ki so predmet tega javnega poziva in ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev ter podrobneje opredelijo vsebino, načrt izvedbe in finančno strukturo prijavljenega programa.

Razpisovalec bo na osnovi pripravljenih predlogov programov v skladu z razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za sofinanciranje programov po naslednjih skupinah izvajalcev:
– nacionalne mladinske organizacije
– mladinski centri
– druge nevladne organizacije.

1.3 Opredelitev predmeta javnega poziva, mladinskega dela
Predmet javnega poziva so programi mladinskega dela. Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti, kot to določa 3. člen Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS). Programi mladinskega dela so namenjeni mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

Izvajalec mora predlog programa oziroma razpisni obrazec za kandidiranje na javnem pozivu izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na spletnem naslovu https://razpisi.mlad.si, povezava do nje pa tudi na spletni strani razpisovalca (www.ursm.gov.si).
Po končanem izpolnjevanju elektronske prijave predloga programa, mora izvajalec prijavo natisniti in jo lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjeni prijavi mora priložiti vsa zahtevana listinske ali druga dokazila, ki dokazujejo njegove navedbe.
Izvajalec mora natisnjeno prijavo predloga programa za sofinanciranje, izpolnjeno v slovenskem jeziku, poslati s priporočeno pošto na naslov Urada Republike Slovenije za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najpozneje do 30. 1. 2018. Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo do vključno 24. ure tega dne oddane s priporočeno pošto.
Prijave, ki ne bodo pravilno opremljene, elektronsko oddane, natisnjene in poslane po pošti s priporočeno pošiljko v predpisanem roku ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bo razpisovalec s sklepom zavrgel.
Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje prijave, se nahajajo na spletnem naslovu https://razpisi.mlad.si in www.ursm.gov.si.
Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav razpisovalca, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, prijave ni mogoče oddati na predpisan način, lahko izvajalec svojo prijavo v celoti izpolni v dokumentu, ki bo v primeru tehničnih težav objavljen na spletnih straneh, navedenih v prejšnjem odstavku, in jo razpisovalcu pošlje s priporočeno pošiljko tako, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Samo v tem primeru bodo na tak način oddane prijave pravilne in pravočasne in jih bo razpisovalec upošteval. O morebitnih tehničnih težavah bodo izvajalci obveščeni na spletni strani razpisovalca. 1.8.2 Opremljenost prijave
Prijavo na ta javni poziv je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem morajo biti vidne ustrezne označbe:
1. “Ne odpiraj – Prijava za sofinanciranje – JP 2018-2019”,
2. na ovitku morata biti napisana naziv in naslov izvajalca,
3. na sprednji ali zadnji strani ovojnice mora biti nalepljen obrazec s črtno kodo, ki jo izvajalcu ob tiskanju prijave določi spletna aplikacija.
Veljavna bo prijava, ki bo pravilno opremljena in pravočasno in pravilno predložena razpisovalcu (elektronsko oddana, natisnjena in poslana priporočeno po pošti) ter jo je vložila upravičena oseba.
Strokovna komisija bo v roku petnajstih dni po koncu odpiranja prijav pisno pozvala tiste izvajalce, katerih prijave ne bodo popolne, da jih dopolnijo v roku, ki ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni od prejetja poziva. Prijava se, razen v smislu dopolnjevanja, po oddaji le-te ne sme spreminjati. Poziv za dopolnitev prijav bo izvajalcem posredovan po pošti na naslov izvajalca, ki je naveden na kuverti ali v prijavnici. Prijave, ki jih izvajalci ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev prijav, bodo s sklepom zavržene.
1.9 Datum odpiranja prijav
Odpiranje in ocenjevanje prispelih prijav bo opravila strokovna komisija, imenovana s strani razpisovalca. Strokovna komisija bo pričela z odpiranjem prijav dne 2. 2. 2018. 1.11 Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija, ki bo izvajalcem podrobneje pojasnila pogoje, merila in kriterije za izpolnjevanje meril tega javnega poziva, bo zainteresiranim izvajalcem dosegljiva na spletni strani razpisovalca www.ursm.gov.si in na podlagi zaprosila v Glavni pisarni razpisovalca osebno ali po elektronski pošti gp-ursm.mizs@gov.si.
Glavna pisarna razpisovalca je na naslovu: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
Zainteresirani izvajalci se lahko za morebitna telefonska pojasnila obrnejo na Glavno pisarno razpisovalca na tel. 01/400-57-90, in sicer v času uradnih ur (ponedeljek in petek od 9. do 12. ure in v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure) ali na kontaktno osebo razpisovalca Barbaro Zupan (e-naslov: barbarazupan@gov.si).
Vse verzije razpisne dokumentacije, ne glede na medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno in vsebinsko enake. Izvajalci s tiskanjem elektronske oblike dokumentacije dobijo kopijo, enako pisni obliki.

Več informacij


 

Terminski načrt objave javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2018

Republika Slovenija Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 - 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v prihajajočem letu predvidoma objavilo 16 javnih razpisov. Do 30. 10. 2017 je bilo iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na ta dan razpisanih že 27 javnih razpisov, odobrenih 42,6 % sredstev ter izplačanih 25,5 % sredstev EKSRP, kar znaša že 187,5 milijonov evrov, ki so jih prejeli upravičenci v okviru izvajanja Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Januarja 2018 bosta predvidoma objavljena dva javna razpisa iz naslova ukrepa 16 - Sodelovanje, s katerim bo ministrstvo spodbujalo sodelovanje med različnimi akterji pri izvajanju projektov s področja okolja in podnebnih sprememb ter s področja razvoja novih proizvodov v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu.

V februarju 2018 sledita objavi dveh investicijskih javnih razpisov, prvi iz naslova podukrepa 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in razvoj kmetijskih proizvodov, drugi pa iz naslova podukrepa 8.4 - Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, v okviru katerega bodo podprta tako dela kot urejanje vlak.

Sledijo razpisi iz naslovov podukrepov 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti, 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (podprlo se bo naložbe, namenjena prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe kot so mreže proti toči, namakanje, rastlinjaki, ureditev trajnih nasadov) in 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem in prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva (javna razpisa za izgradnjo namakalnih sistemov in za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, namenjenih več uporabnikov).

V aprilu in maju 2018 bosta objavljena še javna razpisa iz naslova ukrepa 9 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju, kar bo prvi javni razpis iz naslova PRP 2014–2020 za to področje, ter javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 – Podpora za izvajanje operacije sodelovanje iz CLLD.

V drugi polovici leta 2018 ima ministrstvo v načrtu še objavo javnih razpisov iz naslovov podukrepov 8.4 - Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov za žled in lubadarja in iz naslova ukrepa 16 – Sodelovanje (kratke dobavne verige in lokalni trgi ter diverzifikacija dejavnosti). Iz naslova ukrepa 4 – naložbe v osnovna sredstva so predvideni javni razpisi za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, ureditev gozdnih prometnic in za naložbe v kmetijska gospodarstva (podprlo se bo naložbe, namenjena prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe kot so mreže proti toči, namakanje, rastlinjaki, ureditev trajnih nasadov). Predvidena je še objava javnega razpisa Iz naslova podukrepa 8.4 za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa.

Pregled predvidenih javnih razpisov zaključujemo z najavo javnega razpisa iz naslova podukrepa 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, v okviru katerega bomo pridobili že četrto generacijo mladih prevzemnikov v programskem obdobju 2014–2020. Javni razpis bo objavljen v drugi polovici leta 2018.

V načrtu objave javnih razpisov so javni razpisi navedeni po mesecih predvidene objave, tako, da se morebitni investitorji lahko pripravijo na izvajanje naložbe in se pozanimajo o pripravi potrebne dokumentacije za izpolnitev vloge, pri čemer še posebej poudarjamo pravočasen pristop k preveritvi potrebnosti priprave presoje vpliva naložbe na okolje. Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk PRP.

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP v letu 2018
 

Javni razpis za financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018 - 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Javni razpis za financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018 - 2020

Vrednost razpisa 792.000,00 EUR

Zneski in deleži financiranja Prijavitelj v prijavi na Program 1 lahko zaprosi za financiranje programa v višini najmanj 15.000,00 EUR oziroma ne več kot 34.500,00 EUR na proračunsko leto.
Prijavitelj v prijavi na Program 2 lahko zaprosi za financiranje programa v višini najmanj 4.500,00 EUR oziroma ne več kot 9.000,00 EUR na proračunsko leto.

Namen javnega razpisa je financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnikom, mladostnicam oz. njihovim družinam v letih 2018 - 2020, ki so namenjeni izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk otrok, mladostnikov, mladostnic oziroma njihovih družin.

Ciljne skupine
- Program 1: otroci, mladostniki in mladostnice in/ali njihovi starši/skrbniki, s potrebami po izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk (npr: otroci v rejništvu, otroci nameščeni v zavodih, otroci staršev, ki prestajajo zaporno kazen);
- Program 2: otroci, mladostniki in mladostnice in/ali starši/skrbniki.

Financirani bodo naslednji programi:
1. Program 1 (P1) je program individualnega svetovanja in delavnic za ciljne skupine. Vsebine posameznih delavnic se vežejo na potrebe vključenih uporabnikov.
2. Program 2 (P2) je program, ki se izvaja na način sklopov delavnic z vnaprej pripravljenimi vsebinami.
Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavi pravna oseba (društvo, zavod, socialno podjetje), ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje. Prijavitelj mora biti na dan prijave registriran za opravljanje vsaj ene izmed naslednjih dejavnosti: SKD 85.510 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve; SKD 93.299 - Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; SKD 94. 991 – dejavnosti invalidskih organizacij ali je njegovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru statuta ali drugega temeljnega akta organizacije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Več informacij na strani:www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/

Vir:www.razpisi.info/index

 

Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Vrednost razpisa Višina sredstev za razpisano vsebino po predmetnem javnem razpisu je skupaj 600.000 EUR, od katerih bo iz sredstev Eko sklada predvidoma dodeljenih do 300.000 EUR in iz sredstev Sklada za podnebne spremembe predvidoma do 300.000 EUR.
Zneski in deleži financiranja Prijavitelj lahko po tem javnem razpisu za posamezni projekt zaprosi za sofinanciranje od najmanj 20.000 EUR do največ 60.000 EUR oziroma do 95 % upravičenih stroškov projekta.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih:
1. ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
2. informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
3. informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam;
4. ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam;
5. učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
6. trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka;
7. trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.

Informativni dan s predstavitvijo podrobnosti javnega razpisa bo predvidoma 9. ali 10. januarja 2018. Prijave sprejemajo na elektronski naslov ladamic@ekosklad.si do konca decembra.

Upravičeni prijavitelji -  upravičeni prijavitelji morajo izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
- so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in registrirane v skladu z veljavnim Zakonom o društvih, veljavnim Zakonom o ustanovah ali veljavnim Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi);
- so nevladne organizacije, ki imajo na dan objave javnega razpisa priznan status delovanja v javnem interesu po veljavnem Zakonu o varstvu okolja ali veljavnem Zakonu o ohranjanju narave ali Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora (Uradni list RS, št. 35/14 in 4/17);
- so bili registrirani najkasneje na dan objave tega javnega razpisa;
- prijaviteljem ali osebam, ki imajo pooblastila za njihovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), in
- niso v stečajnem postopku.

Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu. Upravičeni projektni partnerji morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
- so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in registrirane v skladu z veljavnim Zakonom o društvih, veljavnim Zakonom o ustanovah ali veljavnim Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi);
- so bili registrirani najkasneje na dan objave tega javnega razpisa;
- partnerjem ali osebam, ki imajo pooblastila za njihovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), in
- niso v stečajnem postopku. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Več informacij na strani: www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=125
Vir: www.razpisi.info/index

 

Razpis Ameriškega veleposlaništva za leto 2018

U.S. Embassy Slovenia
Odprt je razpis Ameriškega veleposlaništva za leto 2018, ki je namenjen podpori dobro zasnovanih in vodenih projektov, ki prispevajo k razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji, pri čemer bodo na tokratnem razpisu imeli prednost projekti na naslednjih področjih:
- integracija beguncev in migrantov, spoštovanje različnosti in multikulturnosti
- boj proti korupciji, dobro upravljanje in transparentnost
- podjetništvo, inovacije in spodbujanje proste trgovine
- okolje, podnebne spremembe in obnovljivi viri energije
- energetska varnost in diverzifikacija
- mednarodna varnost, boj proti terorizmu in varnostna vprašanja
- človekove pravice (LGBTI osebe, osebe s posebnimi potrebami, opolnomočenje žensk, manjšine)
- vključevanje mladih, prostovoljstvo in družbena odgovornost podjetij
- odgovorni in neodvisni mediji
- regionalno sodelovanje in spodbujanje vključevanja držav JV Evrope v evroatlantske povezave.

Upravičeni prijavitelji -  na razpis se lahko prijavijo slovenske nevladne organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Več informacij na strani: www.razpisi.info/index

 

Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2018: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Namen javnega razpisa je financiranje rednega delovanja organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, katerih osnovna dejavnost je namenjena slovenski narodni skupnosti zunaj Republike Slovenije – vsestransko spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo zunaj Republike Slovenije, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.

Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev zunaj Republike Slovenije,
2. povezovanje skupnosti zunaj Republike Slovenije z matično domovino,
3. delovanje in povezovanje slovenske skupnosti zunaj Republike Slovenije na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja ali na drugih področjih.
Upravičeni prijavitelji Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije civilne družbe v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Vrednost razpisa300.000 EUR

Več informacij na spletni strani: www.uszs.gov.si/si/o_organu/javne_objave/

 

»Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018«

Ministrstvo za kulturo
Objavljen je javni razpis »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018«.

Namen javnega razpisa je vključevanje brezposelnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih, posameznikov z izobrazbo pod ISCED 3 in oseb v postopku izgubljanja zaposlitve, v kulturne projekte. Razpis jim bo omogočal najmanj enoletno zaposlitev za polni delovni čas na novih ali obstoječih delovnih mestih ali pa vključitev v najmanj 174-urno usposabljanje, ki vključuje tudi mentorstvo. Na razpis se lahko prijavijo nevladne kulturne organizacije, javni zavodi oz. javne agencije, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.

Javni razpis bo tako med drugim prispeval k dvigu zaposljivosti, spodbujanju ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti ter višanju kompetenc oziroma pridobivanju delovnih izkušenj in referenc posameznikov na področju kulture. Poleg tega se bo na ta način zagotavljalo spodbudno okolje za obstoj, razvoj in populariziranje kulturne ustvarjalnosti.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 447.000 evrov, od tega bo 356.000 evrov prispeval Evropski socialni sklad.

Razpis je odprt do 10. januarja 2018.
 

Javni poziv lokalnim pridelovalcem in predelovalcem kmetijskih pridelkov k sodelovanju v projektu "JEM LOKALNO 2"

PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
PORA, razvojna agencija Gornja Radgona vabi lokalne ponudnike kmetijskih pridelkov in izdelkov k sodelovanju v okviru projekta »Jem lokalno 2«, s katerim se želi izboljšati pogoje za učinkovito delovanje lokalne ekonomije, s ciljem povečanja lokalne hrane v javnih ustanovah in ukrepom usposabljanja ponudnikov in potrošnikov.

Projekt ima štiri glavne aktivnosti: izvedba 25 delavnic/usposabljanj za najrazličnejše ciljne skupine, izdelava in testiranje pilotne računalniške aplikacije za VIZ, izdelava analize stanja lokalnih ponudnikov ter izdelava reportaže o lokalnih ponudnikih, k izdelavi katere ste, v sklopu tega poziva, vabljeni k sodelovanju.

Reportaža o lokalnih ponudnikih kmetijskih pridelkov in izdelkov

V reportaži, ki bo posneta v sklopu projekta in bo dolžine do 30 minut, bodo predstavljeni lokalni ponudniki kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki se bodo odzvali na ta poziv in bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
- delovanje na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej;
- že sodeluje, dobavlja svoje pridelke/izdelke javnim zavodom (osnovne šole, vrtci) oziroma bi v prihodnje bil pripravljeni sodelovati z javnimi zavodi;
- bodo obrazec za sodelovanje oddali do predvidenega roka.

Sodelovanje v reportaži, ki se bo predvajala na lokalni televiziji, bo za vse zainteresirane lokalne ponudnike brezplačno!

Dodatne informacije o projektu »Jem lokalno 2« najdete na povezavi http://pora-gr.si/index.php/projekti/projekti/item/745-projekt-jem-lokalno-2. Prijavni obrazec se nahaja v prilogi tega poziva.

Prijavo za sodelovanje lahko zainteresirani ponudniki oddajo osebno ali pošljejo po pošti do vključno petka, 17. 11. 2017 na naslov: PORA Gornja Radgona, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona. Oddaja prijave je možna tudi po elektronski pošti na naslov info@pora-gr.si.

Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka po e-pošti, po pošti priporočeno ali oddana osebno na sedežu javnega zavoda PORA Gornja Radgona.

Za morebitne dodatne informacije je kontaktna oseba Tatjana Methans, elektronski naslov tatjana.methans@pora-gr.si ali telefonu 02 564 82 08.

Prijavni obrazec

Več informacij najdete tukaj. 

 

Županov poziv za naj prostovoljca 2017

Mestna občina Murska Soboa
Tudi v letu 2017 je bilo v Mestni občini Murska Sobota veliko posameznikov, društev in organizacij, ki so vidno delovali na področju prostovoljstva.

Zato pozivajo vse organizacije, društva, zavode, občanke in občane, da podajo predloge za podelitev županovih priznanj prostovoljcem, za katere menijo, da so bili v letu 2017 najbolj uspešni, požrtvovalni in predani izvajanju prostovoljnega dela.

Priznanja bodo podeljena v naslednjih kategorijah:
1. Naj prostovoljec / prostovoljka (posameznik)
2. Naj prostovoljno društvo
3. Naj prostovoljna organizacija
4. Naj prostovoljni dogodek

V predlogu za podelitev naziva navedite sledeče:
1. Predstavitev posameznika oz. društva / organizacije /dogodka
2. Predstavitev delovanja na področju prostovoljstva
3. Cilji, ki so bili s prostovoljnim delom doseženi

Vloge naslovite na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, najpozneje do 1. decembra 2017.

Prispele vloge bo obravnavala posebna komisija. Podelitev priznanja za naj prostovoljca 2017 bo potekala v mesecu januarju 2018.

Več informacij najdete tukaj.

 

Javni razpis: Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Javni razpis omogoča 140 zaposlitev mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju, in sicer 56 zaposlitev v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 84 zaposlitev v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.

Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost mladih, kar povečuje možnosti njihove zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa znaša 1.554.000,00 EUR, od tega 621.600,00 EUR za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 932.400,00 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Upravičeni prijavitelji so organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju.

Rok za oddajo prijav na javni razpis je v petek, 1. 12. 2017.

Urad RS za mladino vabi na informativni dan, ki bo v torek, 14. 11. 2017 ob 13. uri, v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Prijave za informativni dan niso potrebne.

Razpisna dokumentacija: www.ursm.gov.si/si/javni_razpisi_in_objave/

Vir: mlad.si/2017/11/zaposlitev-na-podrocju-mladinskega-dela-v-mladinskem-sektorju/

 

Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami 2

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Republika Slovenija
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitve brezposelnih mladih, starih od 15 do vključno 29 let, ki bodo v pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v obdobju, ko so vključeni v izobraževalni proces.

Prijavitelj so lahko nevladne organizacije, torej nepridobitne in neprofitne pravne osebe zasebnega prava, ki jih ustanovijo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava in niso organizirane kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 13. 11. 2017.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov urska.pancur@gov.si ali pokličete Urško Pančur (tel. 01/478-46-75).

Uradni list Republike Slovenije, številka 59, z dne 27. 10. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017059.pdf

 

Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Republika Slovenija
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. Razpisani programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne spretnosti in znanja osebam iz ciljnih skupin, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela.


Trajanje 1 programa socialne aktivacije, v katerega mora prijavitelj vključiti 15 oseb iz ciljnih skupin, je 6 mesecev, obvezne vsebine in trajanje posameznega obveznega modula razpisanega programa socialne aktivacije pa so podrobneje opredeljeni razpisu. Vsak prijavitelj bo moral v okviru sofinanciranega projekta izvesti 2 programa socialne aktivacije.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 21 projektov (en projekt naj bi se predvidoma izvajal tudi v Gornji Radgoni), ki bodo razvili in izvajali programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na socialno vključenost oseb iz ciljnih skupin ter na povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti.

V okviru javnega razpisa lahko prijavitelj v program socialne aktivacije vključi osebe iz naslednjih ciljnih skupin:
- odrasli upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: DSP),
- odrasle osebe s kompleksno socialno problematiko, ki niso prejemniki DSP,
- osebe, ki so na podlagi Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT; v nadaljevanju: ZUTD) vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive.

Prijavitelj je lahko pravna oseba zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki se bo izvajala v okviru prijavljene vsebine modula II. (prijavitelj mora k prijavi priložiti kopijo ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta, iz katerega je razvidna SKD klasifikacija dejavnosti, ki se bo izvajala v okviru prijavljene vsebine modula II., v kolikor le-ta ni razvidna iz Poslovnega registra Slovenije – AJPES, dokazilo: Priloga št. 6: Kopija ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta).

Prijavitelj na javni razpis kandidira samostojno, torej brez projektnih partnerjev.

Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS in proračuna RS, se morajo pričeti izvajati z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju in končati najkasneje do 31. 12. 2018.

Projekti bodo sofinancirani iz EU sredstev in iz Proračuna RS v višini 100 % upravičenih stroškov. Neupravičene stroške krije upravičenec sam.

Rok za oddajo vloge je 11. 12. 2017 do 15. ure.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si.

Dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslov gp.mddsz@gov.si s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije« (za Uroša Gojkoviča). Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si. Ministrstvo bo organiziralo najmanj eno informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokacijah delavnic bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.


Uradni list Republike Slovenije, številka 62, z dne 3. 11. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017062.pdf 

Objavljeno javno povabilo za izbor programov javnih del 2018

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Na Zavodu za zaposlovanje so dne, 24.10.2017, objavili javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2018. Na voljo je 25 milijonov EUR za predvidenih 4.500 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci.

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Na javno povabilo se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki bodo izvajalci programov javnih del.

V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Izvajalci oddajo ponudbo za program javnega dela na območno službo, v kateri se bo program izvajal. Javno povabilo je odprto od 10. 11. 2017 od 8. ure, do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 4. 2018 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. Če bodo razpoložljiva sredstva razdeljena pred iztekom končnega roka, bo zaključek javnega povabila objavljen na spletni strani.

Za javna dela v prihodnjem letu je načrtovanih 25 milijonov EUR, ki jih zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz slovenskega proračuna. Sredstva bodo razdeljena med tremi sklopi programov javnih del:

1. sklop – socialnovarstveni programi,

2. sklop – progami za vključitev brezposelnih s I. do IV. ravnjo izobrazbe in 

3. sklop – programi drugih področij iz Kataloga programov javnih del 2018. 

Več o javnem povabilu najdete na spletni strani ZRSZ.

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

  

Javni poziv za članstvo v Svetu RS za medgeneracijsko sodelovanje in dolgoživo družbo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi sklepa Vlade RS, ki se med drugim nanaša na izvajanje »Strategije dolgožive družbe« objavlja Javni pozv samoupravnim lokalnim skupnostim, strokovnim institucijam in nevladnim organizacijam za posredovanje predlogov za člane Sveta Republike Slovenije za medgeneracijsko sodelovanje in dolgoživo družbo.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti javno poziva združenja samoupravnih lokalnih skupnosti, strokovnih institucij in nevladnih organizacij, da posredujejo predloge za člane Sveta Republike Slovenije medgeneracijsko sodelovanje in dolgoživo družbo. Svet bo ustanovljen kot posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije za spremljanje in uresničevanje Strategije dolgožive družbe.

Član sveta je lahko oseba s strokovni referencami in izkušnjami na področju demografije, medgeneracijskega sodelovanja, socialne zaščite ter socialnih politik oziroma drugih področij, ki so vključena v Strategijo dolgožive družbe.

Predlog samoupravnih lokalnih skupnosti, strokovnih institucij in nevladnih organizacij mora vsebovati:
• osebne podatke predlaganega kandidata (ime in priimek, telefonska številka in naslov elektronske pošte);
• kratko predstavitev, iz katere mora biti razvidno, da ima predlagani kandidat strokovne reference in izkušnje s področja delovanja sveta;
• lastnoročno podpisano soglasje predlaganega kandidata .

Predloge je treba poslati na naslov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, oziroma na naslov gp.mddsz@gov.si, s pripisom »Svet Republike Slovenije za medgeneracijsko sodelovanje in dolgoživo družbo«, najpozneje do 27. oktobra 2017.

Člane sveta bo na predlog ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, imenovala Vlada Republike Slovenije za obdobje petih let, in sicer predvidoma 3 kandidate predstavnike samoupravnih lokalnih skupnosti, 3 kandidate predstavnike strokovnih institucij in 5 kandidatov predstavnikov nevladnih organizacij.

Predlagatelji in predlagani kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru ne imenovanja. V postopku javnega poziva ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

Za informacije o javnem pozivu lahko pokličete na telefon 01/369-77-86 ali 369-78-63.

 

Javni razpis za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republika Slovenija
Javni razpis za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji v letu 2018

Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje:
izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,
naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

Na razpis za razporeditev sredstev FIHO se lahko prijavijo:

Invalidske organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02) ali
humanitarne organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03).

Organizacije – kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis, izpolnijo vlogo v elektronski obliki v spletnem programu »FIHO razpisi«, ki je na voljo na spletni strani www.fiho.si. Na istem spletnem naslovu organizacije – kandidatke najdejo tudi vsebinska in tehnična navodila za uporabnike spletnega programa “FIHO razpisi”.

Organizacije – kandidatke pridobijo uporabniško ime in geslo za vnašanje podatkov v spletni program “FIHO razpisi” na FIHO, Ljubljana, Stegne 21c, tel. 01/500-77-00, e-mail: info@fiho.si.

Rok za oddajo vlog na razpis je 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS.

Vse dodatne informacije in navodila v zvezi z razpisom so na voljo vsak delovni dan od 9. do 12. ure po tel. 01-500-77-00 ali osebno v prostorih fundacije.

Informativni dnevi o razpisu FIHO za leto 2018 bodo potekali v prostorih Emona Efekta, Stegne 21c, II. nadstropje, 1000 Ljubljana:
v torek, 17. 10. 2017, od 9. do 12. ure, za humanitarne organizacije,
v sredo, dne 18. 10. 2017, od 9. do 12. ure, za invalidske organizacije.

Uradni list Republike Slovenije, številka 56, z dne 13. 10. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017056.pdf

 

Javni razpis za izbor večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti

Ministrstvo za kulturo Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018–2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-VP-18-21.

Predmet razpisa je sofinanciranje štiriletnih kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2018 do 2021, ter sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2018 do 2019.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa na področju štiriletni projekti, znaša na letni ravni 1.066.000,00 EUR, na področju dvoletni projekti pa 100.000 EUR na letni ravni.

Razpis bo trajal od 20. 10. do 20. 11. 2017.

Besedilo javnega razpisa je bilo 20. 10. 2017 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.


Uradni list Republike Slovenije, številka 58, z dne 20. 10. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017058.pdf

 

Dodatni javni razpis za izbor izvajalcev programa "Zdrav življenjski slog 2017–2018"

Ministrstvo za kulturo Republika Slovenija
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev za šolsko leto 2017/2018 v okviru podaljšanja programa Zdrav življenjski slog 2015–2018 (v nadaljnjem besedilu: program).

Na javni razpis se lahko prijavi:
- osnovna šola,
- zavod, registriran za dejavnost v športu,
- športno društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športni klub idr.).

Prijavitelj (ne velja za osnovno šolo) mora ob prijavi na javni razpis priložiti sklep o sodelovanju (obrazec 2) z osnovno šolo za izvedbo programa in zagotavljanju prostorskih pogojev.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 3. 11. 2017 do 12. ure.

Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za oddajo vloge dobite na spletnih straneh: http://www.zsrs-planica.si.


Če katerikoli prijavitelj želi dodatna pojasnila ali informacije v zvezi z javnim razpisom, razpisno dokumentacijo ali pripravo vloge, mora zahtevo posredovati na elektronski naslov: zzs@sport.si najkasneje dva dni pred potekom roka za oddajo vlog.

Uradni list Republike Slovenije, številka 58, z dne 20. 10. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017058.pdf

 

Javni poziv za predloge najzaslužnejših društvenih delavcev in delavk – prostovoljcev in prostovoljk za plakete Državnega sveta RS za leto 2017

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
Na spletnih straneh Državnega sveta RS je bil 17. 10. 2017 objavljen Javni poziv za predloge najzaslužnejših društvenih delavcev in delavk – prostovoljcev in prostovoljk za plakete Državnega sveta RS za leto 2017 (http://www.ds-rs.si/?q=civilna-druzba/plakete ).

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije bo namreč v znak počastitve 5. decembra, Mednarodnega dneva prostovoljstva, podelil plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. Slavnostna podelitev plaket Državnega sveta bo v torek, 5. decembra 2017, ob 11.00 uri, v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4.


Predlog za podelitev plaket najzaslužnejšim prostovoljcem in prostovoljkam lahko podajo državne svetnice in državni svetniki, interesna skupina Državnega sveta ali organizacija civilne družbe, katere člani in članice delujejo na področju prostovoljskega dela. Zveze društev ali krovne organizacije lahko predložijo le en predlog, ki naj bo usklajen v sklopu zveze.


Dodatne informacije in kriterije za izbiro prejemnikov plaket boste našli v priloženem javnem pozivu.


Prosimo vas, da obrazec s predlogom za obravnavo (v prilogi) pošljete najkasneje do petka, 10. novembra 2017, po pošti na naslov Državni svet Republike Slovenije, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, s pripisom PLAKETE DRŽAVNEGA SVETA (upošteva se datum poštnega žiga), ali po elektronski pošti na ariana.debeljak@ds-rs.si (upošteva se datum prejema v elektronski poštni predal).


Priloge:

- javni poziv

- obrazec za organizacije 2017

- Pravilnik o priznanjih in plaketah Državnega sveta RS

 

Javni razpis za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij

Republika Slovneija Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Predmet javnega razpisa je podpora namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij.

Cilj podukrepa je ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, izboljšanje konkurenčnosti majhnih kmetij, izboljšanje potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečanje produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitost majhnih kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

V skladu s 5. členom Uredbe je upravičenec do podpore v okviru podukrepa nosilec kmetije, ki je vpisana v RKG.

Vnos vloge na javni razpis v elektronski sistem in elektronska vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. 11. 2017 do vključno 31. 1. 2018 do 24. ure.


Informacije o razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si in
INFO točke KGZS (Priloga št. 8 k razpisni dokumentaciji).

Uradni list Republike Slovenije, številka 56, z dne 13. 10.2017

Vir: pora-gr.si/index.php

Več na:www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017056.pdf


 

Javni razpis za sofinanciranje »Programov za civilne organizacije v občini Lendava v letu 2017«, ki se ukvarjajo z varovanjem naravne dediščine ter ohranjanjem izročila veteranskih organizacij

Občina Lendava
Predmet javnega razpisa so programi oziroma projekti društev, drugih pravnih oseb ter posameznikov, ki niso predmet drugih javnih razpisov Občine Lendava ter pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju kakovosti življenja, dostopnosti storitev ter prepoznavnosti občine. Takšni programi so razvrščeni po sledečih sklopih:

SKLOP A – Programi organizacij, ki se ukvarjajo z ohranjanjem naravne dediščine in varstvom okolja
• organizacija strokovnih ali izobraževalnih dogodkov s področja ohranjanja naravne dediščine in varstva okolja oziroma ozaveščanje o problematiki
• organizacija javnih razprav o problematiki s področja varstva okolja
• aktivnosti za odpravljanje posledic obremenjevanja okolja (organizacija akcij čiščenja okolja oziroma divjih odlagališč)
• aktivnosti v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem obremenjevanja okolja
• aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in izboljševanjem kakovosti okolja
• aktivnosti v zvezi s trajnostno rabo naravnih virov
• aktivnosti v zvezi z zmanjševanjem rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije

SKLOP B – Posebni programi veteranskih organizacij
• organizacija javnih zbiranj, prireditev ter proslav, povezanih z dejavnostjo teh organizacij, obletnic
• organizacija aktivnosti, vezanih na obujanje nacionalne identitete in zavesti
• aktivnosti vzdrževanja spomenikov ter spomeniških obeležij

Na razpisu lahko sodelujejo:
• pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj ter javnih ali zasebnih zavodov, ki imajo sedež v Občini Lendava in imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, organizacijske ter deloma že materialne pogoje za uresničitev prijavljenega programa oziroma projekta
• fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Lendava
• izvajalci programov oziroma projektov, ki sicer nimajo sedeža v Občini Lendava, vendar so organizacijsko vezani na Občino Lendava
• izvajalci programov oziroma projektov, ki sicer nimajo sedeža v Občini Lendava, prav tako niso organizacijsko vezani na Občino Lendava, vendar v njih sodelujejo občani Občine Lendava in z izvedbo teh programov oziroma projektov prispevajo k promociji in prepoznavnosti občine


Višina sredstev razpisa:
-sofinanciranje programov drugih posebnih skupin, v višini 21.000,00 EUR in
-sofinanciranje programov veteranskih organizacij, v višini 8.000,00 EUR.


Rok prijave: 16.10.2017


Dokumentacija z obrazci za prijavo je na voljo na spletni strani Občine Lendava. 

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in dejavnosti socialnih podjetij v Mestni občini Murska Sobota v letu 2017

MO Murska Sobota
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in dejavnosti, ki jih izvajajo socialna podjetja v Mestni občini Murska Sobota v letu 2017, katera so pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega prava in druge organizacije (v nadaljevanju upravičenci), statusno organizirane kot socialna podjetja ter so vpisane v evidenco socialnih podjetij pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in dejavnosti, ki jih socialna podjetja izvajajo na področjih socialnega, družinskega varstva in varstva invalidov, področju zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost, ekološke proizvodnje hrane, ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali, spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije. Z razpisom želi Mestna občina Murska Sobota spodbuditi izvajanje dejavnosti socialnih podjetij na območju občine, ki se izvajajo v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA:

Namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti na področju delovanja socialnih podjetij, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na zaposlovanje ranljivih skupin prebivalstva.

CILJ JAVNEGA RAZPISA

Cilj razpisa je podpreti programe in pospešiti izvajanje dejavnosti socialnih podjetij na območju Mestne občine Murska Sobota.

SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE

Na ta razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki:

- izvajajo dejavnosti na področju socialnega podjetništva,
- so pravne osebe zasebnega ali javnega prava, ki že imajo pridobljen status socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu,
- imajo sedež na območju Mestne občine Murska Sobota ali svojo dejavnost pretežno izvajajo na področju Mestne občine Murska Sobota,
- izvajajo gospodarsko dejavnost, ki jo imajo registrirano in jo izvajajo kot socialno podjetje,
- nimajo neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine Murska Sobota, če so v preteklih letih prejeli sredstva iz proračuna Mestne občine Murska Sobota,
- prijavljajo projekt, v okviru katerega bodo izvajali program ali dejavnost, ki je predmet razpisa,
- prijavljajo projekt, ki je izključno nepridobitnega značaja in vključuje ranljive skupine prebivalstva, predvsem romsko populacijo,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,
- pri podaji vloge upoštevajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB),
- niso že prejemniki sredstev po javnih razpisih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije za zagon socialnih podjetij.

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani z izvajanjem programa oziroma dejavnosti in so lahko:
- stroški plač zaposlenih, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, nagrade za delo prostovoljcev,
- stroški nakupa, vzdrževanja ali najema osnovnih sredstev, opreme ter neopredmetenih osnovnih sredstev,
- stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški za službena potovanja in drugi neposredni stroški.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev v letu 2017 znaša 10.000,00€.

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

Merila za ocenjevanje vlog so sledeča:

1. kakovost in izvedljivost programa : skladnost programa z namenom razpisa, jasni, merljivi, dosegljivi cilji, aktivnosti so prikazane nazorno in omogočajo doseganje zastavljenih ciljev, program izkazuje aktualen in inovativen pristop ter ima pomen ali pomeni izboljšavo za občino; 30 točk,

2. kadrovska zasedba in reference prijavitelja: prijavitelj ima na področju socialnega podjetništva ustrezne izkušnje in reference (izvedeni primerljivi programi, prejeta priznanja, priložena strokovna mnenja ipd.), prijavitelj ima ustrezno kadrovsko zasedbo; 10 točk,

3. realen in pregleden finančni načrt: odhodki so jasno opredeljeni, realni in skladni s predstavljeno vsebino programa, sodelovanje drugih sofinancerjev; 10 točk

4. tržni potencial: ustreznost poznavanja ciljne populacije, poznavanje potreb ciljne populacije, tržni potencial produkta, modela ali storitve; 10 točk,

5. vključenost udeležencev: vključevanje romske populacije v izvajanju programa, sodelovanje v programu, ki je za udeležence brezplačno oziroma je njihov prispevek le simboličen; 10 točk,

6. širši družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene izzive: poznavanje lastnega družbenega učinka, sposobnost usklajevanja ponudbe in povpraševanja na področju socialnega podjetništva v regiji, prepoznavanje družbenih učinkov; 10 točk,

7. stopnja inovativnosti programa: inovativnost in inventivnost programa; 10 točk.

Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 50 ali več točk. Vloga prijavitelja, ki je pridobila manj kot 50 točk, ne more pridobiti sofinanciranja. Prijavljen program in izvajanje dejavnosti mora biti v skladu s pravili o državnih pomočeh.Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo mora biti dostavljena na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno 4.9.2017 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga na razpis: »sofinanciranje programov in dejavnosti socialnih podjetij«. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv ter poštni naslov (sedež). Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene prosilcem. Vloge morajo biti natisnjene, natipkane ali čitljivo napisane v slovenskem jeziku. Vloga se pošlje tudi v elektronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: milena.voros@murska-sobota.si .

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.

 

Javni poziv za oblikovanje produktov na področju zagovorništva in novih storitev NVO

CNVOS
Ker si želimo še močnejši nevladni sektor, tak, ki bo kredibilen in neomajen sogovornik v dialogu tako s politiko kot mediji ali strokovno javnostjo, tak, ki se odziva na nove potrebe, in tak, ki bo šel v korak z razvojem novih tehnologij, so na CNVOS v okviru svoje mreže rezervirali sredstva, s katerimi želijo okrepiti zagovorništvo in razvoj novih storitev NVO.

Nevladne organizacije vabijo k razmišljanju in razmisleku o tem, kateri so tisti njihovi produkti ali storitve, lahko so zagovorniške, komunikacijske ali informacijske, ki jih potrebujejo za svoj še učinkovitejši strokovni ali zagovorniški razvoj. Vabijo vas, da jim te storitve ali produkte predstavite in poveste, zakaj bo ravno z vašo storitvijo sektor še boljši, še učinkovitejši in še močnejši. Posebej so zaželene tiste storitve ali produkti, ki naslavljajo probleme z različnih vsebinskih področij.

Primeri produktov/storitev:
-Poslovni načrt za vzpostavitev nove (ali nadgradnjo že obstoječe) storitve, ki odgovarja na konkretne potrebe v okolju.
-Komunikacijska strategija (načrt komuniciranja o določeni aktualni temi).
-Zagovorniški načrt (konkreten načrt, kako določeno temo spraviti na agendo, kako spremeniti kakšen predpis ...).
-Dokumenti, ki so potrebni za z dokazi podprto zagovorništvo – evidence-based advocacy (analize, študije, raziskave, strokovna mnenja).
-Fundraising načrt (načrt pridobivanja sredstev za rešitev konkretnega problema).
-Sodelovanje z različnimi strokovnjaki (na področju marketinga, odnosov z javnostjo ...).

Predlagana vrednost produkta naj bo najmanj 2.500 in največ 10.000 EUR z vključenim DDV, v ceno produkta lahko vključite tudi del njegove izvedbe. Ponudba mora biti oddana na posebnem obrazcu (priloga). Ponudnik se mora v vlogi nujno opredeliti do vseh postavljenih vprašanj. Ponudbo lahko oddate od 1. 9. 2017 od 12. ure (CET) dalje na elektronski naslov ponudbe@cnvos.si.

Ponudbe bodo pregledane po vrstnem redu prispetja. CNVOS bo produkte/storitve izbral po lastni presoji ob predhodnem posvetovanju z Ministrstvom za javno upravo in resornim ministrstvom, ki je pristojen za področje, ki ga ponudba naslavlja.

CNVOS se bo pred podpisom pogodbe sestal z vsakim izbranim ponudnikom in se dogovoril o potrebni podpori za čim boljši produkt. Upoštevanje usmeritev CNVOS pri oblikovanju produkta je lahko tudi pogoj za podpis pogodbe in plačilo storitve. Po opravljeni storitvi bo izvajalec CNVOS izdal račun. Če produkt to omogoča, se pogodba lahko sklene tudi po fazah (delna izplačila).

CNVOS bo do konca julija 2019 naročil izvedbo najmanj 15 produktov/storitev. Prvi poziv v višini 10.000 EUR je pilotni in bo odprt do porabe sredstev. Na podlagi pilotnega poziva, bo odprt nov poziv, ki se bo vsake tri mesece revaloriziral z 10.000 do 20.000 EUR in bo odprt do porabe sredstev. CNVOS si pridržuje pravico, da javni poziv kadarkoli dopolni ali spremeni. Če bo CNVOS ocenil, da se produkt/storitev naroči, sredstev pa v času potrditve ne bo na voljo, se bo produkt uvrstil na čakalno listo. Z izbranim ponudnikom bo pogodba sklenjena takoj, ko bodo sredstva spet na voljo. CNVOS bo na svoji spletni strani redno obveščal o stanju sredstev (koliko denarja je še na voljo in koliko predlaganih produktov je na čakalni listi).

SREDSTEV NA VOLJO: 10.000 EUR
ŠTEVILO PRODUKTOV NA ČAKALNI LISTI: 0

Besedilo javnega poziva

Ponudba

Kontaktna oseba za informacije: Veronika Vodlan, veronika.vodlan@cnvos.si, 01 542 14 22

 

Subvencionirane zaposlitve v nevladnih organizacijah

ZRSZ
ZRSZ je objavil novo javno povabilo Priložnost zame v nevladnih organizacijah, ki omogoča subvencionirano zaposlitev 130 brezposelnih z najmanj visokošolsko izobrazbo iz vse Slovenije. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 4. 2018.

Program Priložnost zame v nevladnih organizacijah (NVO), ki se izvaja na podlagi omenjenega javnega povabila delodajalcem, je financiran iz slovenskega proračuna. Na voljo je skupaj 1,2 milijona EUR.

S programom izboljšujemo zaposlitvene možnosti oseb, ki so brezposelne najmanj 6 mesecev in imajo najmanj visokošolsko izobrazbo, pa na tej ravni in smeri izobrazbe še nimajo delovnih izkušenj, pridobljenih v okviru delovnega razmerja. Načrtovana je vključitev 130 brezposelnih v subvencionirano zaposlitev, ki se lahko izvaja tudi v obliki pripravništva, če je tako predvideno na podlagi področne zakonodaje.

Ponudbo na javno povabilo lahko oddajo delodajalci iz vse Slovenije. Lahko so pravne ali fizične osebe, vendar morajo poslovati v sektorju nepridobitnih institucij. Povabilo je odprto od 16. 8. 2017 od 10.00 do porabe sredstev, najkasneje do 30. 4. 2018 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za oddajo ponudb.

Na javnem povabilu lahko pridobijo subvencijo v višini:
 • 7.250 EUR za zaposlitev osebe iz ciljne skupine, ki je bila pred tem brezposelna od 6 do 12 mesecev ali
 • 9.250 EUR za zaposlitev osebe iz ciljne skupine, ki je bila pred tem brezposelna več kot 12 mesecev.

Obdobje subvencionirane zaposlitve traja neprekinjeno najmanj 15 mesecev in vključuje trimesečno poskusno delo. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za polni delovni čas. Pri zaposlitvi invalida za krajši delovni čas se izplača sorazmerno nižja subvencija.

Nevladne organizacije, ki želijo pridobiti subvencijo za zaposlitev, morajo pri nas najprej objaviti prosto delovno mesto. Nato sledijo predpisanemu postopku izbora kandidatov izmed napotenih brezposelnih. Po zaključenem postopku izbora, ko že imajo izbrane kandidate, oddajo ponudbo na javno povabilo. Predložijo lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih.

Brezposelni lahko dobijo več informacij o možnosti vključitve v program pri osebnih svetovalcih na uradih za delo.

Več informacij.
 

U.S. Embassy Slovenia: NGO Small Grants

U.S. Embassy Slovenia
Odprt je razpis Ameriškega veleposlaništva v Sloveniji, ki je namenjen podpori projektom, ki prispevajo k razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji in je namenjen reševanju družbenih vprašanj. Upravičene teme za projekte so široko opredeljene in vključujejo demokracijo in človekove pravice, varnostna vprašanja in zunanjo politiko, gospodarski in socialni razvoj ter podporo regionalni stabilnosti v jugovzhodni Evropi.    

Na tokratnem razpisu bodo imeli prednost projekti na naslednjih področjih:
 • integracija beguncev in migrantov, spoštovanje in multikulturnost;
 • boj proti korupciji, dobro upravljanje in transparentnost;
 • podjetništvo, inovacije in spodbujanje proste trgovine;
 • okolje, podnebne spremembe in obnovljivi viri energije;
 • energetska varnost in deverzifikacija;
 • mednarodna varnost, boj proti terorizmu in varnostna vprašanja;
 • človekove pravice (LGBT osebe, osebe s posebnimi potrebami, opolnomočenje ženks, manjšine);
 • vključevanje mladih, prostovoljstvo in družbena odgovornost podjetij;
 • odgovorni in neodvisni mediji;
 • regionalno sodelovanje in spodbujanje vključevanja držav JV Evrope v evroatlanstke povezave.

Na razpis se lahko prijavijo slovenske nevladne organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Povprečni znesek financiranja znaša od 3.000,00 do 10.000,00 ameriških dolarjev.

Podrobno o razpisu na spletni strani U.S. Embassy in Slovenia.


 

Javni razpis za sofinanciranje projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v občini Ljutomer za leto 2017

Občina Ljutomer
Predmet razpisa je sofinaciranje projektov in prireditev za sklope, ki niso zajeti v programih drugih razpisov občine Ljutomer, kot so programi in skupni projekti, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Ljutomer in drugo. Razpisna sredstva o namenjena sofinanciranju projektov: društev, neprofitnih organizacij ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) in drugih.

Več o razpisu na spletni strani občine Ljutomer.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Ljutomer za leto 2017

Občina Ljutomer
Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer namenjena sofinanciranju programov dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč in invalidskih organizacij na področju zdravstvenega in socialnega varstva v občini Ljutomer za leto 2017.

Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne in v svojih programih izkazujejo elemente skrbi za invalide, reševanje socialne stiske prebivalstva ali članov, dobrodelnost in samopomoč.

Več o rzapisu najdete na spletni strani Občine Ljutomer.


 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije


Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja.

Predmet razpisa so programi pomoči, svetovanja in oskrbe ogroženih, ranljivih skupin ter  bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi. Programi, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso
predmet tega razpisa. Vsebinsko isti ali podobni programi prijavitelja, ki so že sofinancirani s strani Ministrstva
za  zdravje, niso predmet tega razpisa. Investicijski projekti niso predmet tega javnega razpisa.
Strokovna srečanja, delavnice, strokovni založniški projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci tržijo uporabnikom programov, niso predmet tega javnega razpisa.

Vloge, ki niso predmet razpisa, ne bodo vključene v ocenjevalni postopek in bodo
zavržene.

Pogoji za pridobitev sredstev
1. Vlagatelj ima status humanitarne organizacije na podlagi Zakona o humanitarnih  organizacijah in sedež v Republiki Sloveniji. Vlogi mora biti predložena kopija odločbe o statusu humanitarne organizacije Ministrstva za zdravje ali Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposoben za izvedbo prijavljenega programa.  Vlagatelj predloži zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu, ki ga je potrdil ustrezen organ, ali odgovorna oseba.
3. Vsaj 20 % za sofinanciranje mora prijavitelj zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali
lastnega financiranja. O izpolnjevanju tega  pogoja predloži dokazilo.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev, ne bodo vključene v  ocenjevalni postopek.

Razpisna dokumentacija.

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so v času objave javnega razpisa na voljo po elektronski pošti. Vsa vprašanja oz. zaprosila za dodatna pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na elektronski naslov:
razpis-neza.mz@gov.si


 

Izbor za najboljši primer revitalizacije prazne zgradbe v sodelovanju s skupnostjo

IPOP
Pred nekaj dnevi je Inštitut za politike prostora – IPoP začel z izborom za najboljši primer revitalizacije prazne zgradbe v sodelovanju s skupnostjo. Namenjen je upravljavcem revitaliziranih zgradb, za katere velja pogoj, da so v javnem lastništvu vendar upravljane s strani skupnostnih, nevladnih ali podobnih organizacij oziroma skupin. Pomembno je še, da so bile zgradbe, ki so predmet prijave, pred začetkom procesa revitalizacije nekaj časa prazne oziroma brez vsebine.

Sodelovanje v izboru je zelo preprosto: izpolniti morate kratko prijavnico in priložiti dve sliki. Ker je izbor mednaroden poteka cel postopek v angleškem jeziku. Prav tako so v angleškem jeziku vsi materiali povezani z izborom. Več informacij najdete na tej povezavi - http://newideasforoldbuildings.eu/

Rok za oddajo prijave je 15. junij 2017.

 

Fotografski natečaj "Utrinki s podeželja"

Društvo prijateljev agrarne ekonomike
Društvo prijateljev agrarne ekonomike (v nadaljevanju: DPAE) objavlja 4. fotografski natečaj na temo »Utrinki s podeželja«.

Namen natečaja je promovirati kmetijstvo in kmetijska opravila v regiji Pomurja. Prav tako je namen natečaja poudariti pestrost podeželja, tako za njegove prebivalce, kot tudi obiskovalce. Na natečaju lahko sodelujejo vsi, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s fotografijo.

Kategorije natečaja:
- naravna in kulturna krajina ter življenjski prostori (polja, travniki, gozdovi, sadovnjaki, vinogradi, ...),
- življenjska pestrost (rastline, živali, …),
- kmetijska opravila,
- tipična kulturna krajina podeželja, značilni krajinski vzorci, ki gradijo prepoznavnost Pomurja (odprta in poseljena krajina),
- pogojno so lahko na fotografijah tudi ljudje, če je njihova aktivnost povezana s kmetijstvom ali če vpliva na videz značilne kulturne krajine.

Pogoji za oddajo fotografij:
- fotografija mora biti posneta na območju regije Pomurja (posneta fotografija mora vsebovati naslov fotografije in kraj fotografiranja),
- fotografija mora imeti izvorno ločljivost minimalno 1600 x 1200 svetlobnih točk (»pixlov«),
- fotografija je lahko posneta v barvni ali črno‒beli tehniki in mora biti zapisana v JPG formatu,
- fotografija mora ustrezati temi razpisanega natečaja,
- vsak posameznik lahko odda največ dve (2) fotografiji.

Trajanje natečaja in njegov potek:
- natečaj bo potekal od 1. 6. 2017 do 30. 11. 2017,
- posnete fotografije pošljite po e-pošti na naslov: info@dpae.si,
- najboljša/najlepša fotografija bo tista, ki bo prejela največ »všečkov« v mesecu decembru 2017 na uradni Facebook strani DPAE,
- promocija natečaja bo na okrogli mizi DPAE, ki bo januarja 2018 v RIS Dvorec Rakičan,
- zmagovalec 4. fotografskega natečaja DPAE bo prejel praktično nagrado.

Avtorstvo fotografij:
- udeleženci natečaja jamčijo, da so avtorji poslanih fotografij,
- avtorji poslanih fotografij dovoljujejo, da razpisovalec natečaja njihove fotografije uporablja za različne namene v svojih promocijskih gradivih (brošure, zloženke, spletne strani, ...),
- razpisovalec fotografskega natečaja se zavezuje, da bo vsaka objavljena fotografija avtorsko označena.

 

Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v Občini Beltinci za leto 2017

Občina Beltinci
Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli v socialnem podjetništvu v Občini Beltinci, zagotoviti nova delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva v občini.

Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge) je 7.6.2017 do 15:00 ure.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani občine Beltinci.


 

Javni razpisi občine Dobrovnik 2017

Občina Dobrovnik
Javni razpisi občine Dobrovnik 2017:
 • Javni razpis kultura;
 • Javni razpis šport;
 • Javni razpis turizem;
 • Javni razpis ostala drušrtva.
Razpisna dokumentacija!

 

Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Veržej za leto 2017

Občina Veržej
Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Veržej, namenjena sofinanciranju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Veržej.

Podrobnejše informacije o razpisu najdete na spletni strani občine Veržej.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Veržej za leto 2017

Občina Veržej
Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine vEržej, namenjena sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Veržej za leto 2017.

Podrobnejše informacije o razpisu najdete na spletni strani občine Veržej.

 

Javni razpis o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Puconci društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanja in aktivnosti nido opredeljene v ostalih razpisih

Občina Puconci
Pbčina Puconci razpisuje sredstva za dejavnost društev, organizacij ter posameznikov, ki delujejo na območju občine Puconci ter društev, katerih člani so občani občine Puconci ali katerih dejavnost prispeva k promociji in prepoznavnosti občine Puconci.

Podrobnejše informacije o razpisu najdete na spletni strani občine Puconci.


 

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2017 - Občina Črenšovci

Občina Črenšovci
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa z naslednjimi vsebinami:
 1. interesna športna vzgoja predšolskih in šolskih otrok,
 2. športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski
 3. šport,
 4. kakovostni in vrhunski šport,
 5. športna rekreacija,
 6. izobraževanje,
 7. delovanje športnih društev,
 8. športne prireditve.

Podrobnejše informacije o razpisu najdete na spletni strani Občine Črenšovci.

 

Razpis Občine Beltinci - Turistična društva 2017

Občina Beltinci
Predmet razpisa je:
 • redna dejavnost društev,
 • organizacija in sodelovanje na prireditvah,
 • izvajanje projektov,
 • sodelovanje v projektih ZTK Beltinci,
 • informacijske table krjevnega značaja,
 • promocijski material,
 • izobraževanja,
 • jubilejne nagrade,
 • financiranje novonastalih društev,
 • programi in projekti preteklega leta.

Vse informacije v zvezi z razpisom so na voljo na spletni strani Občine Belinci.

 

Razpis Občine Beltinci - kultura 2017

Občina Beltinci
V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov kulturnih društev Občine Beltinci so predmet sofinanciranja:
 • programi redne dejavnosti kulturnih društev,
 • prireditve in dogodki, ki jih izvedejo kulturna društva,
 • založništvo kulturnih društev,
 • nabava in vzdrževanje opreme za potrebe delovanja kulturnih društev,
 • nagrada za jubilej oziroma obletnico kulturnega društva.

Vse informacije v zvezi z razpisom so na voljo na tej povezavi.

 

Razpis Občine Beltinci - Druga društva 2017

Občina Beltinci
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Beltinci v letu 2017.

Vse informacije v zvezi v razpisom so na voljo na spletni strani Občine Beltinci.

 

Razpis Občine Beltinci - sociala in zdravstvo

Občina Beltinci
Predmet sofinanciranja so:
1. programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva;
2. programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi počitnicami;
3. organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in preventivni programi za delo z mladimi;
4. programi za pospeševanje socialne vključenosti posameznih družbenih in starostni skupin zaradi revščine;
5. programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj;
6. programi vključevanja socialne izključenosti invalidnih oseb;
7. programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju;
8. programi za zmanjševanje nasilja nad ženskami in otroki;
9. programi svetovanja preko telefona otrokom in mladostnikom, ženskam in drugim osebam v osebni stiski;
10. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti;
11. programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starejših in vzpodbujajo širjenje prostovoljnega dela starejših samih ter prostovoljnega dela za starejše;
12. programi društev in organizacij, ki delajo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva;
13. programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih otrok med poletnimi počitnicami;
14. programi za promocijo zdravja v Občini Beltinci;
15. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja;
16. programi za promocijo posameznih zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov in izdaja manjših propagandnih gradiv za potrebe posameznih programov;
17. programi svetovanja, pomoči, rehabilitacije različnim kroničnim bolnikov in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev.

Višina razpisanih proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Beltinci v letu 2017 znaša: 9.000,00 EUR (proračunska postavka; 9044120201/
OU humanitarna društva in organizacije).

Programi in projekti, ki jih prijavitelji prijavijo na več razpisov Občine Beltinci in se v bistvu vsebinsko ne razlikujejo, razen po nazivu, bodo lahko sofinancirani le iz enega vira.

Celotno razpisno dokumentacijo najdete tukaj.


 

Razpis Občine Beltinci - šport

Občina Beltinci
Sofinancirajo so naslednji programi:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov
– gibalna in športna vzgoja predšolskih otrok,
– športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja mladine,
– športna dejavnost študentov,
2. kakovostni šport
3. vrhunski šport
4. športna rekreacija
5. šport invalidov
6. športne prireditve
7. razvojne in strokovne naloge v športu.

Vse informacije najdete tukaj.

Rok / aktualno do: 26.05.2017 do 14:00


 

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih

Zavod RS za zaposlovanje
Javno povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa Spodbude za trajno zaposlovanje mladih. Namenjeno je spodbujanju zaposlovanja za nedoločen čas, s ciljem izboljšanja zaposlitvenih možnosti za mlade ter zagotavljanja dolgoročnejšega sodelovanja med delodajalci in mladimi iskalci zaposlitve. Hkrati program prispeva k zmanjšanju neskladij med ponudbo kandidatov in povpraševanjem delodajalcev na trgu dela (zmanjšanju t. i. strukturnih neskladij).

V subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih se lahko vključijo mladi pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.

Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom 40 ur na teden oziromasorazmerno manj za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur, vendar ne manj kot 36 ur na teden, ali za zaposlitev invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Delodajalci oddajo ponudbe za subvencionirano zaposlitev brezposelnih mladih tokrat le elektronsko, na portalu Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala je potrebna registracija. Oddaja ponudb je možna od 12. 4. 2017 od 10.00 in najkasneje do 31. 7. 2019 do 14.45, ko se izteče končni rok javnega povabila, oziroma do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko leto.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Brezposelni mladi se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Več na: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1.

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije«

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. Kratki programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne spretnosti in znanja osebam iz ciljnih skupin, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 18 projektov, ki bodo razvili in izvajali kratke programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na socialno vključenost oseb iz ciljnih skupin ter na povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti.

Rok za oddajo vlog je 15. 5. 2017.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si.

Dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije« (za Uroša Gojkoviča).

Uradni list Republike Slovenije, števila 16, z dne 7. 4. 2017. Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017016.pdf.


 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje za leta 2017, 2018 in 2019

Ministrstvo za zdravje
Predmet razpisa so programi za spodbujanje zdrave in uravnotežene prehrane in telesne dejavnosti za zdravje v okviru izvajanja ukrepov in aktivnosti Nacionalnega programa za prehrano in telesno dejavnost za zdravje 2015–2025 in akcijskega načrta.

Upravičeni prijavitelji programov so neprofitne pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Investicije niso predmet tega razpisa.

Vse aktivnosti, ki se sofinancirajo v okviru tega razpisa, morajo biti za končnega uporabnika brezplačne.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo v glavni pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22, vsak delovnik med 8. in 12. uro, oziroma na spletnem naslovu
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/sofinanciranje_programov_in_projektov_na_podrocju_javnega_zdravja.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so v času objave javnega razpisa na voljo po elektronski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno, na elektronski naslov: razpis-pregib.mz@gov.si, najkasneje do 21. 4. 2017.

Uradni list Republike Slovenije, števila 16, z dne 7. 4. 2017 Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017016.pdf


 

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2017

Občina Gornja Radgona
Na razpis se lahko prijavijo vrtci in osnovne šole, športna društva, združenja in zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

Razpisana sredstva: 109.900,00 EUR.

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci.


 

Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona

Občina Gornja Radgona
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti društev na področju turizma v Občini Gornja Radgona, ki jih je društvo izvajalo v preteklem letu z naslednjimi vsebinami:
 • izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev Občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma, v tujini, ipd.,
 • izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura, ipd.,
 • spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
 • akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, ohranjanja starih šeg in običajev, urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne akcije in podobno, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,
 • organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
 • aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
 • izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društva: seminarji, predavanja, delavnice, ekskurzije ipd.,
 • oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.

Sredstva niso namenjena za investicije v prostore, temveč zgolj za aktivnosti in dejavnost društev ter programe izvedene v preteklem letu. Programi morajo biti vsebinsko in časovno opredeljeni, z izdelano finančno konstrukcijo ter poročilom.

Razpisana sredstva: 7.500,00 EUR.

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci.


 

Javni razpis za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona za leto 2017

Občina Gornja Radgona

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov ter stroškov delovanja upokojenskih društev, veteranskih društev in drugih programsko sorodnih društev ter, ki izvajajo projekte naslednjih vsebin:
 • vključujejo informiranja ter svetovanja svojim članom;
 • vključujejo prostovoljno delo;
 • vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa;
 • vključujejo domoljubno vzgojo in tozadevno ozaveščanje;
 • vključujejo obujanje tradicije;
 • vključujejo skrb za spomenike in spominska obeležja;
 • vključujejo strokovno vzgojo članov;
 • vključujejo skrb za lastno zdravje;
 • vključujejo programe druženj;
 • spodbujajo k strpnosti, nenasilju;
 • spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost.

Na javni razpis se lahko prijavijo:
V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona imajo pravico do sofinanciranja društva in zveze ter neprofitne organizacije, ki so nosilci projektov na območju občine Gornja Radgona, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini.
Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja po predmetnem pravilniku imajo neprofitne organizacije, društva in zveze s sedežem na območju občine Gornja Radgona.
Upravičenci, sofinancirani s strani Občine Gornja Radgona, se morajo s svojim programom redno predstavljati v domači občini oziroma vsaj enkrat letno izvesti projekt ali aktivnost v Občini. V kolikor se društvo brezplačno ne udeleži ali ne nastopi na prireditvah, na katere je vabljen s strani Občine, in sicer najmanj enkrat letno, izgubi pravico do sofinanciranja po predmetnem pravilniku v naslednjem letu.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
 • so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oziroma so njihovi programi po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Gornja Radgona;
 • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
 • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov;
 • vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, do vključno 3. 5. 2017.

Informacije in dvig razpisne dokumentacije:
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, možno pa jo je vsak delovni dan dvigniti tudi v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, pisarna št. 25/I. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Janja Osojnik, telefon 02 564-38-31, faks: 02/564-38-14, janja.osojnik@gor-radgona.si.

Več na spletni strani občine Gornja Radgona.

 

Javni razpis za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2017

Občina Gornja Radgona
Predmet javnega razpisa:
je zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2017.

Na razpisu se lahko prijavijo:
prostovoljne in neprofitne organizacije ter društva, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov in dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije.

Pisne prijave na originalnih obrazcih se mora poslati najkasneje do vključno 25. aprila 2017 na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona v zaprti ovojnici s pripisom: »Javni razpis za programe socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2017 – NE ODPIRAJ«.

Prijave morajo biti podane na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jih zainteresirani vlagatelji lahko vsak delovni dan dvignejo v glavni pisarni Občine Gornja Radona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na spletni strani Občine Gornja Radona: www.gor-radgona.si.

Informiranje zainteresiranih vlagateljev:
Informacije in navodila za sodelovanje na razpisu dobijo zainteresirani vlagatelji na Občini Gornja Radgona, kontaktna oseba: Janja Osojnik, telefon 02/564-38-31, vsak delovni dan v času uradnih ur.

Več na spletni strani Gornja Radgona.


 

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2017

Občina Gornja Radgona
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov v Občini Gornja Radgona, omogočanje mladinskega dela in vzbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom in projektom, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnem vključevanju mladih.

Na razpis se lahko prijavi:
 • mladinska organizacija, opredeljena v zakonu, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu v skladu z zakonom o društvih in ima najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, do vključno 19. 4. 2017.

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, možno pa jo je vsak delovni dan dvigniti tudi v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, pisarna št. 25. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona.

Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Janji Osojnik, tel. 02/564-38-31.

Več na spletni strani občine Gornja Radgona.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini gornja Radgona za leto 2017

Občina Gornja Radgona
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
• redna glasbena (pevska, orkestralna, instrumentalna), plesna, folklorna, gledališka, lutkovna, literarna, recitatorska, likovna, fotografska, filmska, video in drugo vizualno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev;
• spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;
• kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih;
• izobraževanja in usposabljanja strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture;
• sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe prireditve, za pripravo in uporabo prostora, za tehnično izvedbo, obveščanje in organizacijo prireditve, oprema kulturnim društvom.

Na javni razpis se lahko prijavijo:
• društva in zveze, registrirane za izvajanje programov na področju kulture oziroma imajo v statutu določeno, da je njihova glavna dejavnost opravljanje nalog s področja kulture,
• neprofitne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji oziroma upravičenci:
• da imajo sedež na območju Občine Gornja Radgona,
• glede na sofinanciranje s strani občine Gornja Radgona, se društva s svojim programom predstavljajo v domači občini oziroma vsaj dva krat v letu izvedejo projekt ali prireditev v Občini ali sodelujejo na prireditvah v Občini,
• da občinski upravi redno dostavljajo letno poročilo o svojem delovanju, ki vsebuje tudi poročilo o realizaciji projektov za leto, za katerega so prejeli sredstva iz občinskega proračuna ter redno izpolnjujejo druge obveznosti do občine,
• da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
• da imajo urejeno dokumentacijo in evidenco o članstvu in plačani članarini,
• da imajo poravnane vse davke in druge zakonske in poslovne obveznosti,
• da delujejo najmanj eno leto,
• da vsako leto ob prijavi na razpis dostavijo občini poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz proračunskih sredstev,
• da brezplačno sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira občina Gornja Radgona,
• da ne sodelujejo pri drugih programih sofinanciranja v občini,
• da izpolnjujejo druge pogoje iz pristojnega pravilnika.

Rok za oddajo vloge je 18. aprila 2017.

Vloge morajo biti podane na ustreznih razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani vlagatelji lahko vsak delovni dan dvignejo v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (pisarna št. 25/I) ali na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si.

Informacije in dodatna pojasnila za sodelovanje na razpisu dobijo zainteresirani vlagatelji na Občini Gornja Radgona, kontaktna oseba: Majda Ferenc, telefon 02/564 38 35, vsak delovni dan v času uradnih ur.

Več na spletni strani občine Gornja Radgona.

 

Sofinanciranje prireditev turističnih društev

Turistična zveza Slovenije
Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo (v nadaljevanju TD), registrirano v Sloveniji, ki deluje
najmanj dve leti in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS.
Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru tega razpisa prijavi le eno prireditev, ki traja en dan oziroma
največ tri dni skupaj. Posamezna prireditev je lahko na razpis prijavljena enkrat (več društev ne more
prijaviti iste prireditve). V kolikor bo društvo kandidiralo za sofinanciranje več kot ene prireditve ali bo
ena prireditev prijavljena večkrat ali bo prijavljena prireditev trajala več kot tri dni skupaj bodo tovrstne
prijave zavrnjene.

TD, ki je kandidiralo za sredstva v letu 2016 in ni oddalo popolnega vsebinskega in finančnega poročila o
izvedbi prireditve 2016 (v okviru lanskega javnega razpisa) v predpisanem roku oziroma ni o tem
pravočasno obvestilo TZS, ne more kandidirati na letošnjem razpisu.

Merila za izbor prejemnikov sredstev:
Prejemniki sredstev in višina dodeljenih sredstev bodo odvisni od naslednjih kriterijev:
1. Vzpostavitev partnerstva
2. Značaj in vsebina prireditve
2.1.
Opis prireditve
2.2.
Tip prireditve
3. Tržna naravnanost (kakovost načrta trženja prireditve)
3.1.
Promocija prireditve
3.2.
Sejemska predstavitev
3.3.
Objava prireditve na spletnih omrežjih TZS
4. Članstvo
4.1.
Članstvo v TZS
4.2.
Prijava vloge preko PORTALA TZS
4.3.
Beleženje prostovoljskih ur prireditve na PORTALU TZS

5. Finančni načrt prireditve

TZS bo sofinancirala prireditve, ki bodo ustrezale pogojem razpisa in bodo dosegle najmanj 60 točk.
Projekti, ki bodo ocenjeni z manj kot 60 točkami bodo zavrnjeni. Sredstva, ki so na razpolago, se bodo
delila do porabe sredstev.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago:
Skupna višina sredstev, ki se na podlagi tega razpisa dodeljuje, znaša 140.000,00 EUR.

6. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena:
Sredstva, ki bodo dodeljena posameznim društvom, morajo biti porabljena v obdobju od 2.1.2017 do
13.11.2017.

7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev:
Prijavitelj lahko Prijavni obrazec za kandidiranje na razpisu izpolni s prijavo v spletno aplikacijo PORTAL TZS –
www.tzs.link, v katerega vstopa z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom.

Po končanem izpolnjevanju elektronske prijave, mora prijavitelj Prijavni obrazec natisniti in ga podpisati
ter žigosati. Natisnjenem obrazcu mora priložiti ostalo vlogo in dokazila ter poslati na Turistično zvezo
Slovenije.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo prijav, to je do dne 21.4.2017, najkasneje
do 11. ure prispela v tajništvo Turistične zveze Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana,
oziroma oddana priporočeno po pošti na naslov Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000
Ljubljana, najkasneje 21.4.2017.

Šteje se, da je prijava pravilno označena, če je na ovojnici označeno »JAVNI RAZPIS – Sofinanciranje prireditev turističnih društev – NE ODPIRAJ«. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijavitelju, zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj.

8. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev:
Ocenjevalna komisija bo z odpiranjem prijav pričela predvidoma tretji delovni dan po izteku roka za  predložitev vlog v prostorih TZS, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana. Odpiranje ni javno.

Prijavitelji bodo o izboru in dodelitvi sredstev, ki bodo dana TD, elektronsko obveščeni v roku najpozneje
30 dni od dneva, ko bo končano odpiranje prijav.

Prijavitelju, ki je pridobil pravico do sofinanciranja se priporočeno pošlje obvestilo s sklepom o
upravičenosti do sofinanciranja. Pogodbo o sofinanciranju se prijavitelju pošlje v podpis elektronsko na
e-naslov, ki je zapisan v vlogi. V primeru, da se prijavitelj v roku 8-ih dni od prejema e-pošte ne odzove s
podpisom pogodbe, se šteje, da je umaknil prijavo za sofinanciranje.

Vse dodatne informacije v zvezi s razpisom dobite na Turistični zvezi Slovenije, pri strokovni službi TZS, na
telefonski številki 01 434 16 70, vsak delovnik od 10.00 ure do 13.00 ure oziroma po elektronski pošti
bisera.djutovic@turisticna-zveza.si

Celotno razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2017 iz sredstev proračuna občine Gornja Radgona

Občina Gornja Radgona
Na razpis se lahko prijavijo vrtci in osnovne šole, športna društva, združenja in zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, najkasneje do vključno torka dne 18. 4. 2017. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali v delovnem času oddana v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, v pisarni št. 25/I.

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, možno pa jo je vsak delovni dan dvigniti tudi v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, pisarna št. 25/I nadstropje. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona.

Celotno razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

 

Javni razpis o dodelitvi proračunskih sredstev občine Tišina društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih

Občina Tišina
Občina Tišina razpisuje sredstva za dejavnost društev, organizacij ter posameznikov, ki delujejo na območju občine Tišina ter društev, katerih člani so občani občine Tišina ali katerih dejavnost prispeva k promociji in prepoznavnosti občine Tišina.

Namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne aktivnosti, prireditve, projekte, programe, ki bodo popestrili dejavnost društev, organizacij in drugih ljubiteljskih dejavnosti v občini Tišina ter pripomogli k promociji in prepoznavnosti občine.

Razpisana sredstva: 6.580,00 EUR.

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Tišina v letu 2017

Občina Tišina
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

 • izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev Občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma, v tujini, ipd.;
 • izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura, ipd.;
 • spodbujanje lokalnega prebivalstva k sodelovanju pri aktivnostih pospeševanja turizma;
 • akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne akcije in podobno, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.;
 • organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena;
 • aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino;
 • izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društva: seminarji, predavanja, delavnice, ekskurzije ipd.;
 • oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja

Razpisana sredstva: 7.700,00 EUR.

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci.


 

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Tišina za leto 2017

Občina Tišina
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega programa športa Občine Tišina za leto 2017, ki ga upravičencem zagotavlja Občina Tišina iz sredstev Proračuna Občine Tišina za leto 2017.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci letnega programa športa:
 • športna društva;
 • zveze športnih društev, ustanovljene na območju Občine Tišina;
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;
 • ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne in vrtci ter osnovne šole;
 • društva invalidov in oseb s posebnimi potrebami.
Razpisana sredstva: 61.900,00 EUR.

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci.


 

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Tišina za leto 2017

Občina Tišina
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina za leto 2017 (v nadaljevanju: program kulture), ki ga upravičencem zagotavlja Občina Tišina iz sredstev Proračuna Občine Tišina za leto 2017.

Iz sredstev proračuna Občine Tišina za leto 2017 se sofinancirajo:

A) Dejavnosti programa kulture
1. Pevska dejavnost
2. Gledališka dejavnost
3. Folklorna dejavnost
4. Likovna dejavnost
5. Literarna dejavnost

B) Vsebine programa kulture:
1. Javni nastopi izvajalcev s sedežem na območju Občine Tišina na območju Občine Tišina
2. Javni nastopi izvajalcev s sedežem na območju Občine Tišina izven območja Občine Tišina
3. Organizacija gostovanj izvajalcev s sedežem izven območja Občine Tišina na območju Občine Tišina

Razpisana sredstva: 6.930,00 EUR.

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci.

 

Razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2017

Turistična zveza Slovenije
Turistična zveza Slovenije objavlja razpis za dodelitev sredstev za prireditve turističnih društev v letu 2017.

Na razpis se lahko prijavo vsako turistično društvo, registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti in ima poravnane vse finančne obveznosti do Turistične zveze Slovenije.

Skupna višina sredstev, ki se na podlagi tega razpisa dodeljujejo, znaša 140.000,00 EUR.

Rok za oddajo vloge je 21.4.2017. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo prijav, to je do dne 21.4.2017, najkasneje do 11. ure prispela v tajništvo Turistične zveze Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana, oziroma oddana priporočeno po pošti na naslov Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana, najkasneje 21.4.2017.

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci.

 

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2017 v občini Rogašovci

Občina Rogašovci
Občina Rogašovci objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci (Uradni list RS, štev. 24/2015) in sprejetega Programa sofinanciranja športa za leto 2017 z dne 30. 3. 2017, JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2017, iz sredstev proračuna Občine Rogašovci za leto 2017 (Uradni list RS, štev. 6/17).


Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci na podlagi razpisne dokumentacije, ki je na voljo na Občinski upravi Občine Rogašovci, objavljena pa tudi na spletni strani občine Rogašovci.

ROK ZA ODDAJO VLOGE JE 3. 5. 2017 DO 15.00 URE.

Dodatne informacije je možno dobiti na Občinski upravi Občine Rogašovci ali na telefonski številki 55 88 816.

Razpisna dokuemntacija in prijavni obrazec.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov v letu 2017 v Mestni občini Murska Sobota (sociala in zdravstvo)

Mestna občina Murska Sobota
Mestna občina Murska Sobota je v Uradnem listu RS št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov v letu 2017.

Rok za prijavo: sreda, 26. april 2017

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci.

 

Javni razpisi za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobotoa
Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota je v Uradnem listu RS št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017 objavila Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota.

Rok za prijavo: sreda, 3. maj 2017

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci.
Javni razpis za izbiro investicijskih projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota je v Uradnem listu RS št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017 objavila Javni razpis za izbiro investicijskih projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota.
Izpolnjen prijavni obrazec je potrebno posredovati tudi elektronsko (v Wordovem dokumentu) na naslov: darja.potocnik@murska-sobota.si.

Rok za prijavo: sreda, 3. maj 2017

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci.Javni razpis za izbiro kulturnih programov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota je v Uradnem listu št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017 objavila Javni razpis za izbiro kulturnih programov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota.
Izpolnjen prijavni obrazec je potrebno posredovati tudi elektronsko (v Wordovem dokumentu) na naslov: darja.potocnik@murska-sobota.si.

Rok za prijavo: sreda, 3. maj 2017

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci.


 

Javni razpis za izbiro mladinskih projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota
Mestna občina Murska Sobota je v Uradnem listu RS št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017 objavila Javni razpis za izbiro mladinskih projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota.

Rok za prijavo: petek, 14. april 2017.

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov MOMS v letu 2017 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času predšolskih in osnovnošolskih otrok

Mestna občina Murska Sobota
Mestna občina Murska Sobota je v Uradnem listu RS št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOMS v letu 2017 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času predšolskih in osnovnošolskih otrok.

Rok za prijavo: petek, 14. april 2017

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci.


 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Grad v letu 2017

Občina Grad
Predmet razpisa je:
 • dejavnosti kulturnih društev in njihovih sekcij ter drugih organizacij, ki so registrirane za izvajanje kuturne dejavnosti (pevski zbori, gledališke skupine, likovne skupine, folklorne skupine);
 • kulturna swjavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost;
 • izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
 • sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih prireditvah in na prireditvah v tujini;
 • kulturne prireditve, ki so vsakoletne oz. tradicionalne;
 • založništvo (izdaaja knjig, CD, ipd.);
 • kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije - izključno le v delu, ki presega šolske obvezne izbirne vsebine.

Višina sredstev: 2.400,00 EUR.

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci.

 

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Grad v letu 2017

Občina Grad
Predmet razpisa so:
 1. Športni programi;
 2. Športni objekti in površine za šport v naravi;
 3. Organiziranost v športu;
 4. Športne prireditve in promocija športa. 
Višina sredstev: 26.000,00 EUR.

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Občini Grad v letu 2017

Občina Grad
Predmet razpisa je:
 • strokovno izobraževanje v povezavi s področjem turizma;
 • organizacija in izvajanje prireditev;
 • promocijsko-informativne aktivnosti;
 • spodbujanje lokalnega prebivalstva in mladine za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma;
 • urejanje in vzdrževanje turistične infrastrukture.

Višina sredstev: 2.000,00 EUR

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci.

 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij iz proračuna občine Kobilje za leto 2017

Občina Kobilje
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov z vsebinami, ki vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju aktivnosti lokalnega in širšega pomena, na najrazličnejših področjih dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, ljubiteljskih kulturnih in humanitarnih društev in drugih institucij.
Do sredstev po tem razpisu so upravičene tudi fizične osebe s statusom samostojnega kulturnega delavca, vendar le za sodelovanje na občinskih prireditvah in samostojnih projektih, ki pomenijo bistveno popestritev kulturne dejavnosti v občini. Sredstva za ta namen so v proračunu rezervirana na posebni postavki.
Sredstva za investicije niso predmet tega razpisa. Ampak jih društva predvidijo in posredujejo v pisni obliki na občinsko upravo in v soglasje Občinskemu svetu občine Kobilje.

Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so izvajalci, navedeni v prejšnjem členu, ki:
 • so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež v občini Kobilje,
 • so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež enote delovanja društva v občini Kobilje,
 • imajo urejeno evidenco o članstvu, in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
 • imajo urejeno evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da društvo nima članarine,
 • imajo zagotovljene materialne, kadrovske in osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
 • je njihova dejavnost neprofitna,
 • pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna in medletna poročila o realizaciji programov,
 • program izvajajo v Občini Kobilje oz. izven v primeru gostovanja in za isti program niso sofinancirani iz proračuna Občine Kobilje,
 • poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.

Višina razpoložljivih sredstev je 21.800,00 €. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2017.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani občine Kobilje.

Prijavo se dostavijo na naslov: Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje, s pripisom "Prijava na razpis za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij iz proračuna občine Kobilje za leto 2017« do 28.04.2017 do 12.00 ure.


 

Sofinanciranje programov na področju turizma v občini Cankova v letu 2017 in Sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Cankova v letu 2017

Občina Cankova
Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v občini Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, namenjena sofinanciranju programov izvajalcev letnega programa športa in finančnih sredstev za razvojne in strokovne naloge športa.

Višina sredstev 28.188,00 EUR.

Javni razpis in razpisna dokumentacija.

 

Javni razpis za sofinanciranje vsebin centrov za družine v letih 2017-2020

MDDSZ
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja vsebin centrov za družino kot podporne institucije v lokalnem okolju, ki je namenjena vsem družinskim članom, ki živijo v različnih oblikah družin v vseh življenjskih obdobjih. Sofinanciranje vsebin je vezano na obdobje od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2020.

Centri za družine predstavljajo prostor druženja različnih generacij, prostor za kakovostno nadgradnjo pri krepitvi socialnih vlog posameznika, podporo pri lažjem usklajevanju družinskega in poklicnega življenja ter prostor za izmenjavo dobrih praks in pozitivnih izkušenj.


II. NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je vzpostavitev mreže izvajalcev, ki izvajajo vsebine centrov za družino na območjih, kjer ni podobnih vsebin ter jih približati družinam, z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa, pridobivanja socialnih veščin in vzpostavljanja novih medsebojnih odnosov v lokalnem okolju.III. OBVEZNE VSEBINE

Prijavitelj mora izvesti obvezne vsebine, ki so navedene pod točko 1, 2, 3 in ponuditi eno novo vsebino, ki mora biti v skladu s predmetom javnega razpisa.

Obvezne vsebine so:
1. Zagotavljanje prostora za neformalno druženje z namenom srečevanja oziroma neformalnega prenosa najrazličnejših vsakodnevnih pozitivnih praks med otroki, mladostniki, odraslimi oz. družinami.
2. Izobraževalne in praktične delavnice na temo razvijanja pozitivnega starševstva.
3. Izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo otrok.
4. Dodatna vsebina po izboru prijavitelja v skladu z namenom in cilji javnega razpisa.


Vse prijavljene vsebine pod točko 1, 2, 3 in 4 morajo uporabnikom biti na voljo na isti lokaciji, preko celega koledarskega leta, skozi celotno obdobje sofinanciranja, in sicer:

- za vsebino pod točko 1 (neformalno druženje) mora biti zagotovljen poseben prostor, v velikosti najmanj 40 m2, primerno opremljen (npr. miza in stoli, sedežna garnitura). V posamičnem koledarskem letu mora biti prostor na voljo uporabnikom najmanj 1536 ur na leto, pri čemer mora biti vsebina enakomerno razporejena skozi celotno koledarsko leto. Izjema je leto 2017, kjer je skupno število ur neformalnega druženja najmanj 1024 ur.

- vsebini pod točko 2 in 3 morata biti izvedeni v posamičnem koledarskem letu najmanj v skupnem številu 200 ur, pri čemer mora biti vsaka vsebina, v posamičnem koledarskem letu zastopana najmanj 100 ur. Izjema je leto 2017, kjer morata biti vsebini zastopani v skupnem številu 132 ur, in sicer vsaka najmanj 66 ur. Na izvedeno vsebino mora biti vsaj šest udeležencev.

- dodatna vsebina po izboru prijavitelja pod točko 4 mora biti v posamičnem koledarskem letu izvedena najmanj v skupnem številu 100 ur. Izjema je leto 2017, kjer je skupno število 66 ur. Na izvedeno vsebino mora biti prisotnih vsaj šest udeležencev.

- preostanek ur, 252 v posamičnem koledarskem letu, izjema je leto 2017, kjer je preostanek ur 170, je namenjenih za koordinacijo vsebin in priprave na izvedbo vsebin.

Cilj javnega razpisa je podpreti izvajanje vsebin, ki bodo nudile storitve ciljnim skupinam in bodo prispevale k dvigu kakovosti življenja tako posameznikov kot družin.

Ciljne skupine:
- družine vseh oblik,
- otroci, mladostniki/mladostnice
- družinski člani, ki živijo v različnih oblikah družin v vseh življenjskih obdobjih

Celotno besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Vsi izvajalci vsebin morajo imeti znanja s področja izvajanja vsebin.


 

Javni razpisi za sofinanciranje v občini Radenci za leto 2017

Občina Radenci
 • Na podlagi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin. št. 10/17) ter Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Radenci in spremembami (Uradno glasilo slovenskih občin št. 6/11, 20/15) objavlja Občina Radenci Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radenci za leto 2017.
 • Na podlagi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin. št. 10/17 z dne, 3.3.2017) ter Pravilnika o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v Občini Radenci s spremembami (Uradno glasilo slovenskih občin št. 6/11, 20/15, 67/15) objavlja Občina Radenci Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov v Občini Radenci za leto 2017.
 • Na podlagi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin. št. 10/17) ter Pravilnika o sofinanciranju prireditev na območju Občine Radenci s spremembami (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/08, 20/15) objavlja Občina Radenci Javni razpis za sofinanciranje prireditev na območju Občine Radenci v letu 2017.
 • Na podlagi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin. št. 10/17 z dne, 3.3.2017) in Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v Občini Radenci s spremembami (UGSO, št. 32/14, 20/15, 67/15) objavlja Občina Radenci Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz Občine Radenci v letu 2017.
 • Na podlagi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin. št. 10/17) in Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Radenci s spremembami (Uradno glasilo slovenskih občin št. 6/08, 20/15) objavlja Občina Radenci Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Občini Radenci za leto 2017.
 • Na podlagi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin. št. 10/17) in Pravilnika o sofinanciranju kulturnih društev Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/14, 20/15) objavlja Občina Radenci Javni razpis za sofinanciranje kulturnih društev Občine Radenci v letu 2017.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2016

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva
Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva na podlagi Zakona o prostovoljstvu in Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2016. Rok za oddajo prijav je 28. marec 2017, do 12. ure.

Kandidirate lahko prostovoljci ali prostovoljske organizacije za Nagrado oziroma Priznanje Republike Slovenije na področju prostovoljstva za leto 2016 kot najvišji državni priznanji za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.

V lanskem letu so prejeli Priznanja Jan Einspieler, Ana Palovšnik, Irena Sirotič Dobrila, Jelka Verbič in Cvetka Vereš. Nagrado za življenjsko delo na področju prostovoljstva pa je prejela Terezija Novak. Iz obrazložitve prejemnice državne Nagrade: »Skupaj s prostovoljci dnevno rešuje probleme in išče rešitve za starejše, ki si ne znajo ali ne zmorejo pomagati sami. Pri iskanju rešitev medsebojno poveže vse posameznike, ki v konkretnem primeru lahko pomagajo. Njena prostovoljska pot je prepletena z najrazličnejšimi zgodbami. Zgodba starejšega para, ki je zaradi njene pomoči pri negi in čustvene opore lahko ostal skupaj do smrti, mnoge zgodbe starejših, ki so se jim uredile nemogoče življenjske razmere in so pridobili trajno podporo.«

Celotno besedilo poziva je dosegljivo TUKAJ.


 

Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2017

Mestna občina Murska Sobota
Mestna občina Murska Sobota je dne 7.3.2017 objavila LETNI RAZPIS za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2017.

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje naslednjih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog:
 • interesna športna vzgoja otrok in mladine ter športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
 • športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
 • kakovostni šport;
 • vrhunski šport;
 • športna rekreacija in šport starejših;
 • šport invalidov;
 • razvojne dejavnosti v športu; založništvo, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, informacijska baza podatkov, priznanja športnim delavcem;
 • organiziranost v športu: delovanje Športne zveze, društev in klubov, športne prireditve.

Pogoji sofinanciranja:Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje naloge:
 • imajo sedež v Mestni občini Murska Sobota in izvajajo svojo dejavnost večinoma na njenem območju;
 • so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu;
 • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov, pripravljenih na javni razpis;
 • če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco članstva in evidenco udeležencev programa;
 • izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme na območju Mestne občine Murska Sobota;
 • izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota;
 • vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2).

Izvajalci programov so:
 • športna društva;
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športne društva s sedežem v Mestni občini Murska Sobota;
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
 • vrtci in šole.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobivanju sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa.

Okvirna višina razpisani sredstev: 250.000,00 €.


Predvidene višine sredstev, ki so namenjene izvedbi razpisanih športnih programov po posameznih vsebinah ter razvojnih nalogah so:

  Naziv Predvidena razpisana sredstva
  1  Interesna športna vzgoja otrok in mladine ter športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 9.000
  2 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 110.000
  3 Kakovostni šport 50.000
  4 Vrhunski šport 5.000
  5 Športna rekreacija in šport starejših 12.000
  6 Šport invalidov 6.000
   
  7   
Razvojne dejavnosti v športu: založništvo, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, informacijska baza podatkov, priznanja športnih delavcem 8.000
  8 Organiziranost v športu: delovanje športne zveze, društev in klubov, športne prireditve 50.000


Rok za predložitev vlog in način predložitve:
Prijavitelji morajo kopijo vloge podpisane in ožigosane s spletne aplikacije, skupaj z vzorcem pogodbe oddati na vložitve Mestne občine Murska Sobota ali poslati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do vključno 3.4.2017 na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za predložitev vlog oddana po pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v vložišču Mestne občine Murska Sobota.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom:
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom bodo zaintesirane dobili pri strokovnem sodelavcu za šport, Zavoda za kulturo, turizem in šport; g. Goran Gutalj (ZKTŠ Murska Sobota, Mladinska ul. 3, 9000 Murska Sobota), GSM: 031 792 969; e-naslov: goran.gutalj@sz-ms.si.

Razpisna dokumentacija!

 

Razpis LAS Goričko


Namen javnega poziva:
Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih LAS Goričko 2020 v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov.
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 565.257,57 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz ESRR, znaša 80%.

Javni poziv je objavljen z dnem 08.03.2017. Javni poziv bo objavljen do 09.05.2017.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci do 09.05.2017 ali osebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja LAS, ki je v Martjancih 36, 9221 Martjanci, na dan, 08.05.2017 in 09.05.2017 med 8:00 in 14:00 uro.

Obdobje upravičenosti stroškov:
Sredstva po javnem pozivu se razpisujejo za leto 2017 in 2018.
Upravičeni stroški za izvedbo operacij, sofinanciranih iz ESRR, so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Operacija mora biti izvedena in zaključena najpozneje do 26.04.2018.

Celotno razpisno dokumentacijo lahko najdete tukaj.

Informacije o javnem pozivu:
Po elektronsko pošti: info@las-goricko.si
Po telefonu: 02 53 81 664, vsak delovnik med 8:00 in 14:00 uro.
Odgovori bodo objavljeni na spletni strani http://www.las-goricko.si v rubriki Javni pozivi/Vprašanja in odgovori.
Zadnja vprašanja bodo možna tri dni pred rokom za prijavo.

Info delavnica:
Termin info delavnice bo objavljen naknadno.

Animacijska svetovanja na terenu:
Vodilni partner LAS bo nudil pomoč potencialnim upravičencem za razvijanje idej in pripravo operacij na terenu in sicer na lokacijah Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Sveti Jurij, Šalovci in Tišina, Bakovci, Krog in Rakičan. Podroben terminski načrt bo objavljen naknadno.

 

Izbor najboljše prostovoljke, prostovoljca, prostovoljskega projekta, Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt

Mladinski svet Slovenije
Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) letos že petnajstič zapored razpisujejo natečaj Prostovoljec leta, v okviru katerega bodo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt za preteklo leto 2016. Natečaj znova poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja.

K prijavi v natečaj vabijo vse nevladne organizacije, javne institucije, neformalne skupine in posameznike; torej vse, ki so v svoje dejavnosti v letu 2016 vključevali prostovoljstvo.

Pri posameznikih bodo izbirali najboljše v naslednjih kategorijah: Naj prostovoljko in Naj prostovoljca v starostnih skupinah do 19 let, od 20 do 30 let in nad 30 let, izbrali pa bomo tudi Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico. Pri projektih pa bodo izbirali Naj prostovoljski projekt ter Naj mladinski projekt. Tudi letos dajejo poseben poudarek mednarodnemu prostovoljstvu. Pri projektih šteje kakršnakoli organizirana aktivnost, pri kateri je sodelovalo več ljudi, in ni nujno, da gre za projekt v strogo administrativnem smislu.

Rok za prijave je 5. april 2017.

Vse prijavljene prostovoljce in predstavnike sodelujočih organizacij bodo po izteku natečaja, predvidoma v juniju, povabili na zaključno prireditev, kjer bodo podelili nazive in priznanja izbranim prostovoljcem in projektom.

NE POZABITE!: Promocija prostovoljskega dela (in ne tekmovanje!) je ključni namen natečaja. Z natečajem, povabilom na prireditev in priznanjem za sodelovanje, ki ga dobijo vsi prijavljeni prostovoljci in projekti, lahko pomagamo pohvaliti in vzpodbuditi prostovoljsko delo tudi pri vas. Prejeto priznanje bo morebiti  prostovoljce vzpodbudilo k še boljšemu delu v prihodnje, prav tako pa bo lahko vzpodbuda za druge (potencialne) prostovoljce v vaših vrstah.

Hkrati na Mladisnkem svetu Slovenije prosijo, da o tem natečaju obvestite:
- vaše morebitne organizacijske enote ali organizacije članice ter
- posameznike, društva, zavode in druge institucije, ki bi jih naš natečaj utegnil zanimati.

Vprašanja in prijave naslovite na: prostovoljec@mss.si. Prijave sprejemamo, seveda, tudi po navadni pošti; vse podrobnosti si lahko preberete na njihovi spletni strani TUKAJ.

 

JR Občine Gornji Petrovci - kultura

Občina Gornji Petrovci
Na podlagi 8. člena Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov, ki jih financira občina Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 22 z dne, 31.03.2014) in Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 17/2016, z dne, 29.02.2016), objavlja Občina Gornji Petrovci


Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gornji Petrovci za leto 2017


1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31 d, 9203 Petrovci

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
- za redno glasbeno (pevsko, instrumentalno), plesno, folklorno, gledališko, lutkovno, literarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, video in drugo vizuelno umetnost, ki se izvaja v okviru rednih programov kulturnih društev;
- za kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih;
- za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture;
- za sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe prireditve, za pripravo in uporabo prostora, za tehnično izvedbo, obveščanje in organizacijo prireditve, ki ohranja kulturno dediščino;
- za opremo kulturnih društev, ki je potrebna za njihovo osnovno delovanje ( noša, inštrumenti, rekviziti… );
- kulturno dejavnost vzgojno-varstvenih, osnovnošolskih zavodov, ki presegajo šolske vzgojno-izobraževalne programe.

3. Višina sredstev razpisa: 3.300,00 EUR

4. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upravičenci:

- društva in zveze, registrirane za izvajanje programov na področju kulture oziroma imajo v statutu določeno, da je njihova dejavnost tudi opravljanje nalog s področja kulture in ohranjanje kulturne dediščine, šole, VVZ.
- neprofitne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami.


5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci:

1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
2. da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto in da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali pa delujejo kot kulturne skupine pod istimi pogoji kot registrirana društva,
3. da se s svojim programom redno predstavljajo v domači občini oziroma, da so v preteklem letu vsaj dva krat izvedli projekt ali prireditev v Občini,
4. da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
5. da so sodelovali na občinskih in področnih srečanjih ljubiteljskih skupin,
6. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
7. da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
8. da imajo poravnane vse davke in druge zakonske in poslovne obveznosti,
9. redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
10. da brezplačno sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira Občina Gornji Petrovci,
11. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

6. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija:

Vloge morajo biti podane na ustreznih razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani vlagatelji lahko vsak delovni dan dvignejo v tajništvu Občine Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31 d, 9203 Petrovci ali na spletni strani Občine Gornji Petrovci.
Informacije in dodatna pojasnila za sodelovanje na razpisu dobijo zainteresirani vlagatelji na Občini Gornji Petrovci, kontaktna oseba: Sonja Kerčmar, tel. 02/ 556 90 07, vsak delovni dan v času uradnih ur.


7. Rok in način prijave:

Pisne vloge na originalnih obrazcih se morajo poslati najpozneje do vključno 20.03.2017 na naslov Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31 d, 9203 Petrovci, v zaprti kuverti s pripisom 'Javni razpis KULTURA 2017 - ne odpiraj'.
Šteje se, da je bila vloga dostavljena pravočasno, če je bila oddana najpozneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali neposredno v tajništvu Občine Gornji Petrovci.
Na kuverti vloge mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, ki bodo prispele po roku za oddajo vlog, se ne bodo odpirale in bodo kot zavržene vrnjene vlagatelju.

8. Obravnava vlog:

Pravočasno prispele in popolne vloge bodo vrednotene na osnovi meril in kriterijev za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti, ki so določeni v občinskem Pravilniku o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov, ki jih financira občina Gornji Petrovci. Odpiranje prejetih vlog opravi strokovna komisija v roku 14 dni po zaprtju javnega razpisa. O odpiranju vlog vodi strokovna komisija zapisnik. Na podlagi ugotovitev iz zapisnika pristojni javni uslužbenec občinske uprave vlagatelje, katerih vloge formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi in jim določi rok za dopolnitev vloge. Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
Komisija najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog pripravi predlog razdelitve namenskih sredstev, na podlagi katerega pristojni javni uslužbenec občinske uprave izda sklep o višini odobrenih sredstev posameznemu upravičencu.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka, lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sofinanciranja, se uredijo s pogodbo.

9. NENAMENSKA PORABA SREDSTEV

Če društvo dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je društvo za katerikoli namen pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke, Občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Društvo, ki krši navedena določila, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu Občine.

 

JR Občine Gornji Petrovci - turizem

Občina Gornji Petrovci
Občina Gornji Petrovci, na podlagi 8. točke 7. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/2006, z dne, 03.10.2006), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 22 z dne, 31.03.2014) in določil Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 17/2016, z dne, 29.02.2016) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornji Petrovci v letu 2017

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti turističnih društev na področju turizma v Občini Gornji Petrovci, ki jih bo društvo izvajalo v tekočem letu z naslednjimi vsebinami:
- izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev Občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma, v tujini, ipd.,
- izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura, ipd.,
- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, ohranjanja starih šeg in običajev, urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,
- organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
- aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
- izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društva: seminarji, predavanja, delavnice, ekskurzije ipd.,
- oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.
Sredstva niso namenjena za investicije v prostore, temveč zgolj za aktivnosti in dejavnost društev ter programe izvedene v tekočem letu.
Programi morajo biti vsebinsko in časovno opredeljeni, z izdelano finančno konstrukcijo ter poročilom.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE IN PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Na razpis se lahko prijavijo turistična društva oziroma društva, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so registrirana po Zakonu o društvih,
- da imajo sedež na območju občine Gornji Petrovci,
- da je njihova osnovna dejavnost turizem,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
- da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
- da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
- da delujejo najmanj eno leto,
- da izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornji Petrovci.

3. VIŠINA ZAGOTOVLJENIH PRORAČUNSLKIH SREDSTEV:

Višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti društev na področju turizma je 3.200,00 EUR.
Če sredstva za sofinanciranje projektov društev ne bodo porabljena, se bodo razdelila med prijavljena društva, glede na število prostovoljnih sodelovanj na občinskih prireditvah.

4. KRITERIJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA:
Komisija pri izboru programov in projektov za višino sofinanciranja določi na podlagi izpolnjevanja meril in kriterijev ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov po Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 22 z dne, 31.03.2014).

5. VSEBINA VLOGE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Vloge morajo biti podane izključno na ustreznih razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije in morajo vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti v zaprti kuverti z oznako:
'Ne odpiraj - javni razpis za programe v turizmu 2017' do vključno 20.03.2017. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo:
- v tajništvu občine Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31 d, 9203 Petrovci;
- na spletni strani občine Gornji Petrovci: www.gornji-petrovci.si
Vse informacije glede razpisa dobite na tel. številki 02/556 90 07 (Sonja Kerčmar) ali po elektronski pošti: sonja.kercmar@gornji-petrovci.si .

6. OBRAVNAVA VLOG

Pravočasno prispele in popolne vloge bodo vrednotene na osnovi meril in kriterijev za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma, ki so določeni v občinskem Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 22 z dne, 31.03.2014 ), ki jih financira občina Gornji Petrovci. Odpiranje prejetih vlog opravi strokovna komisija v roku 14 dni po zaprtju javnega razpisa. O odpiranju vlog vodi strokovna komisija zapisnik. Na podlagi ugotovitev iz zapisnika pristojni javni uslužbenec občinske uprave vlagatelje, katerih vloge formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi in jim določi rok za dopolnitev vloge. Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
Komisija najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog pripravi predlog razdelitve namenskih sredstev, na podlagi katerega pristojni javni uslužbenec občinske uprave izda sklep o višini odobrenih sredstev posameznemu upravičencu.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka, lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sofinanciranja, se uredijo s pogodbo.

7. NENAMENSKA PORABA SREDSTEV

Če društvo dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je društvo za katerikoli namen pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke, Občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Društvo, ki krši navedena določila, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu Občine.

 

JR Občine Moravske Toplice - kultura

Občina Moravske Toplice
Javni razpis zbiranja predlogov programov kulturnih društev, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Občina Moravske Toplice
430-00001/2017-1

Datum objave: 27.02.2017
Datum zaključka: 10.04.2017
Izdajatelj: Občina Moravske Toplice
Kontaktna oseba: Majda LIPIČ PROSIČ, majda.lipic.prosic@moravske-toplice.si , 02 538 15 12
Razpisano sredstev: 13.500,00€

Vso razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

 

JR Občine Moravske Toplice - šport

Občina Moravske Toplice
Višina razpisanih sredstev: 62.000,00€.
Vso razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

 

JR Občine Moravske Toplice - turizem

Občina Moravske Toplice
Višina razpoložljivih sredstev: 10.800€.
Vso razpisno dokumentacijo in razpisne pogoje najdete tukaj.

 

Javni razpis Občine Turnišče - kultura

Občina Turnišče
Razpisno dokumentacijo in razpisne pogoje najdete tukaj.

 

Javni razpis Občine Turnišče za turizem

Občina Turnišče
Občina Turnišče bo sofinancirala dejavnosti in projekte:
A) redna dejavnost društev do višine 25% sredstev določenih v proračunu za tekoče leto (ljubiteljska turistična dejavnost)
B) izvedba prireditev, projektov in programv: do višine 70% sredstev določenih v proračunu (organizacija in izvajanje prireditev, projektov in programov, promocijske-informativne aktivnosti, spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih za pospeševanje turizma, urejanje ajvnih površin, urejanje turisitčne infrastrukture, promocija kraja, ohranjanje starih običajev, strokovno vodenje turistov, izdajanje promocisjkega materiala, skrb za ohranjanje naravne in kulturne dediščine v občini)
C) strokovno izpopolnjevanje kadrov: do višine 5% sredstev

Več informacij najdete tukaj.

 

Javni razpis Občine Turnišče - šport

Občina Turnišče
Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in razpisni dokumentaciji najdete tukaj.

 

Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanje na področju prostovoljstva za leto 2016

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva
Odbor Republike Slovenije Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva na podlagi Zakona o prostovoljstvu in Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo objavlja Javni poziv k predlaganju za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2016.

Rok za oddajo prijav je 28. marec 2017, 20 12:00 ure.

Spletna stran razpisa.


 

2. Javni poziv Las pri dobrih ljudeh 2020

LAS PDL 2020
Obveščamo Vas, da je Lokalna akcijska skupina LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v petek, 10.02.2017, objavila javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST
CILJI:
Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve
UKREPI:
Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja
182.736,50€

VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE
CILJI:
Izboljšati stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohraniti kulturno dediščino območja LAS
UKREPI:
Spodbujanje operacij za ohranjanje in trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja
56.957,32€
CILJI:
Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov - endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja
UKREPI:
Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja
85.436,00€

VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN
CILJI:
Izboljšati možnosti za ponovno vključitev v trg dela in družbeno okolje, povečati medgeneracijsko sodelovanje ter socialno vključenost ranljivih skupin na območju LAS
UKREPI:
Razvoj programov in storitev za družbeno povezanost in socialno vključenost mladih, žensk, brezposelnih, Romov in madžarske narodne skupnosti
86.710,56€

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 411.840,38 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80%.
Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče do 11.04.2017 ali osebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja LAS, ki je v Renkovcih 8, 9224 Turnišče, v ponedeljek, 10.04.2017 in torek, 11.04.2017 med 8:00 in 14:00 uro.

Informacije o javnem pozivu:
Po elektronsko pošti: info@las-pdl.si
Po telefonu: 02 53 81 663, vsak delovnik med 8:00 in 14:00 uro.
Odgovori bodo objavljeni tudi na spletni strani www.las-pdl.si v rubriki Javni pozivi/Vprašanja in odgovori.
Zadnja vprašanja bodo možna tri dni pred rokom za prijavo.

Več informacij o javnem pozivu najdete tukaj.


 

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2017

MDDSZ
Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2017, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih:

1. preprečevanje nasilja, programi za pomoč žrtvam nasilja in programi za delo s povzročitelji nasilja: programi, ki vključujejo materinske domove, varne hiše, zatočišča, krizne centre, telefonsko svetovanje, informacijske in svetovalne programe, programe za obravnavo žrtev spolnega nasilja, programe za povzročitelje nasilja, drugi preventivni programi na področju preprečevanja nasilja,

2. zasvojenost (prepovedane droge, alkoholizem, motnje hranjenja, igre na srečo in druge oblike zasvojenosti): programi, ki vključujejo programe terapevtskih skupnosti in druge programe, ki omogočajo nastanitev za uživalce drog, skupaj s pripadajočimi mrežami sprejemnih in dnevnih centrov (za motiviranje in pripravo uporabnikov na vstop v terapevtske skupnosti), centre za reintegracijo uporabnikov v družbo, programe za vzporedno psihosocialno pomoč svojcem uživalcev drog ter terapevtskim skupnostim alternativnih programov za uživalce drog (dnevni centri), programe sprejemališč in zavetišč za brezdomne uživalce nedovoljenih drog, programe zmanjševanja škode (nizkopražne programe) za uživalce drog, mrežo centrov za svetovanje s terenskim delom za pomoč zasvojenim s prepovedanimi drogami, potrebnih vsakodnevne obravnave, programe zmanjševanja škode na področju drog med mladimi in mlajšimi odraslimi (pisarne za svetovanje in informiranje, dnevni centri), programe zmanjševanja škode na področju drog kot terensko delo, programe za osebe, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma (informacijski in svetovalni programi, terapevtski programi, dnevni centri), skupine za samopomoč, programe zmanjševanja škode na področju alkohola za mladostnike, svetovanje s terenskim delom, programe za osebe, ki imajo težave na področju motenj hranjenja ali drugih oblik zasvojenosti (npr. zasvojenost z igrami na srečo, zasvojenost z digitalnimi napravami, spletom in spletnimi storitvami),

3. duševno zdravje: programi, ki vključujejo stanovanjske skupine s celovito celodnevno podporo, prehodne stanovanjske skupine, odprte stanovanjske skupine, informacijske in svetovalne programe ter programe telefonskega svetovanja, programe dnevnih centrov, centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju ter programe zagovorništva,

4. brezdomstvo: zmanjševanje tveganja revščine, odpravljanje posledic revščine: programi, ki vključujejo informacijske in svetovalne programe s terenskim delom, sprejemališča, nastanitvene programe (zavetišča za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, nastanitvene stanovanjske podpore),

5. otroci in mladostniki, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju: programi, ki vključujejo svetovalno skupnostno socialno delo za otroke in mladostnike, informacijske in svetovalne programe ter programe telefonskega svetovanja, programe koordinacije, podpore in izvajanja pomoči in samopomoči, dnevne centre s terenskim delom, podporo in samopomoč, ter specializirane preventivne programe, namenjene otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju,

6. starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju: programi, ki vključujejo dnevne centre, programe skupin za samopomoč, programe prostovoljskega dela starejših, programe za pomoč dementnim osebam in pomoč njihovim svojcem, programe zagovorništva za starejše,

7. podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov: programi, ki vključujejo informacijske in svetovalne programe, programe podpore in izvajanja pomoči in samopomoči, programe namenjene ohranjanju socialnih veščin za gibalno ovirane invalide, bivalne skupnosti, programe prilagojene za prevoze študentov invalidov,

8. socialno vključevanje Romov: programi, ki vključujejo informacijske in svetovalne programe ter delo na terenu, dnevne centre, programe pomoči in samopomoči,

9. druga področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi kot so npr. spodbujanje razvoja prostovoljstva, prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, bivši zaporniki, osebe v postopku deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim, podpora žrtvam zlorab in trgovine z ljudmi, žrtvam prometnih nesreč: programi, ki vključujejo informacijske in svetovalne programe ter programe koordinacije, podpore ter izvajanja pomoči in samopomoči.

Prijavitelji lahko prijavijo javne ali razvojne socialnovarstvene programe:

Prijavitelj lahko prijavi javne ali razvojne socialnovarstvene programe v okviru različnih sklopov:

Javni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali v obdobju od leta 2017 do 2023
V ta sklop sodijo programi, ki so uporabnikom na voljo daljše časovno obdobje in vključujejo dalj časa trajajoče aktivnosti na podlagi individualiziranih načrtov obravnave. Program je uporabniku na voljo vsak delovni dan ali so organizirani kot mreža programov enega izvajalca v več regijah. Namen programa je predvsem strukturna in funkcionalna reorganizacija socialne mreže uporabnika oziroma sodelovanje pri oblikovanju ali vzpostavitvi nove socialne mreže uporabnika. Izvajalci programa so strokovni delavci in drugi usposobljeni delavci z ustrezno izobrazbo. Prostovoljci v programu samo dopolnjujejo nosilno delo strokovnega kadra. Ti programi se že uspešno izvajajo in za njihovo izvajanje je potreben stalen strokovni kader. Ministrstvo bo pri teh programih preverjalo strokovno utemeljenost, preizkušenost in stabilnost programa, zato se kot javni socialnovarstveni programi lahko prijavijo samo tisti programi, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo tudi dodatne pogoje, določene s tem javnim razpisom. Ministrstvo bo na posameznem področju sofinanciralo eno ali več vsebin, ki jih lahko prijavitelj prijavi kot en program.

Razvojni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali v letu 2017
V ta sklop sodijo programi, ki so uporabnikom na voljo za daljše časovno obdobje in v katerih je vnaprej predvidena določena oblika dela, posamezni uporabniki pa so kontinuirano ali občasno vključeni v program. Namen programov je pridobivanje novih socialnih izkušenj, novih znanj in učenje socialnih veščin. Programi se lahko izvajajo s pomočjo prostovoljcev ali različnih usposobljenih izvajalcev pod vodstvom in z usmerjanjem strokovnih delavcev. Ministrstvo bo na posameznem področju sofinanciralo eno ali več vsebin, ki jih lahko prijavitelj prijavi kot en program.

Več informacij o razpisu najdete TUKAJ.

 

2. Javni poziv LAS Prlekija

LAS Prlekija
Obveščamo vas, da je z današnjim dnem objavljen 2. Javni poziv LAS Prlekija (sofinanciranje iz sklada ESRR).
Razpisna dokumentacija je objavljena na tej povezavi.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v letih 2016 - 2018 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju Občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 294.000,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinanciranih iz ESRR, znaša do 80%.

Rok za oddajo vlog: do 31. 01. 2017 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 31. 01. 2017 do 12.00 ure.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: info@prlekija.com. Po telefonu: 02/585 13 40, vsak delovnik od 9:00 do 13:00. Zadnja vprašanja bodo možna do 27. 01. 2017.

 

Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture«

Ministrstvo za kulturo
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Vsebinska sklopa javnega razpisa zajemata:

Sklop 1:

Sofinanciranje zaposlitev za obdobje najmanj enega leta v javnih zavodih, katerih ustanoviteljice so lokalne skupnosti, javnih agencijah in nevladnih organizacijah, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.

Sklop 2:

Sofinanciranje usposabljanj na področju kulture z vključitvijo oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte izvajalcev, ki se prijavijo na javni razpis (javnih zavodov, javnih agencij in nevladnih organizacij v kulturi, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji).

Namen javnega razpisa je vzpostavitev podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenega k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti oseb iz ciljne skupine, predvsem z vključevanjem v kulturne programe in kulturne projekte izvajalcev na področju kulture. Namen instrumenta je integracija oseb iz ciljne skupine ter spodbujanje zaposlitvenih možnosti na področju kulture, z izboljšanjem konkurenčnosti ter spodbujanjem zaposlovanja na področju kulture.

Upravičenci za Sklop 1 so nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, in javne agencije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Upravičenci za Sklop 2 so nevladne kulturne organizacije, javni zavodi in javne agencije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 6. 1. 2017 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva za kulturo. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro.
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov mojca.juric@gov.si, z navedbo zadeve: Razpis ESS Podporno okolje za delovanje na področju kulture.


 

LAS pri dobrih ljudeh 2020

LAS Pri dobrih ljudeh
Obveščamo Vas, da je Lokalna akcijska skupina LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v petek, 2.12.2016 , objavila javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2016, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja .

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 455.265,21 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 85%.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov
LAS Pri dobrih ljudeh 2020
Renkovci 8
9224 Turnišče

do 31.01.2017 ali osebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja LAS, ki je v Renkovcih 8, 9224 Turnišče, v ponedeljek, 30.01.2017 in torek, 31.01.2017 med 8:00 in 14:00 uro.

Več o javnem pozivu najdete tukaj.

 

Javni razpis LAS Goričko 2020

Bistra hiša
Obveščam vas, da je z dnem 02.12.2016 objavljen J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2016, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 672.976,83 EUR iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 85%.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci do 31.01.2017 ali osebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja LAS, ki je v Martjancih 36, 9221 Martjanci, v ponedeljek, 30.01.2017 in torek, 31.01.2017 med 8:00 in 14:00 uro.

Informacije o javnem pozivu:
Po elektronsko pošti: info@las-goricko.si
Po telefonu: 02 53 81 664, vsak delovnik med 8:00 in 15:00 uro.

Odgovori bodo objavljeni tudi na spletni strani www.las-goricko.si v rubriki Javni pozivi/Vprašanja in odgovori.
Zadnja vprašanja bodo možna tri dni pred rokom za prijavo.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.


 

Javni poziv za člane ocenjevalne komisije LAS Goričko 2020

LAS Goričko
Objavljen je javni poziv za zainteresirane posameznike, za sodelovanje v Ocenjevalni komisiji Lokalne akcijske skupine LAS Goričko 2020. V skladu s 15. točko 12. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju Uredba CLLD), je Ocenjevalna komisija obvezen organ LAS.

Upravni odbor LAS, v skladu z 13. členom Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS Goričko 2020, na podlagi javnega poziva imenuje člane Ocenjevalne komisije.

Ocenjevalno komisijo LAS sestavljajo trije (3) člani in dva (2) nadomestna člana. Člani ocenjevalne komisije morajo imeti strokovne reference, zlasti se pričakuje, da:
• Imajo izkušnje na področju projektnega vodenja in izvajanja regionalnih, nacionalnih in/ ali evropskih projektov;
• Imajo izkušnje z ocenjevanjem vlog na regionalnih, nacionalnih in /ali evropskih projektih;
• Imajo izkušnje z ukrepom LEADER;
• Poznajo Strategijo lokalnega razvoja LAS Goričko 2020 in Uredbo CLLD;
• Imajo znanja s področja politik in strateških smeri EU, države in regije, razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno.

Ostali pogoji:
• V skladu s 4. točko 32. člena Uredbe CLLD se mora iz ocenjevanja posamezne vloge na javni poziv, izločiti vsak, ki je kakorkoli povezan s prijaviteljem operacije ali njegovim partnerjem (npr. sorodstvene vezi, prijavitelj operacije, članstvo v društvu, organizacije ali delovno razmerje,…);
• Člani ocenjevalne komisije ne morejo biti člani Upravnega ali Nadzornega odbora LAS Goričko 2020.

Prijavite se tako, da izpolnjen in podpisan prijavni obrazec s priporočeno pošto vrnete na naslov:
LAS Goričko 2020, Bistra hiša Martjanci – Smart House Martjanci, Martjanci 36, 9221 Martjanci.

PRIJAVNI OBRAZEC

Rok za oddajo je do vključno 30.12.2016.

Za več informacij se lahko obrnete na pisarno LAS Goričko 2020, kontaktni osebi Jasmin Kukec in Janja Horvat, tel: 02 538 16 64, ali na e-pošto: info@las-goricko.si

 

Javni poziv za sodelovanje v ocenjevalni komisiji LAS Pri dobrih ljudeh 2020

LAS pri dobrih ljudeh
Objavljen javni poziv za zainteresirane posameznike za sodelovanje v Ocenjevalni komisiji Lokalne akcijske skupine LAS Pri dobrih ljudeh 2020. V skladu s 15. točko 12. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, je Ocenjevalna komisija obvezen organ LAS.

Upravni odbor LAS, v skladu z 13. členom Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS Pri dobrih ljudeh 2020, na podlagi javnega poziva imenuje člane Ocenjevalne komisije. Ocenjevalno komisijo LAS sestavljajo trije ( 3) člani in dva (2) nadomestna člana. Člani ocenjevalne komisije morajo imeti strokovne reference, zlasti se pričakuje, da:
- imajo izkušnje na področju projektnega vodenja in izvajanja regionalnih, nacionalnih in/ ali evropskih projektov;
- imajo izkušnje z ocenjevanjem vlog na regionalnih, nacionalnih in /ali evropskih projektih;
- imajo izkušnje z ukrepom LEADER;
- poznajo Strategijo lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD);
- imajo znanja s področja politik in strateških smeri EU, države in regije, razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno.

Ostali pogoji:
- v skladu s 4. točko 32. člena Uredbe se mora iz ocenjevanja posamezne vloge na javni poziv, izločiti vsak, ki je kakorkoli povezan s prijaviteljem operacije ali njegovim partnerjem (npr. sorodstvene vezi, prijavitelj operacije, članstvo v društvu, organizacije ali delovno razmerje,..);
- člani ocenjevalne komisije ne morejo biti člani Upravnega ali Nadzornega odbora LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

Prijavite se tako, da izpolnjen in podpisan prijavni obrazec s priporočeno pošto vrnete na naslov: LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020, Društvo za trajnost virov SI. ENERGIJA, Renkovci 8, 9224 Turnišče.

PRIJAVNI OBRAZEC.

Rok za oddajo je do vključno 30.12.2016.

Za več informacij se lahko obrnete na pisarno LAS Pri dobrih ljudeh 2020, kontaktni osebi Darja Čerpnjak Horvat in Ksenija Štefko Bognar, tel: 02 53 81 663, ali na e-pošto: info@laspdl.si

 

Razpis Sklada Združenih narodov za demokracijo za sofinanciranje projektov

The United Nations Democracy Fund (UNDEF)
Sklad Združenih narodov za demokracijo vabi nevladne organizacije k oddaji projektov.

Gre za 11. tovrstni razpis za sofinanciranje projektov, ki širijo in podpirajo demokracijo ter zagotavljajo vključevanje vseh družbenih skupin v demokratične procese.

7 glavnih fokusnih področij:

 • družbeni aktivizem;
 • vladavina prava in človekove pravice;
 • orodja za znanje;
 • opolnomočenje žensk;
 • vključevanje/angažma mladih;
 • mediji in svoboda informiranja;
 • krepitev sodelovanja z vlado.
Tokrat posebej dobrodošli projekti, ki promovirajo pluralnost, različnost in vključevanje.

Zneski in delež financiranja: do 300.000 $

Rok za oddajo prijav: med 18. novembrom in 18. decembrom 2016

Več informacij najdete tukaj.

 

JR za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja

Ekosklad
Eko sklad, Slovenski okoljski javnisklad (v nadaljevanju: Eko sklad) objavlja javni razpis 46NVO16 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja.

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih, ki predstavljajo prioritetna področja Eko sklada:
1. učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
2. trajnostna mobilnost;
3. izboljšanje kakovosti zraka na območjih, obremenjenih zaradi prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 delci, v občinah, ki imajo sprejete odloke o načrtu za kakovost zraka;
4. trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.

Sofinancirani bodo projekti, s katerimi se bodo na enem ali več od zgoraj navedenih vsebinskih področij izvajale aktivnosti, kot so:
– ozaveščanje in izobraževanje ciljnih skupin z namenom boljšega poznavanja in razumevanja problematike ter večje pripravljenosti za spremembo vedenja in odločanja,
– promocija in izvajanje ukrepov in sprememb vedenja ciljnih skupin,
– promocija okoljskih naložb med potencialnimi investitorji (občani, pravne osebe in lokalne skupnosti) in odpravljanje ovir pri odločanju za okoljske naložbe,
– predstavitev, testiranje in/ali prenos dobrih praks iz tujine ali drugih sektorjev, spodbujanje izvajanja sektorskih
javnih politik ter oblikovanje in uveljavljanje novih rešitev in predlogov.

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vsebovali:
– kakovostno analizo problema, ki ga projekt naslavlja, ter izvedbo konkretnih, učinkovitih in dolgoročno
zastavljenih aktivnosti z merljivimi rezultati in učinki na okoljske cilje,
– izvedbo kakovostnega komunikacijskega načrta ter diseminacijo rezultatov,
– nadgradnjo že obstoječih projektov in dobrih praks z vsebinskih področij ter
– oblikovanje učinkovitih partnerstev za naslavljanje identificiranih problemov, vključno s partnerji iz gospodarstva,
medijev in javnega sektorja.


Namen javnega razpisa je prispevati k zmanjšanju obremenitev okolja in trajnostnemu razvoju družbe, zlasti s:
– podporo razvoja, krepitve zmogljivosti in mreženja nevladnih organizacij na področju varstva okolja
v Republiki Sloveniji, ki so eni izmed ključnih akterjev na področju krepitve ozaveščenosti javnosti in varstva
javnega interesa na področju varstva okolja;
– povečanjem ozaveščenosti in sprememb vedenja javnosti na področjih varstva okolja, prioritetnih za Eko sklad, preko spodbujanja večje kakovosti ozaveščevalnih in promocijskih projektov okoljskega nevladnega sektorja na vsebinskih področjih;
– promocijo Eko sklada in spodbud Eko sklada za okoljske naložbe med (potencialnimi) investitorji v naložbe,
ki jih Eko sklad sofinancira z ugodnimi krediti in nepovratnimi sredstvi (subvencijami), ter v drugih, zlasti
dolgoročno pomembnih ciljnih javnostih (npr. otroci in mladostniki).

Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu. Pri tem mora biti v prijavi
jasno razvidna vloga in doprinos vsakega izmed partnerjev k izvedbi projekta.

Rok za prejem in način oddaje vloge

Vloge morajo prispeti v Glavno pisarno Eko sklada, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, najkasneje do 23. decembra 2016 do 12. ure, oziroma morajo biti oddane na pošto priporočeno najkasneje do vključno 23. decembra 2016. Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo s sklepom zavržene. Prijavitelji morajo najkasneje do vključno 23. decembra 2016 oddati tudi elektronsko verzijo projektne prijavnice s prilogami na elektronski naslov ekosklad@ekosklad.si.

Več informacij najdete v Uradnem listu.

 

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016

Slovenski regionalno razvojni sklad
Slovenski regionalno razvojni sklad ima odprt javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 - PF 2016 (Ur. l. RS, št. 19/2016, 31/2016 in 62/2016, v nadaljevanju: javni razpis).

Javni razpis je namenjen pred-financiranju različnih upravičencev, kot so:

1. Pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država
in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost;

2. Nevladne organizacije ,kot so: združenja, fundacije, zbornice
(gospodarske, kmetijske, obrtne, industrijske,...), društva;

3. Grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe;

4. Pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki izkazujejo neprofitni
status in namen delovanja;

5. Javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter
druge pravne osebe, kjer imajo država, občina ali samoupravna narodna
skupnost delež v lastništvu vlagatelja;

6. Samoupravne narodne skupnosti.

Sredstva po javnem razpisu so še na razpolago, rok za oddajo vlog pa je podaljšan do 15.12.2016.

Več informacij.

 

1. Javni poziv LAS Prlekija za izbor operacij v letih 2016 - 2018

LAS Prlekija
Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija za obdobje 2014-2020 na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v letih 2016 - 2018 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Rok za oddajo vlog: do 23. 12. 2016 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 23. 12. 2016 do 12. ure.

Upravičenci do podpore so:
- fizične osebe,
- samostojni podjetniki in pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,
- kmetje,
- kmetije z dopolnilno dejavnostjo,
- nosilci osebnega dopolnilnega dela,
- javne institucije/organizacije (javni zavodi, občine),
- nevladne organizacije (ustanove, zasebni neprofitni zavodi in društva).

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znašajo 749.716,43 evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz EKSRP znaša 85%.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: info@prlekija.com. Po telefonu: 02/585 13 40, vsak delovnik od 9:00 do 13:00. Zadnja vprašanja bodo možna do 21. 12. 2016.

Več informacij najdete tukaj.

 

Poziv župana MO Murska Sobota za podelitev priznanj "Naj prostovoljec v letu 2016"

MO Murska Sobota
Župan MO Murska Sobota poziva k podaji predlogov za podelitev naziva »Naj prostovoljec v letu 2016«

Tudi v letu 2016 je bilo v Mestni občini Murska Sobota veliko posameznikov, društev in organizacij, ki so vidno delovali na področju prostovoljstva. Zato pozivajo vse organizacije, društva, zavode, občanke in občane, da podajo predloge za podelitev županovih priznanj prostovoljcem, za katere menite, da so bili v letu 2016 najbolj uspešni, požrtvovalni in predani izvajanju prostovoljnega dela.

Priznanja bodo podeljena v naslednjih kategorijah:

1. Naj prostovoljec / prostovoljka (posameznik)

2. Naj prostovoljno društvo

3. Naj prostovoljna organizacija

4. Naj prostovoljni dogodek


V predlogu za podelitev naziva navedite sledeče:


1. Predstavitev posameznika oz. društva / organizacije /dogodka

2. Predstavitev delovanja na področju prostovoljstva

3. Cilji, ki so bili s prostovoljnim delom doseženi

Vloge naslovite na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, najpozneje do 15. decembra 2016.

Prispele vloge bo obravnavala posebna komisija. Podelitev priznanja za naj prostovoljca 2016 bo potekala v mesecu januarju 2017.

 

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev Državnega priznanja v mladinskem sektorju za leto 2016

Urad Republike Slovenije za mladino
Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega dela. Državna priznanja se podeljujejo z namenom javnega priznanja in zahvale za izjemne dosežke v mladinskem sektorju.

Cilji podeljevanja državnega priznanja v mladinskem sektorju so:
- pospeševati zavedanje o pomenu mladinske politike za mlade in še posebej zavedanja o prispevku, ki ga imajo organizacije v mladinskem sektorju za ekonomski in družbeni razvoj,
- pospeševati družbeno priznanje mladinskega dela za ekonomski in družbeni razvoj, še posebej številnim neformalnim in priložnostnih učnih aktivnosti,
- priznati organizacijam in posameznikom dosežke na področju mladinske politike in mladinskega dela,
- promovirati primere dobrih praks in strategij ter programe za kakovostno delo v mladinskem sektorju.

Kandidate za podelitev državnega priznanja lahko predlagajo fizične ali pravne osebe. Te lahko posredujejo tudi predloge posameznikov ali neformalnih skupin mladih, ki se ukvarjajo z mladinskim delom. K predlogu za pridobitev državnega priznanja je treba pridobiti predhodno soglasje kandidata oziroma zakonitega zastopnika pravne osebe. Predlagatelj kot fizična ali pravna oseba ne more predlagati samega sebe.

Vrste državnih priznanj, za katere se lahko poda predlog so:
- Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja;
- Državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju;
- Državno priznanje za kakovost in uspešno delo na področju mladinskega dela v daljšem časovnem obdobju.

Predlagani kandidati za državna priznanja morajo delovati skladno z načeli demokratičnosti, pluralnosti, integralnosti, medgeneracijske solidarnosti, enakopravnosti, nediskriminacije in pravičnosti, večkulturnosti, medkulturnega dialoga, prostovoljstva, spodbujanja zdravega življenjskega sloga, spoštovanja življenja in okolja ter sodelovanj nevladnih organizacij pri upravljanju z javnimi zadevami.

Predlagani kandidati morajo delovati v mladinskem sektorju na področju in v skladu z načeli kot jih opredeljuje ZJIMS.

Kriteriji za presojo so:
1. Delovanje oziroma vpliv na osvepčanje javnosti o pomenu mladniskega dela;
2. Pomemben vpliv na družbeno povezanost (kohezijo);
3. Znatna razsežnost delovanja (miltiplikativni učinek dela) projekta;
4. Razvijanje mladinskega dela in prispevek k dvigu kakovosti;
5. Trajnostni oziroma dolgoročni učinek za soudeležbo mladih v družbeni skupnosti;
6. Inovativnost.
Predlogi morajo na Urad za mladino prispeti do 18.10.2016.

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Urada RS za mladino.

 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2017 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Ministrstvo za kulturo
Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepreidobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi.

Cilj javnega razpisa so ohranjanje in promocija kulture in identitete romske skupnosti, spodbujanje kakovostne kulturne ustvarjalnosti pripradnikov romske skupnosti ter višja raven varovanja kulturnih pravic v okviru deklariranih človekovih pravic.

Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki so:

- nepridobitne kulturne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji,
- ustvarjalci/ustvarjalke, ki imajo status samozaposlenih v kulturni.

Področja in dejavnosti kultunih projektov, ki jih bo Ministrstvo podprlo:
- izdajateljska in založniška dejavnost,
- spletne strani,
- dejavnost kulturnih skupin,
- kulturna animacija,
- dejavnost za ohranjanje jezika,
- mednarodno sodelovanje,
- medsebojno kulturno sodelovanje različnih manjšinksih etničnih skupnosti,
- predstavitve kulturnih dejavnosti širšemu okolju,
- prireditve,
- predavanja, seminarji, delavnice ipd.,
- digitalizacija,
- drugo.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 92.115,00 EUR oziroma toliko, kot je vrednost proračunske postavke "Kulturna dejavnost romske skupnost" v sprejetem Proračunu Republike Slovenije ali bo vrednost te postavke v predlogu sprememb proračuna RS za leto 2017.

Razpis se zaključi 21.10.2016.

Več podrobnejših informacij o razpisu najdete na spletni strani Ministrstva za kulturo.

 

Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018

MGRT
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je prispevati k specifičnemu cilju navedene prednostne naložbe, ki je »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.

Predmet javnega razpisa je izbor operacij za sofinanciranje zagona socialnih podjetij v primeru novoustanovljenih socialnih podjetjih oziroma zagona podjetniških podjemov v primeru obstoječih socialnih podjetjih (sklop A), ter zagona novih mladinskih zadrug (sklop B).

Upravičenci za sklop A so socialna podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu (Ur.l.RS, 20/11), za sklop B pa zadruge, ustanovljene s strani mladih (od 18 do 29 let) s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu (Ur.l.RS, 20/11). Velika podjetja niso upravičena do sofinanciranja. Ciljne skupine so socialna podjetja in potencialni socialni podjetniki.

Okvirna višina sredstev po tem razpisu znaša največ do 1.907.824,86 EUR, od tega
• za sklop A: zagonsko fazo socialnih podjetij ali podjemov obstoječih socialnih podjetij 1.362.765,41 EUR, od tega za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 953.935,79 EUR in za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 408.829,62 EUR,
• za sklop B: zagonsko fazo mladinskih zadrug 545.076,55 EUR, od tega za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 381.553,56 EUR in za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 163.522,99 EUR.

Maksimalna višina subvencije je 20.000 EUR.

Rok za predložitev vlog je: 15.7.2016.


Več informacij o razpisu, pogojih za prijavo najdete na spletni strani MGRT.

 

Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina

Inštitut za mladinsko politiko
Inštitiut za mladinsko politiko Ajdovščina je objavil na podlagi 3. člena Pravil o kriterijih in načinu podaljšanja veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije ter pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina.

Predmet javnega poziva je podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina.


Upravičeni prijavitelji na poziv so samoupravne lokalne skupnosti ustanovljene na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter določitev njihovih območij, ki so certifikat Mladim prijazna občina pridobile leta 2012 in jim v obdobju od pridobitve certifikata le-ta ni bil odvzet.
Poziv z razpisno dokumentacijo je objavljen na spletnih straneh Inštituta za mladinsko politiko pod rubriko Mladim prijazne občine.

Rok za oddajo vlog je petek, 16. september 2016, do 24. ure.

 

Javni razpis za sofinanciranje nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017

Ministrstvo za okolje in prostor
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO) za leti 2016 in 2017, ki delujejo na področju okolja, in sicer na naslednjih vsebinskih področjih:
1. trajnostnega razvoja na področju varstva okolja;
2. ohranjanja narave.

Prednosti bodo imeli projekti, ki bodo vsebovali izvedbo aktivnosti s konkretnimi merljivimi rezultati in učinki na okoljske in navovarstvene cilje, ob spremljajoči izvedbi aktivnosti informiranja, ozaveščanaj, promocije in sodelovanja javnosti.

Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije (društvo, zavod ali ustanova) s statusom delovanja v javnem interesu na področju okolja ali področju narave ali področju prostora, ki izpolnjujejo v razpisu navedene pogoje.

Okvirna višina sredstev za razpisano vsebino po predmetnem razpisu je skupaj 350.000,00 EUR brez DDV (za leti 2016 in 2017).

Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 80 % upravičenih stroškov projekta.

Projekt nevladnih organizacij za leti 2016 in 2017 mora biti realiziran do 31. oktobra 2017.

Vloge morajo prispeti v Glavno pisarno Ministrstav za okolja in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do 3. junija 2016 do 12. ure.

Več informacij o razpisu, o pogojih za prijavitelje si preberite na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

 

Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2016

Turistična zveza Slovenije (TZS)
Turistična zveza Slovenije je objavila poziv za dodelitev sredstev za prireditve turističnih društev v letu 2016.

Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo, registrirano v Republiki Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS. Vsako društvo lahko kot prijavitelj tega razpisa prijavi le eno prireditev, ki traja en dan ali največ tri dni skupaj. Posamezna prireditev je lahko na razpis prijavljena enkrat (več društev ne more prijaviti iste prireditve.

Višina sredstev, ki je na razpolago, znaša 140.000,00 EUR.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo prijav, to je dne 27.5.2016, najkasneje do 14. ure prispela na sedež Turistične zveze Slovenije.

Sredstva tega javnega razpisa bodo razdeljena med prejemnike - turistična društva, ki bodo dosegla 60 točk in več, od možnih 100. Višina razpisanih sredstev, dodeljena s skupnim številom točk vseh uspešnih prejemnikov, bo osnova za izračun vrednosti točke. Delež sredstev, ki jih prejme posamezno društvo, bo zmnožek vrednosti točke in števila točk, ki jih je doseglo društvo, zaokroženo na najbljižjo celo vrednosti, kar bo predstavjalo končni rezultat društva in višino sredstev sofinanciranja.

Več informacij o razpisu najdete na spletni strani Turistične zveze Slovenije.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov iz socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2016

Mestna občina Murska Sobota
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja javni razpis za sofinanciranje programov za leto 2016 na področjih socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. 

I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi!


 

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v letu 2016 v občini Puconci

Občina Puconci
Občina Puconci razpisuje sredstva za dejavnost društev, organizacij ter posameznikov ki delujejo na območju občine Puconci ter društev kateri člani so občani občine Puconci ali katerih dejavnost prispeva k promociji in prepoznavnosti občine Puconci.

Namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne aktivnosti, prireditve, projekte, programe ali ekskurzije, ki bodo popestrili dejavnost društev, organizacij n drugih ljubiteljskih dejavnosti v občini Puconci ter pripomogli k promociji in prepoznavnosti občine.

Na razpis se lahko prijavijo: fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini Puconci; fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oz. sedežem v drugi občini, če prireditev organizirajo na območju občine Puconci; pravne osebe s sedežem v drugi občini, če so njihovi člani občani občine Puconci ali pa prireditev organizirajo na območju občine Puconci. druge pravne osebe, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k promociji in prepoznavnosti občine Puconci.

Vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta razpis znaša 9.250 EUR.

Razpisni rok traja do 30.9.2016
Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani občine Puconci.

 

Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2016

Mestna občina Murska Sobota
Sofinancira se Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2016.

Predmet javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje naslednjih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog:
- interesna športna vzgoja otrok in mladine ter športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- športna rekreacija in šport starejših,
- šport invalidov,
- razvojne dejavnosti v športu: založništvo, izobraževnje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, informacijska baza podatkov, priznajna športnim delavcem,
- organiziranost v športu: delovanje športne zveze, društev in klubov, športne prireditve.

Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v MOMS in izvajajo svojo dejavnost večinoma na njenem območju,
- so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu.

Okvirna skupna višina razpisanih sredstev znaša 200.000,00 EUR, od tega je za delovanej športne zveze, društev in klubov ter športne prireditve na voljo 57.500,00 EUR.

Rok za prijavo na razpis je 8.4.2016.

Več informacij o razpisu najdete na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.
 

Javni razpis za izbiro mladinskih projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota


Mestna občina Murska Sobota razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov za leto 2016 ter drugih aktivnostih, ki jih bodo upravičenci - pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni delavci (v nadaljevanju prijavitelji) izvajali v letu 2016 na območju Mestne občine Murska Sobota na področju mladine.

Namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti na področju delovanja mladih v Mestni občini Murska Sobota, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje aktivnosti ter angažiranje mladih in mladinskih organizacij v javno in družbeno življenje v Mestni občini Murska Sobota.

Na razpis se lahko prijavijo: mladinske organizacije, študentske organizacije, pravne osebe zasebnega prava, javnega prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni delavci.

Prijavitelji morajo imeti sedež oz. stalno prebivališče na območju MOMS, oz. dejavnost izvajati na področju MOMS.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev v letu 2016 znaša 10.000,00 EUR.

Razpis je odprt do 29.4.2016.

Več informacij o razpisu najdete na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.


 

Javni razpis za izbiro kulturnih programov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov v Mestni občini Murska Sobota, ki jih bodo izvajalci programov realizirali v letu 2016.

Razpis je nanaša na sofinanciranje programov v letu 2016 na naslednjih področjih:
- glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
- gledališka in lutkovna dejavnost,
- plesna dejavnost,
- fotografska, filmska in video dejavnost,
- likovna dejavnost,
- literarna dejavnost,
- večzvrstna dejavnost.

Namen razpisa je sofinancirati redno dejavnost ljubiteljskih kultunrih društev, ki se ukvarjajo s kulturo in umetnostjo ter delujejo v MOMS.

Na javni razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva oz. posamezne sekcije ali skupine v okviru društva.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je 8.750,00 EUR.

Razpis je odprt do 4.5.2016.

Več informacij o razpisu ter razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki jih bodo prijavitelji izvajali v letu 2016 na področju kulture v območju Mestne občine Murska Sobota.

Razpis je nanaša na sofinanciranje projektov na naslednih področjih:
- uprizoritvene umetnosti,
- glasbene umetnosti,
- vizualne umetnosti,
- knjiga in založništvo,
- na drugih področjih.

Sofinanciranje kulturnih projektov je razdeljeno v 3 sklope:
- kulturni projekti v ožjem mestnem središču,
- kulturni projekti v času Festivala soboški dnevi,
- ostali kulturni projekti.

Na razpis se lahko prijavijo:

- pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebni zavodi ali druge organizacije na področju kulture ter organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture) in fizične osebe (ki se ukvarjajo ljubiteljsko s kulturno ali osebe s statusom kulturnega ustvarjalca za področje profesionalne kulture), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in posredovanjem javnih kulturnih dobrin.
- pravne osebe, ki imajo sedež v MOMS in fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v MOMS,
- projekti vezani na MOMS.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih za predmet razpisa za vse 3 sklope  je 17.500,00 EUR.

Razpis je odprt do 29.4.2016.

Več informacij o javnem razpisu najdete na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

Javni razpis za izbiro investicijskih projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota
Predmet in namen razpisa je izbira projektov za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih kulturnih društev v Mestni občini Murska Sobota.

Na razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva, ki imajo sedež v MOMS. Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo projekte ali dele teh, ki bodo realizirani v letu 2016.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 5.000,00 EUR.

Razpis je odprt do 29.4.2016.

Več informacij o razpisu najdete na spletni strani Mestne občina Murska Sobota.


 

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016

Slovenski regionalni razvojni sklad
Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Vloge se opirajo po vrstnem redu oddaje vloge. Prijave lahko vložite od 11.4.2016 dalje, razpis bo odprt do porabe sredstev.

Vlagatelj mora biti registriran oz. mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnost, ki je predmet projekta (odvisno od narave del) ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Več informacij najdete na spletni stranu Slovenskega regionalno razvojnega sklada.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2016

Občina Gornja Radgona
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti društev na področju turizma v Občini Gornja Radgona.

Na razpis se lahko prijavijo turistična društva oziroma društva, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost.

Višina zagotovljenih sredstev proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016 za sofinanciranje aktivnosti društev na področju turizma je 8.500,00 EUR.

Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, do vključno ponedeljka, 11. aprila 2016.

Več informacij o javnem razpisu najdete na spletni strani občine Gornja Radgona.

 

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2016

Občina Gornja Radgona
Na razpis se lahko prijavijo vrtci in osnovne šole, športna društva, združenja in zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2016 iz sredstev proračuna občine Gornja Radgona.

Višina predvidenih razpisanih sredstev, v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016 za sofinanciranje zgoraj navedenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu znaša 122.900,00 EUR.

Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, najkasneje do vključno srede dne 16.03.2016.
Več informacij o razpis najdete na spletni strani občine Gornja Radgona.

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona za leto 2016

Občina Gornja Radgona
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov ter stroškov delovanja upokojenskih društev, veteranskih društev in drugih programsko sorodnih društev.

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona imajo pravico do sofinanciranja društva in zveze ter neprofitne organizacije, ki so nosilci projektov na območju občine Gornja Radgona, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini.

Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja po predmetnem pravilniku imajo neprofitne organizacije, društva in zveze s sedežem na območju občine Gornja Radgona.

Višina sredstev, zagotovljena v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa je
- za veteranske organizacije in druga sorodna društva 5.500,00 EUR
- za upokojenska društva 7.000,00 EUR

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, do vključno 4. 4. 2016.
Več informacij o razpisu najdete na spletni strani občine Gornja Radgona.

 

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016.

Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko društvo neposredno ali pristojna gasilska zveza v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena. Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za nabavo vozila za GZ v skladu z razpisnimi določili.

Na voljo je 1.700.000,00 EUR.

Rok za prijavo na razpis je 6.5.2016.


Več informacij o razpisu najdete na spletnem portalu Gasilske zveze Slovenije.

 

Alpine Space Programme 2014–2020: Drugi poziv

European Regional Development Fund
Objavljen je drugi razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Območje Alp v programskem obdobju 2014-2020. Program podpira projekte transnacionalnega sodelovanja, ki spodbujajo prostorski razvoj in teritorialno kohezijo območja. Tokratni razpis je osredotočen na prioritete od 1 do 4.

Prioriteta 1: Inovativna družba
1.1. Izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost
1.2. Krepitev zmogljivosti na področju storitev splošnega pomena

Prioriteta 2: Nizkoogljična družba
2.1. Vzpostavitev transnacionalnih in integralnih nizko-ogljičnih politik in ukrepov
2.2. Povečanje opcij za nizko-ogljično mobilnost in transport

Prioriteta 3: Življenjski prostor
3.1. Trajnostna raba naravne in kulturne dediščine
3.2. Varovanje, razvoj in ekološka povezanost alpskih ekosistemov

Prioriteta 4: Dobro upravljanje
4.1. Razširitev večnivojskega in transnacionalnega upravljanja na območju

Prevladujoči upravičenci programa Območje Alp so: pravne osebe javnega prava, pravne osebe pod javnim nadzorom, zasebne institucije, organizacije, združenja. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Zahteva se projektno partnerstvo najmanj štirih partnerjev iz najmanj štirih držav.

Vrednost razpisa je okvirno 30 milijonov evrov.

Rok za oddaj projektnih predlogov je 8.4.2016.

Več informacij najdete na spletni strani programa Interreg Alpine Space.

 

Javni razpis za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona v letu 2016

Občina Gornja Radgona
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2016.

Na razpisu se lahko prijavijo: prostovoljne in neprofitne organizacije ter društva, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov in dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije.

Pisne prijave na originalnih obrazcih se mora poslati najkasneje do vključno 4. aprila 2016 na naslov Občine Gornja Radgona.

Višina sredstev razpisa je 15.000,00 EUR.

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2016

Občina Gornja Radgona
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
- redna glasbena (pevska, orkestralna, instrumentalna), plesna, folklorna, gledališka, lutkovna, literarna, recitatorska, likovna, fotografska, filmska, video in drugo vizuelno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev;
- spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;
- kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih;
- izobraževanja in usposabljanja strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture;
- sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe prireditve, za pripravo in uporabo prostora, za tehnično izvedbo, obveščanje in organizacijo prireditve, oprema kulturnim društvom.

Okvirna višina predvidenih razpisnih sredstev za namene sofinanciranja programov in projektov na področju kulturne dejavnosti je 38.000,00 EUR.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji oziroma upravičenci:
- da imajo sedež na območju Občine Gornja Radgona,
- glede na upravičenost sofinanciranja s strani občine Gornja Radgona, se morajo društva s svojim programom redno predstavljati v domači občini oziroma so vsaj dva krat v preteklem letu izvedli projekt ali prireditev v Občini ali sodelovali na prireditvah v Občini,
- da občinski upravi redno dostavljajo letno poročilo o svojem delovanju, ki vsebuje tudi poročilo o realizaciji projektov za leto, za katerega so prejeli sredstva iz občinskega proračuna ter redno izpolnjujejo druge obveznosti do občine,
- da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
- da imajo urejeno dokumentacijo in evidenco o članstvu in plačani članarini,
- da imajo poravnane vse davke in druge zakonske in poslovne obveznosti,
- da delujejo najmanj eno leto,
- da vsako leto ob prijavi na razpis dostavijo občini poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz proračunskih sredstev,
- da brezplačno sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira občina Gornja Radgona,
- da ne sodelujejo pri drugih programih sofinanciranja v občini.

Vloga se posreduje na zahtevanih obrazcih iz Razpisne dokumentacije k javnemu razpisu za izbor in sofinanciranje vsebin vključno z vsemi zahtevanimi prilogami, najkasneje do vključno ponedeljka, 4. aprila 2016.Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona.

 

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2016

Občina Gornja Radgona
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov v Občini Gornja Radgona, omogočanje mladinskega dela in vzbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom in projektom, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnem vključevanju mladih.

Na razpis se lahko prijavi:
 • mladinska organizacija, opredeljena v zakonu, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu v skladu z zakonom o društvih in ima najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.
Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov in projektov, v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016, znaša 6.000,00 EUR.

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, do vključno 24. 3. 2016. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošto s priporočeno pošiljko ali oddana v vložišču Občine Gornja Radgona.

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona.

 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripardnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji

Ministrstvo za kulturno
Cilj javnega razpisa je ohranjanje, razvoj in promocija jezikovne in kulturne raznolikosti ter kulturne identitete pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Republiki Slovenji.

Na javni razpis se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 - da so kulturne nepridobitne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava,
 - da so, če so bili pogodbena stranka ministrstva ali njegovih proračunskih uporabnikov izpolnili vse pogodbene obveznosti, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo,
 - da bodo v primeru izbora omogočili javno dostopnost projekta,
 - da ne prijavljajo istega kulturnega projekta, ki je bil prijavljen ali že izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oz. razpisu ministrstva, ali njegovih proračunskih uporabnikov,
 - in da bodo prijavljeni kulturni projekti realizirani do konca leta 2016 in dosledno uresničevali pogodbo z ministrstvom.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 22.108,00 EUR. Projekt se lahko financira do 100% upravičenih stroškov.

Razpis se zaključi 14. marca 2016.

Več informacij o razpisu najdete na spletni strani Ministrstva za kulturo.
 

Javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2016

Ministrstvo za okolje in prostor
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov formalno uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve objektov na območju Republike Slovenije.

Namen javnega razpisa je prispevati:
 - k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse;
 - k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega, arhitekturnega, krajinskega in gradbenega raziskovanja, načrovanja in projektiranja ter izvedbe;
 - h krepitvi pomena in vloge kakovpsti oblikovanja prostora za razvoj družbe in kakovosti življenja;
 - k ozaveščanju in izobraževanju širše javnosti o pomenu prostora kot skupni vrednosti;
 - h krepitvi pomena, vloge in odgovornosti stroke pri doseganju boljših prostorskih ureditev, kakovosti in prepoznavnosti prostora, arhitekture, urbanizma, kakovosti bivalnega okolja.

Na razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove, zbornice in javni skladi.

Predvidena sredstva za razpisane vsebine znaša okvirno 15.000,00 EUR.

Rok za prejem vlog na javni razpis je do 10.3.2016 do 12. ure. Vloga se šteje pravočasno, če jo naročnik, ne glede na vrsto prenosa, prejme do te ure.

Več informacij o razpisu si preberite na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Javni razpis za izbor izvajalcev programa Zdrav življenski slog 2015 - 2017

Zavod za šport RS Planica
Cilj javnega razpisa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenskega sloga. S pomočjo dodatne športe aktivnosti, ki jo ponuja program, aktivno vključiti več kot 30% osnovnošolske populacije na OŠ vključenih v program, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden (športna vzgoja in 2 uri športne aktivnosti v okviru programa ZŽS), adpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskih stopal, odpravljanje debelosti, razvoj spločne vzdržljivosti).

S programom želijo zagotoviti otrokom, vključenim v program (ciljna skupina), priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno dejavnost in v skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja, ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok, hkrati pa jih spodbuja k oblikovanju vzorcev zdravega življenskega sloga. V skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 bo cilj programa povečati gibalno zmogljivost otrok vključenih v program ter oblikovanje trajne navade za redno ukvarjanje s športom in privzemanje zdravega življenskega sloga.

Na javni razpis se lahko prijavijo
: osnovne šole, zavodi, registrirani za dejavnost v športu, društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športno društvo, športni klub idr.).

Rok prijave na razpis je 12. 02. 2016.

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 4.851.457,20 EUR.

Več informacij o razpisu najdete na spletni strani Zavoda za šport RS Planica.

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2016

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških. Projekte, katerih namen je preseganje stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških na vseh področjih življenja, lahko prijavijo nevladne organizacije (društva, zasebni zavodi ali ustanove).

Na stereotipe - posplošena poenostavljena dojemanja žensk in moških ter njihovih družbenih vlog - naletimo v vseh sferah življenja: v družini, vrtcu, šoli, službi, medijih, pri izbiri izobraževanja in zaposlitve, v športu, v prostočasnih dejavnostih. Ti stereotipi so eden najbolj trdovratnih vzrokov za neenakost žensk in moških v družbi, saj lahko vplivajo na ključne odločitve glede interesov, izobraževanja ter kariernih poti žensk in moških.

Enakost spolov
za potrebe tega pomena, da imajo ženske in moški enako dostojanstvo, pravice in odgovornosti, da so ženske in moški enako udeleženi in imajo enako moč vplivati na načrtovanje in odločanje na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, da imajo enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu razvoju, ter imajo enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj.

Okvirna višina sredstev razpisa je 50.000,00 EUR. Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80 % celotne vrednosti projekta,vendar ne več kot 10.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijav je 26.2.2016. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan roak oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je zadnji dan roka do 14. ure oddana v vložišču (soba 11) Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Več informacij o razpisu najdete na spletni strani ministrstva.


 

Javna dela 2016 – drugo javno povabilo

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Za izvajanje programov javnih del je na voljo še okvirno 11,4 milijona EUR.

Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

V programe bodo vključili predvidoma 2.200 dolgotrajno brezposelnih.

Na javnem povabilu izbirajo programe na področjih iz Kataloga programov javnih del: 1 – kmetijstvo, 2 – vzgoja in izobraževanje, 3 – okolje in prostor, 4 – kultura, 6 – drugi programi javnih del.

Vse informacije o drugem javnem povabilu najdete na spletni strani ZRSZ.

 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2016 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: projekti), ki bodo izvedeni kot:
- prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;
- izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
- založniški in AV (avdiovizualni) projekti;
- organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.

Področja dejavnosti so: zborovska, inštrumentalna (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni in harmonikarski orkestri), gledališka in lutkovna, folklorna, filmska, plesna, likovna, literarna ter intermedijska dejavnost (novi mediji, IK tehnologija). Ločeno področje je tudi mažoretna dejavnost, ki je namenjena le krovnim organizacijam na nacionalnem nivoju.

Cilji razpisa so:
- dvig ustvarjalnosti;
- razvoj kakovostnih projektov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj in promocijo v Sloveniji in tujini;
- raznoliki kulturni dogodki in dostopnost kulturnih vsebin;
- razvoj kakovostnih programov kulturne vzgoje.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 332.860,00 evrov, od tega predvidoma 57.200,00 evrov za zborovsko, 27.800,00 evrov za inštrumentalno (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni in harmonikarski orkestri), 46.700,00 evrov za gledališko in lutkovno, 27.800,00 evrov za folklorno, 12.800,00 evrov za filmsko, 25.200,00 evrov za plesno, 28.300,00 evrov za likovno, 12.900,00 evrov za literarno ter 21.000,00 evrov za intermedijsko dejavnost. Predvidoma 73.160,00 evrov bo namenjeno sofinanciranju projektov krovnih zvez društev na nacionalnem nivoju v Republiki Sloveniji ali v zamejstvu.

Razpis prične teči 22. 1. 2016. Zaključi se 22. 2. 2016.

Vse informacije o razpisu najdete na spletni strani JSKD-ja.

 

Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Za sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo na voljo znesek v višini 33.087.636,00 EUR. 33.08Projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih skupni zaprošeni znesek ESRR sredstev znaša od 100.000,00 EUR do 2.500.000,00 EUR ESRR sredstev za prednostno os 2 (Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov) in od 100.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR ESRR sredstev za prednostno os 3 (Zdrava, varna in dostopna obmejna območja). Sofinancira se do 85% upravičenih stroškov.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javni razpis v okviru čezmejnega programa sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2014-2020, v okviru katerega je na voljo 33,1 milijona evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem/prednostnim naložbam in ustreznim specifičnim ciljem:

Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov
- Prednostna naložba 6c: Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje naravne in kulturne dediščine
• Specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma
- Prednostna naložba 6d: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami
• Specifični cilj: Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev

Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja

• Specifični cilj: Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja

Programsko območje Programa sodelovanja Interreg SI – HR vključuje naslednje teritorialne enote na ravni NUTS 3:
- v Republiki Sloveniji: Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Posavska regija, regija Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska regija, Primorsko-Notranjska regija, Obalno-Kraška regija;
- v Republiki Hrvaški: Primorsko-Goranska županija, Istarska županija, mesto Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-Zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija in Karlovačka županija.

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo. Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve, bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju. Prvi rok za predložitev vlog je 11. marec 2016!
Upravičeni prijavitelji: Lokalni, regionalni in nacionalni organi (npr. občine, regije...), Neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu – pravne osebe, ki delujejo na področju kulturne ali naravne dediščine, razvoja trajnostnega turizma ali sorodnih storitev (npr. muzeji, organi upravljanja območij Natura 2000 in zavarovanih območij, regionalne razvojne agencije, organizacije za upravljanje turističnh destinacij, nevladne organizacije, društva...); Mala in srednje velika podjetja. Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj en projektni partner iz Slovenije in en iz Hrvaške ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje) registriran v eni od sodelujočih držav, sestavljen iz članov iz obeh držav članic.

Več informacij najdete na spletni strani.


 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezam turističnih društev v letu 2016 v Občini Moravske Toplice

Občina Moravske Toplice
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice in zvezam turističnih društev za leto 2016, z naslednjimi vsebinami:
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
- akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja,
- akcije na področju urejanju okolja,
- organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah,
- izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva.

Za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje: - da so registrirana po zakonu o društvih, - da imajo sedež v Občini Moravske Toplice in da delujejo na območju Občine Moravske Toplice, - da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno članarino, - da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma.

Višina razpoložljivih sredstev razpisa je 7.200,00 EUR.

Rok za prijavo je 10. februar 2016.

Več informacij o razpisu najdete na spletni strani občine Moravske Toplice.

 

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Moravske Toplice za leto 2016

Občina Moravske Toplice
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega programa športa Občine Moravske Toplice za leto 2016, ki ga upravičencem zagotavlja Občina Moravske Toplice iz sredstev Proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2016.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci letnega programa športa: – športna društva, – zveze športnih društev ustanovljene na območju Občine Moravske Toplice, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne in – vrtci ter osnovne šole. Prijavitelji morajo imeti sedež v Občini Moravske Toplice ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Za izvajanje vsebin Letnega programa športa, se izvajalcem v Proračunu občine Moravske Toplice za leto 2016, zagotavlja 61.000,00 EUR.

Več informacij o razpisu najdete na spletni strani občine Moravske Toplice.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij romske skupnosti v letu 2016

Urad RS za narodnosti
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov organizacij romske skupnosti v Republiki Sloveniji v letu 2016, ki podpirajo cilje javnega razpisa.

Cilji javnega razpisa so spodbujanje aktivnega delovanja organizirane romske skupnosti na različnih področjih, še posebej preko aktivnosti, ki bodo usmerjene v izboljšanje položaja pripadnikov romske skupnosti v lokalnem okolju in ki bodo zajemale:
 • usposabljanja predstavnic in predstavnikov romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti, predstavnic in predstavnikov društev in ostalih aktivistk in aktivistov iz vrst romske skupnosti,
 • ozaveščanje javnih uslužbenk in uslužbencev v javni upravi in pravosodnih organih o prisotnosti romske skupnosti, njeni kulturni in jezikovni sestavi in pomenu za slovenski prostor,
 • informativno dejavnost romske skupnosti,
 • ozaveščanje in preprečevanje diskriminacije ter odpravljanje predsodkov in stereotipov do pripadnic in pripadnikov romske skupnosti in med pripadnicami in pripadniki skupnosti ali različnimi deli in skupinami znotraj romske skupnosti,
 • pomoč društvom pri prijavi na razpise na različnih področjih, tako tiste, namenjene izključno romski skupnosti, kot tudi ostale razpise,
 • opolnomočenje romskih žensk in deklic,
 • ozaveščanje pripadnic in pripadnikov romske skupnosti o negativnih posledicah t.i. prezgodnjih porok in prisilnih porok,
 • aktivacijo mladih in kakovostnega preživljanja njihovega prostega časa.
 • aktivacijo in socializacijo pripadnic in pripadnikov romske skupnosti.

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – predstavljajo zvezo društev v Republiki Sloveniji, ki je registrirana kot pravna oseba zasebnega prava, ki jo ustanovijo pripadniki romske skupnosti in vključuje najmanj pet društev, – trend njihovega delovanja je dolgoročen in so na dan objave javnega razpisa registrirane najmanj eno leto, – imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom in – spoštujejo postopke in obveznosti v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.

Informativno srečanje o javnem razpisu bo za vse prijavitelje organizirano predvidoma dne 14. januarja 2016 ob 10.00 uri v mali sejni dvorani, Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana.
Več o javnem razpisu najdete na spletni strani Urada za narodnosti!

 

Javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov, ki jih bo na področju uprizoritvenih umetnosti sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Ministrstvo za kulturo
Predmet dvoletnega projektnega razpisa je sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2016 do 2017.

Ministrstvo na razpisu razpisuje naslednji razpisni področji:

1: Spodbuda avtorski ustvarjalnosti
Razpisno področje je namenjeno dvoletnemu sofinanciranju realizacije vsaj ene produkcijske forme in vseh dejavnosti avtorja, ki so potrebne za realizacijo produkcijske forme. Avtor lahko v okviru večletnega projekta realizira eno ali več produkcijskih form. Premierno bo realizirana v času trajanja projekta oziroma najkasneje do konca leta 2017.

2: Spodbuda mladim ustvarjalcem
Razpisno področje je namenjeno dvoletnemu sofinanciranju splošnih stroškov prostora, v katerem delujejo mladi ustvarjalci, ter aktivnosti vsebinskega upravljanja tega prostora s strani mladih ustvarjalcev, ki povezujejo mlade ustvarjalce in raznolike umetniške izraze, ter z namenom izboljšanja pogojev dela, razvoja in uveljavljanja mladih ustvarjalcev na področju uprizoritvenih umetnosti.


Prijavitelji projektov, ki delujejo na področju razpisa ter so ali fizične osebe oz. samozaposleni v kulturi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu, ali nevladne kulturne organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove in druge nevladne organizacije), katerih program ni izbran na javnem razpisu JPR-PROG-2014-2017 in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Več o razpisu!


 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Ministrstvo za kulturo
Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2016.

Na razpis se lahko prijavijo: - nevladne in zasebne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2014-2017 oziroma prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-UM; - javni zavodi, ki v letu 2015 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2016, (razen pooblaščenih muzejev, ki so bili pozvani za opravljanje javne službe, v skladu s 97. členom ZVKD-1); - ter samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti; ob izpolnjevanju drugih razpisnih pogojev.

Več o razpisu!


 

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2016: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Namen javnega razpisa za razpisno področje A v letu 2016: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah.

Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete;
2. krepitev gospodarske dejavnosti;
3. vključevanje mladih in dejavnosti za mlade;
4. krepitev znanstvene dejavnosti;
5. vzdrževanje in razvoj struktur in dejavnosti avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah;
6. medsebojno povezovanje oziroma čezmejno povezovanje.

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu.

Več o razpisu!


 

Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Objavljen je javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v vrednosti 13.295.015,00 EUR.

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem:
 • Prednostna os 1: Privlačna regija
 • Prednostna naložba 6(c): Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine
 • Prednostna os 2: Regija sodelovanja
 • Prednostna naložba 11(b): Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med prebivalci in institucijami.

Programsko območje Programa sodelovanja Interreg SI-HU vključuje naslednje teritorialne enote na ravni NUTS 3:
 • v Republiki Sloveniji: regiji Pomurje in Podravje,
 • na Madžarskem: županiji Zala in Vas.
Prijavitelji lahko svoje vloge predložijo kadar koli od datuma objave do zaključka javnega razpisa oziroma dokler so na voljo sredstva. Projektne vloge se lahko predložijo neprekinjeno od objave javnega razpisa. Prvi rok za predložitev vlog je 12. februar 2016.


Več o razpisu!


 

Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Objavljen je javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 v vrednosti 44.988.355 EUR.

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem:
 • Prednostna os 1: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij (15.023.809 EUR)
 • Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov (17.564.263 EUR)
 • Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava (12.400.283 EUR)
Programsko območje programa sodelovanja Interreg SI-AT obsega naslednje teritorialne enote na ravni NUTS 3:
 • v Republiki Sloveniji: Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska;
 • v Republiki Avstriji: Oststeiermark, West- und Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Westliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten in Südburgenland .

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo. Prvi rok za predložitev vlog je 12. februar 2016.

Več o razpisu!

 

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2016

Urad Vlade RS za komuniciranje
Predmet razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja:
 • Sklop A: spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov;
 • Sklop B: boj proti sivi ekonomiji;
 • Sklop C: boj proti trgovini z ljudmi.

Več o razpisu!

 

Javni razpis za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2016 in 2017

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Predmet razpisa so programi svetovanja, pomoči za izboljšanje socialnih veščin in kompetenc, učenja reševanja raznovrstnih problemov pri medosebnih odnosih, pomoči pri izboljšanju družinske dinamike, pomoči pri vzpostavitvi pozitivnega odnosa tako med vrstniki kot v družini v letu 2016 in 2017.

Več o razpisu na spletni strani MDDSZ.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016, ki jih izvajajo društva, zavodi, invalidske organizacije ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah.

Več o razpisu na spletni strani MDDSZ.

 

Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2016 in 2017

Urad RS za mladino
Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2016 in 2017, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektoju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju ter ki ustrezajo cijem in predmetu tega javnega poziva.

Programi mladinskega dela so namenjeni mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 20. leta.

Več


 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov

Ministrstvo za obrambo
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti društev in zvez, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov, iz sredstev državnega proračuna za leto 2016.

Več


 

Zbiranje predlogov za priznanja, plakete in kipec štorklje Pomurske turistične zveze za leto 2015

Pomurska turistična zveza
Pomurska turistična zveza objavlja razpis za Podeljevanje priznanj, plaket in kipca štorklje na področju turizma v Pomurju za leto 2015. Rok za oddajo vlog je 4. november 2015. Vloge, ki jih bomo prejeli po tem datumu ne bodo upoštevane. Priznanja se bodo podelila na Srečanju turističnih delavcev Pomurja konec letošnjega leta.
Kdo je najbolj zaznamoval vaše okolje na turističnem področju? Kdo se že vrsto let trudi pri razvoju turizma v vaši organizaciji, občini, nasploh v pomurski regiji? Katera organizacija je najbolj pripomogla k prepoznavnosti in turističnem razvoju vašega kraja? Kdo so tisti, ki si upajo, pristopajo k turizmu na inovativen način? Komu je mar za trajnostni in okolju prijazen razvoj turizma?

Prijavo pošljete:
po navadni pošti na naslov Pomurska turistična zveza, Slovenska ulica 25, 9000 Murska Sobota, s pripisom PRIJAVA NA RAZPIS,
ali na elektronski naslov info@pt-zveza si, z zadevo: PRIJAVA NA RAZPIS.

Pisna priznanja so namenjena vsem fizičnim in pravnim osebam, zaslužnim za razvoj turizma v krajšem časovnem obdobju. Pisna priznanja lahko navedeni prejmejo tudi za izvedbo projektov, ki so pripomogli pri razvoju turizma.

Plakete
so namenjene organizacijam, podjetnikom in ustanovam za večletno uspešno delovanje ali ob zaokroženih jubilejih ter društvom, klubom, lokalnim skupnostim in posameznikom, ki več let uspešno prispevajo k razvoju turizma v kraju, občini in regiji ali tistim, ki so že dobili pisna priznanja.

Kipec štorklje je najvišje priznanje, ki ga podeljuje PTZ. Prejmejo jo tiste fizične in pravne osebe, ki že dalj časa bistveno prispevajo k razvoju turizma na širšem območju in le izjemoma tisti, ki so posebno zaslužni za razvoj turizma v krajšem obdobju.

Pri presoji podeljevanja priznanj, plaket in kipca štorklje, ki jih prejmejo fizične in pravne osebe, bomo upoštevali:
 • njihove zasluge za razvoj turizma in njihovo delovanje v okviru društva, območne zveze ali na katerem koli področju, ki posredno ali neposredno pospešuje razvoj turizma;
 • njihova posebna prizadevanja za pospeševanje turizma;
 • prizadevanje prebivalstva za varovanje okolja, za urejanje krajev in domačij in skrb za ohranjanje in turistično vrednotenje pomnikov, narave, kulturne in drugih zakladov dediščine;
 • njihova uspešnost pri promociji kraja in regije v Sloveniji in izven nje;
 • večletne konstantne dobre usluge in smiselno širitev kakovostne turistične ponudbe ter večanje prenočitvenih kapacitet;
 • njihov vzgojno izobraževalni pomen za kakovostni razvoj gostinstva in turizma v regiji.

Kandidate za priznanje imajo pravico predlagati člani PTZ, člani komisij, predsedstva in upravnega odbora PTZ.
Za dodatne informacije lahko pokličete na 041 326 093 ali pišete na naslov info@pt-zveza.si.

Spletna stran razpisa.


Pravilnik.

Obrazec.


 

Javni razpis za sofinanciranje nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb

Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za okolje in prostor je dne 31.8.2015 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju podnebnih sprememb, za leti 2015 in 2016. Projekti morajo predlagati rešitve za enega ali več vsebinskih področij:
 1. ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v z viri gospodarno, zeleno in konkurenčno nizkoogljično družbo;
 2. informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov ter spodbujanja ukrepanja;
 3. informiranje glede novega mednarodnega podnebnega sporazuma, ki se vzpostavljanja v okviru Konvencije ZN o podnebnih spremembah in medvladnega procesa o univerzalni "agendi po letu 2015" z globalnimi cilji trajnostnega razvoja;
 4. ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje na podnebne spremembe.

Rok oddaje: ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana, najkasneje do 24. septembra do 12. ure.

Več o razpisu si lahko poreberete v Uradnem listu št. 63.


 

Razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2015

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
Za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus se lahko prijavijo mikro, majha, srednje velika, velika in socialna podjetja ter zavodi, ki na katerem koli področju vsaj 1 leto izvajajo aktivnosti in projekte, ki so usmerjeni v dolgoročno dobrobit zaposlenih, okolja, skupnosti, kupcev in s katerimi presegajo minimalne, z zakonom določene standarde poslovanja in jih zato lahko štejemo med družbeno odgovorne, ne glede na to, ali so svoja prizadevanja formalno že potrdili s pridobitvijo certifikatov, nagrad ali priznanj. Podjetja in zavodi, ki se prijavljajo na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus, morajo na vseh področjih družbene odgovornosti izpolnjevati zakonsko predpisane normative in ne smejo biti v obsežnejših postopkih pred zakonskimi ali strokovnimi organi zaradi svojega poslovanja. Podjetje oziroma zavod, ki na katerem koli področju ne izpolnjuje minimalnih standardov, ne more kandidirati za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS.

Za posebno priznanje v okviru nagrade Horus lahko kandidirajo tudi posamezniki in organizacije.

V letu 2015 so razpisane naslednje kategorije:

1. Razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2015 (rok oddaje 25.9.2015);
2. Razpis za posebna priznanja v okviru Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus 2015 za (rok oddaje 25.9.2015).

Podrobneje si lahko preberete o razpisu na spletni strani Horus - slovenska nagrada za družbeno odgovornost.


 

Mladinska izmenjava v Lorci, Španija

Ekokultura - zavod za dialog z naravo Lendava
Brezplačna mladinska izmenjava v Lorci v Španiji je namenjana mladim od 18-26 let in poteka od 14 do 22.9.2015. Iščemo tri punce in tri fante iz Slovenije, ki si želijo sklepati mednarodna poznanstva in prijateljstva z drugimi mladimi iz Evrope, ki jih zanima neformalni način izobraževanja, ki si želijo več praktičnih izkušenj uporabe angleškega jezika, ki so pripravljeni na aktivnih 8 dni v enem izmed najbolj atraktivnih študentskih mest v Španiji - Lorca (ki je čudovito tudi zaradi arhitekture in neposredne bližine morja). Zainteresirani se prijavite na ekokultura.lendava@gmail.com. Prevoz si uredite sami (vlak, avtobus, letalo ali kombinacija) povrnjenih pa dobite 170 €/osebo za potne stroške.

Več informacij v priponki:


 

Javni razpis za 2. ukrep uredbe Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2015

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v skladu z Uredbo 1407/2013/EU za:

namen A:
nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na širšem območju Republike Slovenije (območje najmanj štirih statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije), ali

namen B: nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na ožjem območju Republike Slovenije (območje največ treh statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije).

Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 60.000 EUR, od tega za namen A do višine 35.000 EUR in za namen B do višine 25.000 EUR.

Rok za prijavo na razpis je 31.7.2015.

Več infomracij in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Javni razpis za 3. ukrep uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2015

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja, za:

namen A: nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki povezuje društva podeželske mladine ali društva podeželskih žensk ali lastnike gozdov v zvezo, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva ali kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov, in deluje na celotnem območju Republike Slovenije (območje najmanj osmih statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije), ali

namen B: priznano rejsko organizacijo, ki deluje kot nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije (območje najmanj štirih statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije), ali

namen C: drugo nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije (območje najmanj štirih statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije).

Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do višine 200.000 EUR, od tega za namen A 125.000 EUR, namen B 50.000 EUR, in namen C 25.000 EUR.


Več informacij o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Javni razpis za 4. ukrep uredbe Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2015

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

Upravičeni prijavitelji so vlagatelj za ukrep po tem javnem razpisu je nepridobitna pravna oseba, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva ter izpolnjuje druge razpisne pogoje.

Več informacij o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2015

Slovenski regionalno razvojni sklad
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Roka za oddajo prijav sta 20. 7. 2015 in 21. 9. 2015.

Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 2.000.000,00 EUR.

Več informacij o razpisu najdete na spletni strani slovenskega regionalnega razvojnega sklada.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva na področju preprečevanja in obravnave žrtev nasilja

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva na področju nasilja v letu 2015, ki jih izvajajo društva, zavodi, invalidske organizacije ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1).

Sofinancirani bodo programi na področju preprečevanja nasilja, obravnavo žrtev nasilja in programi za delo s povzročitelji nasilja.

Vrednost razpisa je 500.000,00 EUR.


Na razpis se lahko prijavijo društva in zavodi, invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1) ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah, ki: - so registrirani za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in sicer za dejavnost SKD 87 - socialno varstvo z nastanitvijo, SKD 88 - socialno varstvo brez nastanitve ali SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) oziroma - imajo status humanitarne organizacije ali status invalidske organizacije ali status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva ali status društva v javnem interesu na področju družinske politike oziroma - so registrirani za opravljanje drugih dejavnosti in je delovanje na področju socialnega varstva določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije - ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.
Več informacij o razpisu najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Javni razpis za sofinanciranje vsebin Centrov za družine

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vsebin centrov za družine, namenjene različnim oblikam družin. Centri za družine predstavljajo osrednji prostor v lokalnem okolju, namenjeni so druženju in zagotavljanju potreb različnih oblik družin v vseh življenjskih obdobjih. Prijavljene vsebine prispevajo k lažjemu usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, krepitvi enakih možnosti žensk in moških ter nudijo informacije in znanja za kvalitetno življenje posameznic in posameznikov oziroma družin.

Vsebine se morajo izvajati od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 in morajo biti enakomerno razporejene čez celotno obdobje financiranja.

Vrednost razpisa je 115.000 EUR.

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki: 1. imajo status društva, zavoda, invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 - ZDru-1) ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah in so: 2. a) registrirani za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in sicer: SKD 85.510 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve; SKD 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; SKD 94. 991 – dejavnosti invalidskih organizacij; b) registrirani za opravljanje drugih dejavnosti in je delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije; ter - izpolnjujejo druge razpisne pogoje.Informativno srečanje o javnem razpisu bo za vse prijavitelje organizirano v torek, 23. junija 2015 ob 10.00 uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (soba št. 24).

Več informacij najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

2. fotografski natečaj DPAE - "Utrinki s podeželja"

Društvo prijateljev agrarne ekonomike
Društvo prijateljev agrarne ekonomike, objavlja 2. fotografski natečaj na temo "Utrinki s podeželja". Namen natečaja je promovirati kmetijstvo in kmetijska opravila v Pomurski regiji. Prav tako je namen natečaja poudariti pestrost podeželja, tako za njegove prebivalce, kot tudi za obiskovalce.

Na natečaju lahko sodelujejo vsi, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s fotografijo. Natečaj poteka od 1.6.2015 do 31.10.2015.

Več o natečaju si lahko preberete v priponki!

 

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa znaša 25.000 EUR, od tega predvidoma 15.000 EUR za področje a ter 10.000 EUR za področje b.

Predmet javnega razpisa je:
- področje a) sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva, in sicer izdelave kakovostnih elektronskih knjig v slovenskem jeziku,
- področje b) sofinanciranje kulturnih projektov, ki so pomembni za razvoj in uveljavljanje literarne ustvarjalnosti v spletnih medijih.

JAK bo kulturne projekte na področju elektronskega založništva v letu 2015 podprla v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
- pospeševanje nastajanja kakovostnih in žanrsko raznolikih elektronskih knjig v slovenskem jeziku,
- pospeševanje nastajanja kakovostnih literarnih vsebin v slovenskem jeziku v spletnih medijih,
- večanje dostopnosti elektronskih knjig v slovenščini,
- večanje dostopnosti kakovostne literarne produkcije v spletnih medijih,
- uveljavljanje in promocija literarne ustvarjalnosti v spletnih medijih,
- podpora razvoju elektronskega založništva ter delovanju slovenskih elektronskih knjigarn in knjižnic.

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so registrirani za opravljanje kulturne ali založniške dejavnosti na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Več informacij o razpisu najdete na spletni strani Javne agencije za knjigo RS.

 

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cankova za leto 2015

Občina Cankova
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega programa športa občine Cankova za leto 2015.

Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci:
- športna društva,
- zveze športnih društev ustanovljene na območju občine Cankova,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne in
- vrtci ter osnovne šole.

Za izvajanje vsebin Letnega programa športa se v proračunu občine Cankova zagotavlja 14.000,00 EUR.

Zainteresirani vlagatelji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno v tajništvu Občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova ali jo po predhodnem pisnem naročilu prejmejo po elektronski pošti.

Rok za oddajo vloge je 30.6.2015.

Več informacij o razpisu najdete v Uradnem listu.


 

Javni razpis o sofinanciranju programov na področju turizma v občini Cankova v letu 2015

Občina Cankova
Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Cankova za leto 2015. Predvidena višina sredstev za ta namen je 6.000,00 EUR.

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov na področju turizma; to so društva, vaške skupnosti, šole, fizične in pravne osebe s sedežem v občini Cankova, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, promocijo in izobraževanjem na področju razvoja turizma.

Razpisne obrazce lahko dvignete na sedežu občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova.

Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 30.6.2015.


Razpis je bil objavlen v Uradnem listu.

 

Javni razpis o sofinanciranju kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Cankova v letu 2015

Občina Cankova
Predmet razpisa je dodeltiev finančnih sredstev za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Cankova za leto 2015. Predvidena višina sredstev za ta namen je 2.000,00 EUR.

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti na področju Občine Cankova. To so kulturna društva in druga društva, ki imajo v okviru svojih dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, kulturne zveze, javni zavodi, ustanove in posamezni kulturni ustvarjalci in imajo sedež na območju Občine Cankova; so registrirani za opravljanje programov na področju kulture oziroma, da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost; imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti; imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo v skladu z Zakonom o društvih; ter redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih uspehih-rezultatih.

V letu 2015 bo Občina Cankova sofinancirala:
– dejavnost kulturnih društev, zvez, skupin in posameznikov,
– prostočasne kulturne aktivnosti izven šolskega, vzgojno izobraževalnega programa,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije ter dejavnosti na področju varovanja kulturne dediščine,
– druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.

Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti na sedežu občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova.

Rok za predložitev vloge je in vseh zahtevanih dokumentov je 30.6.2015
.
Več informacij si lahko preberete v Uradnem listu.

 

Javni razpis za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2015

Občina Gornja Radgona
Občina Gornja Radgona je dne 21.5.2015 objavila Javni razpis za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2015. Rok za oddajo prijave je do vključno 15.6.2015. Razpis z vso dokumentacijo najdete na spletni strani Občine Gornja Radgona.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leti 2015 in 2016

Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju varovanja in krepitve zdravja za leti 2015 in 2016.

Več o razpisu si lahko preberete na spletni strani razpisi.info oz. na spletni strani Ministrstva za zdravje.


 

Javni razpis za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin v občini Gornja Radgona za leto 2015

Občina Gornja Radgona
Občina Gornja Radgona je dne 6.5.2015 objavila Javni razpis za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona za leto 2015. Rok za oddajo prijave je 1.6.2015. Razpis z vso dokumentacijo najdete na spletni strani Občine Gornja Radgona.


 

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Ragona

Občina Gornji Radgona
Občina Gornja Radgona je dne 5.5.2015 objavila Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2015. Rok za oddajo prijave je 19.5.2015. Razpis z vso dokumentacijo najdete na spletni strani Občine Gornja Radgona.

 

Javni razpisi 2015 - Občina Gornji Petrovci

Občina Gornji Petrovci
Občina Gornji Petrovci je dne 28.4.2015 na svoji spletni strani objavila naslednje Javne razpise:

 • Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini Gornji Petrovci (rok prijave 11.5.2015);
 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gornji (rok prijave 11.5.2015);
 • Petrovci;Javni razpis za sofinanciranje športnih programov in objektov v Občini Gornji Petrovci (rok prijave 14.5.2015).

Razpis z vso potrebno dokumentacijo najdete na naslednji povezavi.

 

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa in kulturnih dejavnosti v Občini Hodoš

Občina Hodoš
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Hodoš za leto 2015, ki jih upravičencem zagotavlja Občina Hodoš na podlagi letnega programa športa za leto 2015.

Upravičeni prijavitelji: Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci programa športa, ki imajo sedež v Občini Hodoš ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. Vrednost razpisa je 6.424,70 EUR

Rok prijave: 04.05.2015 do 10.00 ure

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti


Vrednost razpisa je 900,00 EUR

Rok prijave: 04.05.2015 do 12.00 ure


Oba razpisa najdete na naslednji povezavi.


 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Gornja Radgona v letu 2015

Občina Gornja Radgona
Občina Gornja Radgona je 7.4.2015 a svoji spletni strani objavila JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Gornja Radgona v letu 2015. Rok za oddajo prijave je 11.5.2015. Razpis z vso potrebno dokumentacijo najdete na naslednji povezavi.

  

2. natečaj za priznanje naj prostovoljec zaposlen v javni upravi za leto 2014

Slovenska filantropija
Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 2. natečaj za priznanje Naj prostovoljec zaposlen v javni upravi za leto 2014. S priznanjem želijo izpostaviti osebo, zaposleno v javni upravi, ki v svojem prostem času opravlja prostovoljsko delo in prispeva k večji promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi, saj lahko ti zaradi svojih znanj in izkušenj pomembno prispevajo k prostovoljskemu sektorju.

Izbirali bodo med kandidati, ki sodelujejo pri prostovoljskih projektih in se aktivno odzivajo na potrebe skupnosti ter pozitivno vplivajo nanjo. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata v letu 2014 ter način promoviranja prostovoljstva med svojimi sodelavci. Prijavitelj je lahko le javna uprava.

Izpolnjeno prijavnico se pošlje na naslov: Slovenska filantropija, Poljanska c. 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI 2014.«

Nagrajenec ali nagrajenka bo slavnostno razglašen/a na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 19. maja 2015 v Ljubljani. Ta naziv se posamezniku podeli samo enkrat.


 

Natečaj Mladinskega sveta Slovenije

Mladinski svet Slovenije
Mladinski svet Slovenije letos trinajstič zapored razpisuje natečaj, s katerim bo izbiral najboljše prostovoljke, prostovoljce in prostovoljske projekte minulega leta. Pozivajo, da svoje prostovoljke, prostovoljce in prostovoljske projekte prijavite na natečaj. Rok za oddajo prijavnic je 10. april 2015.

Vprašanja in prijave naslovite na: prostovoljec(at)mss.si.
Besedilo natečaja in prijavnici so dostopni na: http://www.mss.si/sl/novice/1327/1/objavljamo-natecaj-prostovoljec-leta-2014.


 

Javni razpis za sofinanciranje programov društev v Občini Moravske Toplice

Občina Moravske Toplice
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezam turističnih društev v Občini Moravske Toplice
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice in zvezam turističnih društev za leto 2015, z naslednjimi vsebinami:
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
- akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja,
- akcije na področju urejanju okolja,
- organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah,
- izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva.

Upravičeni prijavitelji:
Za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:
- da so registrirana po zakonu o društvih,
- da imajo sedež v Občini Moravske Toplice in da delujejo na območju Občine Moravske Toplice,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno članarino,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma.

Več o razpisu najdete na naslednji povezavi.

Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih društev v Občini Moravske Toplice
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
- dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna
dejavnost študentov - vse le v delu, ki presega šolske vzgojno izobraževalne programe,
- udeležba na območnih, medobmočnih, državnih srečanjih in mednarodnih prireditvah,
- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- kulturne prireditve in akcije,
- drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.

Upravičeni prijavitelji:
Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva, zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ter izpolnjujejo naslednje pogoje:  da imajo sedež v občini Moravske Toplice,  da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture, da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,  da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,  društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto,  da Občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.

Več o razpisu najdete na naslednji povezavi.

Javni razpis za sofinanciranje športa v Občini Moravske Toplice
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega programa športa Občine Moravske Toplice za leto 2015, ki ga upravičencem zagotavlja Občina Moravske Toplice iz sredstev Proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2015.

Upravičeni prijavitelji:
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci letnega programa športa: – športna društva, – zveze športnih društev ustanovljene na območju Občine Moravske Toplice, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne in – vrtci ter osnovne šole. Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa. Izvajalci letnega programa športa morajo imeti sedež v Občini Moravske Toplice ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.
Več o razpisu najdete na naslednji povezavi.

 

Javni razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti v MOMS

MOMS
Javni razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti v MOMS na področju kmetijstva

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota v letu 2015 na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi. Rok za prijavo je 5. 5. 2015.

Upravičeni prijavitelji:
Upravičenci so društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na območju Mestne občine Murska Sobota ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Več o razpisu najdete na naslednji povezavi.


Javni razpis za sofinanciranje programov na področjih socialnega ter zdravstvenega varstva v MOMS

Predmet razpisa so programi nevladnih in /ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2015 v Mestni občini Murska Sobota. Rok za prijavo je 4.5.2015.

Upravičeni prijavitelji:
- javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih programov,
- dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov MO Murska Sobota, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske skupnosti,
- organizacije za samopomoč kot prostovoljne in profitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne in zdravstvene potrebe svojih članov,
- invalidske in humanitarne organizacije kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
- druga društva in zavodi, ki izvajajo občinske programe na področju sociale in zdravstva ali občinske programe izboljšanje kvalitete življenja za občane MO Murska Sobota.

Več o razpisu najdete na naslednji povezavi.


Javni razpis za izbiro mladinskih programov oziroma projektov, ki jih bo sofinancirala MOMS


Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za pripravo in izvedbo programov oz. projektov ter drugih aktivnosti, ki jih bodo upravičenci izvajali v letu 2015 na območju Mestne občine Murska Sobota na področju mladine. Rok za prijavo je 4.5.2015.

Upravičeni prijavitelji:
Na ta razpis se lahko prijavijo organizacije, ki izvajajo mladinske programe v Mestni občini Murska Sobota. Predlagatelj mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na območju Mestne občine Murska Sobota in ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine Murska Sobota, če je v preteklih letih prejel sredstva iz proračuna Mestne občine Murska Sobota.

Več o razpisu najdete na naslednji povezavi.


Javni razpis za sofinanciranje dodatne oziroma razširjene dejavnosti za predšolske in osnovnošolske otroke v MOMS


Predmet razpisa je sofinanciranje dodatne oziroma razširjene dejavnosti za predšolske in osnovnošolske otroke v Mestni občini Murska Sobota za leto 2015. Rok za prijavo je 4.5.2015.

Upravičeni prijavitelji:
Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
- Osnovne šole in Glasbena šola in Vrtec, katerih ustanoviteljica je v skladu z Odloki o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestna občina Murska Sobota;
- Drugi zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organizacije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo določene programe in so iz mestne občine Murska Sobota, ter niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk proračuna Mestne občine Murska Sobota. Izvajalci teh programov si morajo k vlogi pridobiti vsaj eno soglasje ravnateljev osnovnih šol.

Več o razpisu najdete na naslednji povezavi.

Javni razpis za sofinanciranje programov za področje tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost v MOMS

Predmet razpisa je sofinanciranje programov za področje tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost v Mestni občini Murska Sobota v letu 2015, ki jih izvajajo pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega prava, samostojni podjetniki. Rok za prijavo je 4.5.2015.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega prava, samostojni podjetniki, ki izvajajo programe s področja tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost. Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi druge v razpisu opredeljene pogoje.

Več o razpisu najdete na naslednji povezavi.


Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala MOMS

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za pripravo in izvedbo projektov, ki jih bodo upravičenci izvajali v letu 2015 na področju kulture, in sicer predvsem na območju Mestne občine Murska Sobota. Rok za prijavo je 4.5.2015.

Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– knjiga in založništvo,
– na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo vsi pravni subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali drugih dejavnosti, občinska društva in zveze, avtorji in avtorske skupine ter samostojni kulturni delavci. Prijavitelj mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na območju MOMS ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Več o razpisu najdete na naslednji povezavi.


Javni razpis za izbiro kulturnih programov, ki jih bo sofinancirala MOMS

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov v Mestni občini Murska Sobota, ki jih bodo izvajalci programov realizirali v letu 2015. Rok za prijavo je 4.5.2015.

Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v letu 2015 na naslednjih področjih:
– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– večzvrstna dejavnost.

Upravičeni prijavitelji:
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti na območju MOMS. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis MOMS oziroma imajo drugače zagotovljena proračunska sredstva, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Več o razpisu najdete na naslednji povezavi.

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v MOMS


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota v letu 2015. Rok za prijavo je 17.4.2015.

Sofinancirajo se naslednje vsebine ter razvojne in strokovne naloge:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami in študentska dejavnost,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje športnih društev in Športne zveze,
– športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– priznanja športnikom in športnim delavcem.

Upravičeni prijavitelji:
Izvajalci programov so: – športna društva, – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Mestni občini Murska Sobota, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – vrtci in šole.
Več o razpisu najdete na naslednji povezavi.

 

Union Civil Protection Mechanism Exercises - Call for proposals 2015

Evropska komisija, Generalni direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO)
Generalni direktorat Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO) je v okviru finančnega mehanizma za civilno zaščito objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju vaj na področju civilne zaščite z namenom hitrejše odzivnosti in bolj usklajenega delovanja.

Upravičeni prijavitelji:
Nepovratna sredstva se lahko dodelijo pravnim osebam, za katere velja zasebno ali javno pravo, iz držav upravičenk v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. V okviru zunanjega proračuna lahko sodelujejo tudi naslednje države: Albanija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna gora, Kosovo, Srbija Turčija, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina, Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina ter Tunizija.

Več o razpisu najdete na naslednji povezavi.


 

Javni razpis za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem

Slovenski regionalno razvojni sklad
Cilj razpisa je izbrati izvajalce shem na območju Republike Slovenije, v vseh 12 statističnih regijah, z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanja investicijske aktivnosti v regijah, zmanjševanja stopnje brezposelnosti, vzpostavljanja možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanja dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.

Upravičeni prijavitelji: Izvajalci sheme po javnem razpisu so pravni subjekti, ki imajo pooblastilo oz. sklep razvojnega sveta regije za izvajanje RGS po tem razpisu in izpolnjujejo v razpisu zahtevane pogoje. Razvojni svet regije izda le eno pooblastilo in vsako regijo zastopa le en izvajalec. Posamezni izvajalec sheme lahko izvaja RGS tudi za sosednjo regijo, v kolikor pridobi sklepa obeh razvojnih svetov regij.

Razpis najdete na naslednji povezavi.


 

Razpis DOS za sofinanciranje dijaških projektov 2015

Dijaška organizacija Slovenije (DOS)
Višina sredstev celotnega razpisa znaša 1.500,00€. Posameznemu prijavitelju se dodeli največ desetina celotnih sredstev (150,00€). DOS bo sofinancirala projekt v višini do največ 50%.

Namen razpisa je sofinancirati projekte dijaških skupnosti srednjih šol, dijaških sekcij klubov, dijaških klubov, regionalnih dijaških skupnosti in drugih dijaških in mladinskih organizacij, v katerih sodelujejo dijaki.

Upravičeni prijavitelji: Statusni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi prijavitelji na razpis:
• srednja šola, dijaška skupnost, dijaška sekcija študentskega kluba, dijaški klubi, mladinski klubi, v katerih pretežno delujejo dijaki, posamezni dijaki in dijaške skupine;
• neprofitni značaj prijavitelja.
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi druge v razpisu opredeljene pogoje.
Več informacij najdete na naslednji povezavi.


 

Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2015

Turistična zveza Slovenije
Predmet tega poziva je dodelitev sredstev za prireditev turističnih društev v letu 2015.

Z razpisom želi TZS pomagati turističnim društvom Slovenije pri realizaciji prireditev, ki povezujejo dediščino, naravne vrednote in doživetja ter bistveno prispevajo h kakovostni, celoviti in privlačni turistični ponudbi.

Upravičeni prijavitelji: Na poziv se lahko prijavi vsako turistično društvo, registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS.

Več o razpisu na naslednji povezavi.


 

Javno povabilo: »Iz faksa takoj praksa / Spodbujanje prvih delovnih izkušenj mladih z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto«

Zavod RS za zaposlovanje
Javno povabilo: »Iz faksa takoj praksa / Spodbujanje prvih delovnih izkušenj mladih z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto«

S tem programom omogočajo spodbudo v višini 6.000 EUR za prvo zaposlitev mladih brezposelnih z izpopolnjevanjem za konkretno delo. Njihovo zaposlitev morate ohraniti najmanj eno leto. Program vam omogoča, da mlado brezposelno osebo s terciarno stopnjo izobrazbe, staro do vključno 29 let, ki je hkrati iskalec/-ka prve zaposlitve, izpopolnjujete na konkretnem delovnem mestu za najmanj eno leto. Izpopolnjevanje z zaposlitvijo oz. pripravništvo, če je tako predvideno, se izvaja za polni delovni čas ali krajši v skladu z odločbo o invalidnosti in sicer na delovnem mestu, ustreznem vrsti izobrazbe vključene osebe. S sistematičnim izpopolnjevanjem po predhodno pripravljenem programu pri delodajalcu, bodo mladi širili in poglabljali znanje, spretnosti oz. kompetence, pridobljene v času formalnega izobraževanja.

Program udejanja cilje Jamstva za mlade, njegova dodana vrednost pa je v povezovanju izobraževanja in potreb trga dela.

Vrednost razpisa: Na javnem povabilu je za leto 2015 na voljo skupaj 5 milijonov EUR, od katerih 85 % prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Predvidenih je 820 zaposlitev brezposelnih s pomočjo spodbude, ki se izplača delodajalcem.

Zneski in delež financiranja: 6.000 EUR

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 30. junij 2015.

Več o razpisu na naslednji povezavi.


 

Javni natečaj za najizvirnejšo socialnopodjetniško idejo

Društvo Mozaik
Društvo Mozaik v okviru projekta "INOVALOCA" prireja javni natečaj za najizvirnejšo socialnopodjetniško idejo.
VABLJENI K SODELOVANJU! Več o javnem natečaju najdete na naslednji povezavi.

Prijavnico na javni natečaj za najizvirnejšo podjetniško idejo najdete na naslednji povezavi.
 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2015

Občina Gornja Radgona
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
- redna glasbena (pevska, orkestralna, instrumentalna), plesna, folklorna, gledališka, lutkovna, literarna, recitatorska, likovna, fotografska, filmska, video in drugo vizuelno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev;
- spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;
- kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih;
- izobraževanja in usposabljanja strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture;
- sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe prireditve, za pripravo in uporabo prostora, za tehnično izvedbo, obveščanje in organizacijo prireditve, oprema kulturnim društvom.

Višina sredstev razpisa:
Okvirna višina predvidenih razpisnih sredstev za namene sofinanciranja programov in projektov na področju kulturne dejavnosti je 35.000,00 EUR, in sicer na proračunski postavki 180331- sofinanciranje programov kulturnih društev.

Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upravičenci:
- društva in zveze, registrirane za izvajanje programov na področju kulture oziroma imajo v statutu določeno, da je njihova glavna dejavnost opravljanje nalog s področja kulture,
- neprofitne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami.

Rok za prijavo je 15.4.2015
Več informacij o razpisu najdete na spletni strani občine Gornja Radgona.

 

Call for Experts: Expanding an Expert Facility for the implementation of the 2005 Convention

UNESCO
UNESCO poziva strokovnjake z najmanj 10-letnimi izkušnjami na področju kulturnih in kreativnih industrij k prijavi v programe, projekte in delavnice v državah v razvoju.

Prioritetna področja ekspertize so kulturna statistika in indikatorji, digitalizacija, medijska raznolikost, položaj umetnikov in svoboda umetniškega izražanja, preferenčna obravnava in mobilnost. Prijava je odprta za državne uradnike, vladne strokovnjake, kulturne delavce, menedžerje kulturnih institucij ali združenj, raziskovalce, akademike in neodvisne eksperte.

Več o razpisu najdete na naslednji povezavi.


 

EU and US : Getting To Know Europe 2015-2017

EuropeAid
V okviru instrumenta partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju razumevanja in prepoznavnosti Evropske Unije v Združenih državah Amerike.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije in neprofitne institucije iz držav članic EU ali držav upravičenk v okviru Uredbe (EU) št. 236/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za financiranje zunanjega delovanja, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, v sodelovanju z organizacijo iz ZDA.

Vrednost razpisa: 1,500,000 EUR
Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti do 100,000.00 EUR, sofinancira se do 75% upravičenih stroškov.

Več informacij najdete na naslednji povezavi.


 

Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2015

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojnoizobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.

Upravičeni prijavitelji:
Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade. Nagrado lahko prejme posameznik (-ica), skupina, zavod ali druga organizacija s področja predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu. Nagrajeni so lahko posamezniki (-ice), skupine, zavodi ali druge organizacije, če na posameznem področju delujejo najmanj 10 let. Posameznik (-ica) je lahko nagrajen (-a) za življenjsko delo, če je na posameznem področju deloval (-a) najmanj 30 let.

Več informacij najdete na naslednji strani.


 

Fotografski natečaj Dan za spremembe

Slovenska filantropija in podjetje Lidl
Slovenska filantropija in podjetje Lidl Slovenija ob Dnevu za spremembe organizirata tudi fotografski natečaj.

Vsi ustvarjalci, obiskovalci in spremljevalci prostovoljskih akcij ob Dnevu za spremembe, ki bo 28. marca 2015 potekal v številnih krajih po Sloveniji, vabljeni, da na fotografije ujamete dogajanje s posamičnega dogodka. Nagrade za najboljše fotografije bo prispevalo podjetje Lidl Slovenija.

Komisija v sestavi Borut Krajnc (fotograf), Karmen Mlinar (Lidl Slovenija) in Lenka Vojnovič (Slovenska filantropija) bo izbrala 20 najboljših fotografij, med njimi pa bodo posamezniki preko Facebook profila podjetja Lidl Slovenija izbrali najboljše tri, ki bodo nagrajene.

Najboljših 20 fotografij bo razstavljenih v centru Ljubljane na Veseli dan prostovoljstva, ki bo 21. maja.

Več informacij najdete na naslednji povezavi.


 

Prostovoljec leta 2014

Mladinski svet Slovenije
Mladinski svet Slovenije objavlja javni natečaj, po katerem bomo na podlagi prijav izbrali Naj prostovoljke, Naj prostovoljce, Naj mladinskega voditelja, Naj prostovoljski in Naj mladinski projekt leta 2014.

Prijavljene prostovoljke in prostovoljci se bodo potegovali za naj naslov v treh starostnih kategorijah, in sicer: do 19. leta, od 20. do 30. leta ter več kot 30 let. Kot starostno mejo bomo upoštevali starost, dopolnjeno v letu 2014. Z namenom promocije organiziranega prostovoljskega dela bomo izbirali tudi Naj prostovoljski projekt, z namenom promocije mladinskega dela pa Naj mladinskega voditelja oz. voditejico in Naj mladinski projekt. Tako pri mladinskem voditelju kot pri mladinskem projektu gre za prostovoljsko delo, ki je hkrati mladinsko delo. Oba prejemnika naziva bo komisija izbirala po opravljeni izbiri v osnovnih prostovoljskih kategorijah; prejemniki bodo tako lahko isti kot v osnovnih kategorijah ali pa izbrani med ostalimi.

PROSTOVOLJEC LETA 2014 - BESEDILO NATEČAJA

Prijavnica za vse kategorije posameznikov je enotna. Prijavnica za obe kategoriji projektov je prav tako enotna. Prijavnico za posameznike lahko najdete na naslednji povezavi.
Prijavnico za projekte lahko najdete na naslednji povezavi.


 

Alpine Space Programme: First call for project proposals - 2015

Evropska komisija
Objavljen je prvi razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Območje Alp v programskem obdobju 2014-2020. Program podpira projekte transnacionalnega sodelovanja, ki spodbujajo prostorski razvoj in teritorialno kohezijo območja. Tokratni razpis je osredotočen na prioritete od 1 do 3, razpis za prioriteto 4 (Dobro upravljanje) pa bo objavljen v drugi polovici leta 2015.

Prioriteta 1: Inovativna družba
1.1. Izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost
1.2. Krepitev zmogljivosti na področju storitev splošnega pomena

Prioriteta 2: Nizkoogljična družba
2.1. Vzpostavitev transnacionalnih in integralnih nizko-ogljičnih politik in ukrepov
2.2. Povečanje opcij za nizko-ogljično mobilnost in transport

Prioriteta 3: Življenjski prostor
3.1. Trajnostna raba naravne in kulturne dediščine
3.2. Varovanje, razvoj in ekološka povezanost alpskih ekosistemov

Upravičeni prijavitelji: Prevladujoči upravičenci programa Območje Alp so: pravne osebe javnega prava, pravne osebe pod javnim nadzorom, zasebne institucije, organizacije, združenja. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Zahteva se projektno partnerstvo najmanj štirih partnerjev iz najmanj treh držav.

V okviru tega razpisa je na voljo okvirno 30 milijonov EUR. Zgornja in spodnja meja vrednosti projekta nista določeni, kot referenčni znesek pa naj se upošteva povprečen znesek financiranja v prejšnjem programskem obdobju, ki je do 2 milijona EUR. Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov znaša največ 85%.

Več informacij najdete na naslednji povezavi.

 

Usposabljanje na delovnem mestu 2015

Zavod RS za zaposlovanje
Zavod RS za zaposlovanje je 17. februarja objavil novo javno povabilo za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu 2015«.

V okviru programa lahko delodajalci na konkretnem delovnem mestu usposobite brezposelne, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece. Oddaja ponudb na javno povabilo je mogoča najdlje do 1. julija 2015 oziroma do porabe sredstev.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, vpisana v Poslovni register RS, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Več informacij najdete na naslednji povezavi.

 

JAVNI RAZPIS za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2015

Občina Gornja Radgona
Na razpis se lahko prijavijo vrtci in osnovne šole, športna društva, združenja in zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2015 iz sredstev proračuna občine Gornja Radgona.

Okvirna višina predvidenih razpisanih sredstev, v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 za sofinanciranje zgoraj navedenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu znaša 122.900,00 EUR.

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, najkasneje do vključno ponedeljka dne 09.03.2015.

Več informacij najdete na spletni strani občine Gornja Radgona.

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016

ZZZS
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov s področja promocije zdravja na delovnem mestu, ki uveljavljajo sistematične ciljne aktivnosti in ukrepe za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev (programi in projekti za izboljšanje delovnih pogojev v smislu večje varnosti in usklajenosti z zdravstvenimi zahtevami glede organizacije dela, programi in projekti za boljše poznavanje vzrokov poklicnih bolezni in poškodb, identifikacijo in vrednotenje tveganj ter izvajanje preventivnih ukrepov, programi in projekti za izboljšanje tveganih ravnanj oz. vedenj zaposlenih in razvoj ter izboljšanje zdravstvene in varnostne ozaveščenosti, programi in projekti za širjenje primerov dobrih praks za obvladovanje zdravstvenega absentizma), ki so namenjeni delodajalcem in delavcem, in sicer:
- informativni, izdajateljski in vzgojno izobraževalni projekti,
- konkretni programi pri posameznih delodajalcih ali organizacijah.

ZZZS bo za sofinanciranje projektov na podlagi tega razpisa v letu 2015 in 2016 namenil skupno največ 3.000.000,00 EUR.


Projekti, ki jih bo ZZZS sofinanciral na podlagi tega razpisa, lahko prejmejo sredstva ZZZS v višini največ 90% celotne vrednosti projekta.

Vlagatelj je lahko pravna ali fizična oseba. Vlagatelj lahko na razpisu sodeluje samostojno ali v skupini (konzorciju). Na razpisu lahko sodelujejo vlagatelji, ki s svojimi dejavnostmi neposredno ali posredno prispevajo k uresničevanju ciljev povezanih z razvojnimi usmeritvami na področju sistema zdravstvenega varstva, izvajanjem programa obveznega zdravstvenega zavarovanja ali izvajanjem dejavnosti ZZZS, določenim v razpisni dokumentaciji.

Več informacij najdete na spletni strani ZZZS.

 

Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa znaša 300.000,00 EUR. Nepovratna sredstva se razpisujejo za leto 2015.

Rok prijave je 19.03.2015

Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli v socialnem podjetništvu v Pomurski regiji - v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015, zagotoviti nova delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva na tem območju.

V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki bodo:
• spodbujali sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo,
• krepili inovativnost družbe za razreševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov,
• zagotavljali dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu,
• razvijali nove možnosti za zaposlovanje ranljivih oseb na trgu dela.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavi socialno podjetje registrirano po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11- v nadaljevanju ZSocP), ki je vpisano v evidenco socialnih podjetij ( ki jo vodi pristojno ministrstvo) vključno do 31.12. 2014, ter ima sedež in dejansko ekonomsko aktivnost v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015, opredeljenem v razpisni dokumentaciji, in izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Več informacij najdete na spletni strani ministrstva.

 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2015

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: projekti), ki bodo izvedeni kot:
- prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;
- izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
- založniški, filmski in video projekti.

Področja dejavnosti so: zborovska, inštrumentalna (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni in harmonikarski orkestri), gledališka in lutkovna, folklorna, filmska, plesna, likovna ter literarna dejavnost. Posebno področje je tudi mažoretna dejavnost, ki pa je namenjena le krovnim organizacijam na nacionalnem nivoju.

Cilji razpisa so:

- spodbujanje ustvarjalnosti;
- podpiranje kakovostnih projektov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj in promocijo v Sloveniji in tujini;
- povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in povečanje dostopnosti kulturnih vsebin;
- podpiranje kakovostnih programov kulturne vzgoje.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 313.640,00 evrov.

Rok za prijavo je 2.3.2015.


Več podrobnosti si preberite na spletni strani JSKD.


 

Javni razpis za sofinanciranje informativno - komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2015

Urad vlade RS za komuniciranje
Urad vlade RS za komuniciranje (Urad) je v Uradnem listu RS, št. 6/2015, ki je izšel v petek, 30. januarja 2015, objavil javni razpis za sofinanciranje informativno - komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2015. Urad s tem razpisom vabi k prijavi projektov, ki bodo obravnavali:

A. Evropsko leto za razvoj 2015
Urad želi podpreti projekte, ki bodo povečali razumevanje tematik mednarodnega razvojnega sodelovanja med osnovnošolci in srednješolci ter v širši javnosti.

B: Boj proti sivi ekonomiji
Urad želi podpreti projekte, ki bodo mlade ozaveščali in informirali o posledicah sive ekonomije za širšo družbo in posameznika ter o pomembnosti aktivne vloge državljanov pri zmanjševanje obsega sive ekonomije.

C. Boj proti trgovini z ljudmi

Urad želi podpreti projekte, ki bodo o nevarnostih trgovine z ljudmi osveščali otroke, mladostnike in tuje delavce ter uporabnike spolnih storitev, ki jih izvajajo žrtve trgovine z ljudmi in zaposlene v panogah, ki so posredno povezane s spolnim izkoriščanjem in spolno industrijo

Za sofinanciranje projektov bo Urad namenil 70.000 EUR (za sklopa A in C po 20.000 EUR, za sklop B pa 30.000 EUR).

Rok za oddajo vlog je 3. marec 2015.


Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani.

 

Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2014

Ministrstvo za javno upravo
Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva vas vabi k predlaganju kandidatk in kandidatov za državno nagrado in priznanja na področju prostovoljstva za leto 2014. Namen dela odbora je poleg zahvale predvsem promocija prostovoljskega dela in predstavlja doprinos ugledu prostovoljcev v družbi.

Že četrtič imamo skupno priložnost, da izpostavimo posameznike in prostovoljske organizacije, ki so s svojim prostovoljskim delom vzor drugim in so pomembno prispevali k promociji in razvoju prostovoljstva v Sloveniji. Odbor bo med kandidati izbral prejemnika državne nagrade in do šest prejemnikov priznanj, ki bodo prejeli posebno plaketo in denarno nagrado. Državno nagrado in priznanja bo slovesno izročil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor.

Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2014 je pripravljen na podlagi Zakona o prostovoljstvu in njegovih podzakonskih aktov ter natančno opredeljuje pogoje sodelovanja in merila izbora. Prosijo vas, da se pri izpolnjevanju vloge držite navodil in s tem omogočite odboru, da bo svoje delo opravil kakovostno.

Predlaganje prostovoljk, prostovoljcev in prostovoljskih organizacij za Nagrado oziroma Priznanje Republike Slovenije na področju prostovoljstva je izredna priložnost zahvale vašim prostovoljcem in lastne promocije.

Rok za oddajo predlogov je 4. 2. 2015, do 12.00 ure.

Več informacij najdete na spletni strani ministrstva.

 

Delovni preizkus za mlade 2015

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Javno povabilo je Zavod RS za zaposlovanje objavil 19. 1. 2015. Na voljo je 1 milijon EUR iz proračuna Republike Slovenije. Predvidena je vključitev 1.250 brezposelnih mladih.

Delovni preizkus je namenjen preizkusu na konkretnem delovnem mestu, ki brezposelnim osebam omogoča preizkus znanj, spretnosti in navad, na osnovi katerih lahko pride do dopolnitve zaposlitvenega načrta, dodatnega izobraževanja ali zaposlitve. Delodajalci lahko z delovnim preizkusom bodočega sodelavca oziroma sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo. Ukrep je namenjen vsem brezposelnim mladim, starim do 29 let.

Več informacij o razpisu najdete na spletni strani ZRSZ.

 

1. razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev Zavarovalnice Triglav 2015

Zavarovalnica Triglav
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, zdravstva, izobraževanja in trajnostnih projektov. Vlagatelji lahko vloge oddajo izključno preko elektronskega obrazca za oddajo vloge oz. prijave, ki je na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d. d.

Vlagatelji naj prijavijo na razpis le projekte, ki se bodo začeli po 10. marcu 2015.

Rok za oddajo vlog na 1. razpis je do 3. februarja 2015 do 16.00 ure.

Za pomoč in informacije so vam na voljo do 3. februarja 2015 do 12.00 ure na naslovu sponzorstva@triglav.si.

V letošnjem letu bodo objavili še dva razpisa za dodeljevanje sponzorskih in donatorskih sredstev, ki bosta potekala v naslednjih terminih:
2. RAZPIS: od 13. 4. – 5. 5. 2015
3. RAZPIS: od 7. 9. – 22. 9. 2015

Zavarovalnica Triglav se veseli novih partnerskih sodelovanj.

 

Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 2007–2013/2014–2020

Ministrstvo za zunanje zadeve
Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih v okviru naslednjih instrumentov Evropske komisije za financiranje zunanje pomoči Skupnosti: - DCI - Non State Actors and Local Authorities; - DCI - Food Security; - DCI - Investing in People; - DCI - Environment and Sustainable Management of Natural Resources; - DCI - Asylum and Migration; - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR); - European Neighbourhood Instrument (ENI); - Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II); - Instrument for Humanitarian Aid (HAI), katerih stroški so nastali v letu 2014 in bili plačani do 31. januarja 2015 ter niso bili financirani iz drugih virov, ampak iz lastnih sredstev.

Upravičeni prijavitelji
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičeni prijavitelji, so: - prijavitelj je ustanovljen na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), ali ima status humanitarne organizacije, ki ima sedež na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah oziroma je verska skupnost ali njen sestavni del, ki ji/mu je Urad vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti; - prijavitelju so bila v okviru izbranega instrumenta EU do 31. decembra 2014 dodeljena sredstva za sofinanciranje projekta in je z Evropsko komisijo sklenil pogodbo o sofinanciranju projekta v okviru izbranega instrumenta. Če prijavitelj ni nosilec projekta, je pogoj, da je prijavitelj sklenil pogodbo z nosilcem projekta v okviru izbranega instrumenta. Pogodba mora biti veljavna v letu, za katerega se uveljavlja stroške; - prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle davke, dajatve in prispevke; - prijavitelj se strinja s pogoji javnega poziva.

Rok za prijavo je 9.2.2015.

Več o razpisu najdete na naslednji povezavi.


 

Horizon 2020

Evropska komisija
Evropska komisija razpisuje v okviru Horizon 2020 več področij:

Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainable Supply of Raw Materials
Vrednost razpisa 50,000,000 €
Rok prijave 21.04.2015
Več informacij najdete na naslednji povezavi.

Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainable Supply of Raw Materials
Vrednost razpisa 116,000,000 €
Rok prijave 21.04.2015
Več informacij najdete na naslednji povezavi.

Smart Cities and Communities

Vrednost razpisa 107,180,000 €
Rok prijave 05.05.2015
Več informacij najdete na naslednji povezavi.

Call for Competitive Low-Carbon Energy
Vrednost razpisa 189,470,000 €
Rok prijave 05.05.2015
Več informacij najdete na naslednji povezavi.

Call for Competitive Low-Carbon Energy
Vrednost razpisa 93,000,000 €
Rok prijave 05.05.2015
Več informacij najdete na naslednji povezavi.

Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
Vrednost razpisa 80,000,000 €
Rok prijave 28.04.2015
Več informacij najdete na naslednji povezavi.


 

Erasmus+ Vocational Education and Training Mobility Charter 2015-2020

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo
Evropska komisija je konec decembra objavila razpis za Listino Erasmus+ za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju za obdobje 2015–2020. Namen Listine Erasmus+ za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju je organizacije, ki imajo dokazano kakovost pri večletni organizaciji mobilnosti za dijake in osebje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, spodbuditi k nadaljnjemu razvoju njihovih strategij evropske internacionalizacije. Imetniki listine se bodo od razpisa leta 2016 dalje lahko na poenostavljen način prijavili za ključni ukrep 1 (mobilnost za dijake in osebje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju) v okviru programa Erasmus+. Velja opozoriti, da podelitev listine ne pomeni neposrednega financiranja niti ne zagotavlja financiranja v okviru ključnega ukrepa 1.

Upravičeni prijavitelji
Vlogo za pridobitev listine za mobilnost v PIU lahko vložijo posamezne organizacije za poklicno izobraževanje in usposabljanje ali nacionalni konzorcij za mobilnost, pri čemer morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: – za prijavo kot posamezna organizacija za poklicno izobraževanje in usposabljanje: prijavitelj mora biti organizacija za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki ima sedež v državi programa Erasmus+ ter v tujino pošilja svoje dijake in osebje; – za prijavo kot nacionalni konzorcij za mobilnost: prijavitelj mora biti koordinator nacionalnega konzorcija za mobilnost. Koordinator je lahko vsak član nacionalnega konzorcija za mobilnost. Konzorcij morajo sestavljati vsaj 3 člani, tj. sodelujoče organizacije. Vsi člani konzorcija morajo biti iz iste države programa Erasmus+ in jih je treba ob oddaji vloge opredeliti. Med člani nacionalnega konzorcija za mobilnost morajo biti organizacije pošiljateljice, ki ponujajo poklicno izobraževanje in usposabljanje ter v tujino pošiljajo svoje dijake in osebje.

Rok prijave: 14.05.2015

Več o razpisu najdete na naslednji povezavi.


 

Foto natečaj »Moje podeželje«

Mreža za podeželje
Mreža za podeželje organizira foto natečaj »Moje podeželje«. Rok za prijavo je 30. april 2015.

Pogoje in pravila za sodelovanje v foto natečaju najdete tukaj na naslednji povezavi. Zainteresirani udeleženci pristopijo k foto natečaju tako, da svoje fotografije pošljejo na elektronski naslov: mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Vsak udeleženec, ki bo posredoval fotografije, bo prejel praktično nagrado.

Več informacij je dostopnih na naslednji povezavi.

 

KID KIBLA išče sodelavca/-ko na področju priprave razpisov in pridobivanja sredstev

KID KIBLA
KID KIBLA išče sodelavca/-ko na področju priprave razpisov in pridobivanja sredstev.

Obseg del in nalog:
* koordinacija letnega/večletnega programa na lokalni, nacionalni in
mednarodni ravni
* priprava razpisov (predvsem finance in projektna administracija)
* vodenje korespondence s partnerji (tujimi in domačimi)
* asistiranje vodji projekta pri vsebinskih delih projekta (priprava
poročil, zapisnikov, strokovnih dopisov, upravnih zadev, logistika itd.)
* organizacija in koordinacija umetnikov na festivalih, konferencah,
razstavah (pregled nad potekom)


Od kandidata/-ke pričakujejo:
* najmanj 1 leto izkušenj na podobnem področju dela
* odlično znanje MS office programov (excel, word, powerpoint)
* natančnost, zanesljivost, odgovornost, komunikativnost, prilagodljivost,
varčnost in sposobnost za delo v skupini
* veselje do umetnosti in kulture
* visoka stopnja samoiniciativnosti
* fleksibilnost pri intenzivnejših projektnih obdobjih
* aktivno znanje angleškega jezika
* veljavni vozniški izpit B kategorije je prednost, ni pa pogoj

Vrsta zaposlitve:
zaposlitev za polni delovni čas za določen čas (s poskusno dobo enega meseca), z možnostjo podaljšanja v primeru pridobitve novih projektnih sredstev. Prijava odprta tudi za samozaposlene v kulturi ter s.p.-je.

Življenjepis in kratko motivacijsko pismo, ki pojasnjuje vaš interes za prijavo, pošljite na e-naslov kibla@kibla.org do 18. 1. 2015. Izbrani kandidati oz. kandidatke bodo povabljeni na razgovor.

Informacije: 059 076 372, 059 076 371

 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji

Ministrstvo za kulturo
Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi.

Cilji javnega razpisa so ohranjanje in promocija kulture in identitete romske skupnosti, spodbujanje kakovostne kulturne ustvarjalnosti pripadnikov romske skupnosti ter višja raven varovanja kulturnih pravic v okviru deklariranih človekovih pravic.

Področja in dejavnosti kulturnih projektov:

- Izdajateljska in založniška dejavnost
- Spletne strani
- Dejavnosti kulturnih skupin
- Kulturna animacija
- Dejavnosti za ohranjanje jezika
- Mednarodno sodelovanje
- Medsebojno kulturno sodelovanje različnih manjšinskih etničnih skupnosti
- Predstavitve kulturnih dejavnosti širšemu okolju
- Prireditve
- Predavanja, seminarji, delavnice ipd.
- Digitalizacija
- Drugo

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 90.539,00 EUR oziroma toliko, kot je vrednost proračunske postavke »Kulturna dejavnost romske skupnosti« v Proračunu Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/2013).

Projekt se lahko financira do 100% vrednosti upravičenih stroškov.

Razpis se zaključi 10. februarja 2015.

Več informacij o razpisu ter kako se prijavite najdete na spletni strani ministrstva.

 

Javni razpis za izbor javnega kulturnega programa informacijske dejavnosti na področjih mednarodnega sodelovanja in promocije, ki ga bo v letih 2015 – 2018 sofinancirala Republika Slovenija

Ministrstvo za kulturo
Predmet programskega razpisa je sofinanciranje javnega kulturnega programa informacijske dejavnosti na področjih mednarodnega sodelovanja in promocije, ki ga bo izvajalec javnega kulturnega programa izvedel v obdobju od 2015 do vključno 2018.

Osrednji del javnega kulturnega programa je:

– ustvarjanje in urejanje vsebin v angleškem jeziku, vključevanje vsebin v evropsko digitalno knjižnico Europeana prek slovenskega Nacionalnega agregatorja e-vsebin, nadaljnji razvoj in tehnično vzdrževanje spletnega portala Culture.si (portal za mednarodno kulturno sodelovanje); ter
– urejanje vsebin, združevanje vsebin iz posameznih medijev in drugih
informacijskih virov v slovenskem jeziku, nadaljnji razvoj in tehnično vzdrževanje
spletnega portala Kulturnik.si (enotna vstopna točka za slovensko kulturo
– metaiskalnik po slovenskih spletnih virih in agregator slovenskih kulturnih novic in
najav kulturnih dogodkov);
– promocija obeh portalov prek spletnih družbenih omrežij, diplomatsko - konzularne mreže, uvrščanja na sorodne vsebinske in druge relevantne domače in mednarodne portale, sodelovanja z mediji ipd.

Rok za oddajo vloge je 2.2.2015.
Upravičene osebe so nevladne kulturne organizacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Vrednost sredstev, namenjenih za razpis, znaša 90.000 EUR na letni ravni.
Več informacij o razpisu najdete na spletni strani ministrstva.

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti spolov za leto 2015

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti spolov, katerih namen je krepitev vloge in moči ter preseganje stereotipov in stereotipnih vlog v okviru prednostnih področij oziroma ciljnih skupin:
1. migrantske ženske,
2. romske ženske.


Projekti naj vključujejo dejavnosti krepitve znanja, usposabljanja, ozaveščanja in delo na terenu za preprečevanje diskriminacije ter zagotavljanje enakosti spolov migrantskih žensk in romskih žensk.

Enakost spolov za potrebe tega razpisa pomeni, da imajo ženske in moški enako dostojanstvo, pravice in odgovornosti, da so ženske in moški enako udeleženi in imajo enako moč vplivati na načrtovanje in odločanje na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, da imajo enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu razvoju, ter imajo enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj.

Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru javnega razpisa ne bodo financirane. Vloge prijaviteljev, ki bodo med dejavnosti projekta vključevale raziskave, bodo zavrnjene.

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo ustrezno dokazilo o registraciji;
- so neprofitne pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, zasebni zavod ali ustanova,
- prijavljeni projekt spada v vsebino iz prejšnje točke, kar izhaja iz razpisne dokumentacije,
- prijavljeni projekt v celoti predstavlja nov pristop k obravnavani tematiki enakosti spolov (npr. inovativnost in ustvarjalnost pristopa, nov način dela s ciljno skupino, nova ciljna skupina), ki ga prijavljena organizacija še ni izvajala ter ni del rednega programa organizacije, kar prijavitelj/prijaviteljica potrdi s podpisom in žigom v točki F) 3. obrazca Projekt/2015,
- posamezna prijaviteljica/prijavitelj lahko prijavi največ en projekt in je lahko sodelujoča organizacija pri največ enem prijavljenem projektu.

V primeru, da se organizacija prijavlja kot prostovoljska organizacija, mora poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati tudi pogoje, določene v 9. členu ZProst, in sicer:
- je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij,
- delovanje organizacije je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno,
- osnovna dejavnost organizacije ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva,
- dejavnost organizacije zagotavlja in usposablja prostovoljke in prostovoljce za prostovoljsko delo ali se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist.
Izpolnjevanje pogojev iz 9. člena ZProst organizacija dokazuje z listino, iz katere izhaja, da je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij.

Okvirna višina sredstev razpisa je 16.000,00 EUR. Sredstva za ta namen so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2015 na proračunski postavki 130089 – Nevladne ženske organizacije.

Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80,00 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 8.000,00 EUR. Prijave prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz lastnih ali drugih virov ali bodo zaprosili za višji delež ali višji znesek, bodo zavrnjene. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta, ne glede na razdelitvena merila, ne more presegati 8.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijav je 26. 1. 2015.

Več informacij o razpisu najdete na spletni strani ministrstva.

 

Županov poziv za naj prostovoljca 2014 v Mestni občini Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota
P O Z I V   ŽUPANA ALEKSANDRA JEVŠKA

za predloge za »Naj prostovoljca v letu 2014«

Tudi v letu 2014 je bilo v občini veliko posameznikov, društev in organizacij, ki so si vsak na svoj način prizadevali na področju prostovoljstva.

Zato župan poziva vse organizacije, društva, zavode, občanke in občane, da podate svoje predloge za podelitev županovih priznanj prostovoljcem, za katere menite, da so bili v letu 2014 najbolj uspešni, požrtvovalni in predani izvajanju prostovoljnega dela.

Priznanja bomo podelili v naslednjih kategorijah:
 - Naj prostovoljec / prostovoljka (posameznik)
 - Naj prostovoljno društvo
 - Naj prostovoljna organizacija
 - Naj prostovoljni dogodek

V svojem predlogu za podelitev priznanja navedite sledeče:
 - Opis kandidata/ke z njegovimi/njenimi osebnimi podatki.
 - Opis njegovega/njenega dela na področju prostovoljstva
 - Cilji, ki so bili z njegovim/njenim prostovoljnim delom doseženi

Vlogo za priznanje naj prostovoljca 2014 naslovite na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota najpozneje do 31. decembra 2014.

Prispele vloge bo obravnavala komisija, ki jo bo imenoval župan. Podelitev priznanja za naj prostovoljca 2014 bo potekala v mesecu januarju 2015.

mag. Aleksander Jevšek, župan Mestne občina Murska Sobota

 

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2015

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2015, ki jih izvajajo društva, zavodi, invalidske organizacije ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah.

Sofinancirane bodo vsebine na naslednjih devetih področjih:
1. programi za preprečevanje nasilja, obravnavo žrtev nasilja in programi za delo s povzročitelji nasilja;
2. programi na področju preprečevanja zasvojenosti;
3. programi na področju duševnega zdravja;
4. programi za brezdomce;
5. programi za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje ter programi, namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju;
6. programi za starejše ljudi;
7. programi za podporno bivanje invalidov in drugi specializirani programi za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov;
8. programi za preprečevanje socialne izključenosti Romov;
9. drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk in socialnemu vključevanju ranljivih skupin prebivalstva.

Na razpis se lahko prijavijo društva in zavodi, invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1) ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah.

Okvirna višina sredstev javnega razpisa v letu 2015 je 4.500.000,00 EUR za vse programe skupaj. Zaprosilo za sofinanciranje programa lahko znaša največ 80 % vrednosti programa.

Rok za oddajo vloge 12.1.2015.


Več informacij o razpisu in pogojih najdete na spletni strani ministrstva.

 

Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letu 2015

Urad Republike Slovenije za mladino
Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letu 2015, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju, ter ki ustrezajo ciljem in predmetu tega javnega poziva.

Programi mladinskega dela so namenjeni mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.


Urad RS za mladino (v nadaljevanju razpisovalec) vabi izvajalce, da pripravijo predloge programov v mladinskem sektorju v skladu z vrstami programov v mladinskem sektorju, ki so predmet tega javnega poziva in ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev ter podrobneje opredelijo vsebino, načrt izvedbe in finančno strukturo prijavljenega programa.

Razpisovalec bo na osnovi pripravljenih predlogov programov v skladu z razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za sofinanciranje programov po naslednjih skupinah:
• NACIONALNE MLADINSKE ORGANIZACIJE
• MLADINSKI CENTRI
• DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE

Izvajalec mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov. Vrednost prijavljenega programa sme znašati minimalno 20.000 EUR in maksimalno 150.000 EUR.

Rok za oddajo vlog je 21.1.2015.

Več informacij o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Urada RS za mladino.

 

"Mednarodni tabori 2015"

Zavod za mednarodno prostovoljno delo SCI Slovenija
Objavljen je nov razpis za soorganizacijo projektov mednarodnega prostovoljskega dela »Mednarodni tabori 2015«.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne in druge neprofitne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji, in neformalne skupine, projekti pa se morajo izvajati na območju Republike Slovenije v prihodnjem letu.

Projekti naj bodo oblikovani kot mednarodni prostovoljni delovni tabori, katerih udeleženci so mednarodni prostovoljci. Razpis je odprt do 26. januarja 2015.

Srečanje, na katerem bodo predstavili podrobnejše informacije prijaviteljem, bo v ponedeljek, 19. januarja ob 15. uri. Prostor bo določen naknadno.

Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na telefonsko številko: 01 23 91 625 in na elektronski naslov: tabori.sci@gmail.com
ali pa na spletni strani zavoda.

 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti 2015

Ministrstvo za kulturo
NAMEN:
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2015:
- nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2014-2017 oziroma prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-UM;
- javnih zavodov, ki v letu 2014 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2015,
- ter samozaposlenih v kulturi in drugih fizičnih oseb, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti.

OPIS:
Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele uveljavljajočih se ustvarjalcev.

POGOJI:
Nevladne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije ter so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.
Samozaposleni v kulturi so fizične osebe (ne pravne), ki so na dan oddaje vloge na javni razpis vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu.

SREDSTVA: Skupno na voljo 400.000 EUR


ROK prijave: 15.01.2015

Več informacij najdete na spletni strani Ministrstva za kulturo.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2015 in v letu 2016

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev, ki omogočajo posebno varstvo vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, z namenom in ciljem dopolnitve organizirane skrbi za vojne invalide in žrtve vojnega nasilja, osveščenosti družbe in kontinuitete društev, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.

Sofinancirani bodo naslednji programi:
a) Program rehabilitacije in vključevanja invalidov v okolje in delo na področju vojnih invalidov.
Program vključuje organiziranje zdravstvene oskrbe ali terapij na domu ali v drugih prostorih, ki so namenjeni ambulantni zdravstveni oskrbi ter pomoč pri nakupu invalidskih, tehničnih pripomočkov ter prilagoditev.
b) Program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja.
Program vključuje organiziranje, izvajanje spominskih proslav, svečanosti in prireditev ter organiziranje, pripravo razstav, predavanj in literature.
c) Program socialno - zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov ter žrtev vojnega nasilja.
Program vključuje pomoč pri koriščenju zdraviliško klimatskega zdravljenja, organizacijo delavnic za ohranjanje zdravja, denarne pomoči, pomoč pri organiziranju in izvedbi opravkov, ki omogočajo socialno vključenost in kakovost bivanja ter ureditev spominskih obeležij.

Okvirna višina sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov v letu 2015 je 200.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 16. 12. 2014. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je najkasneje na dan roka za oddajo vlog oddana neposredno v vložišče Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana ali priporočeno na pošto.

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani ministrstva.


 

Javna dela 2015

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Javno povabilo je bilo objavljeno 25. 11. 2014.

V javnem povabilu je za izvajanje programov javnih del v letu 2015 na voljo skupaj okvirno 21,6 mio EUR, od tega 1,3 mio EUR za razvojne programe socialnega podjetništva (iz Kataloga pod številko 7.3.). Sredstva se bodo zagotavljala iz proračuna Republike Slovenije. V programe bomo vključili predvidoma 4.000 brezposlenih oseb.

Javno povabilo je odprto od 1. 12. 2014 od 8.00 ure do porabe sredstev, vendar najdlje do 7. 10. 2015, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

S programom javnih del v letu 2015 vam omogočajo sofinanciranje stroškov za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih v programih javnih del in sicer na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale, kmetijstva in sorodnih področjih.

Novosti javnega povabila:
- Izvajalci boste ponudbo za izbor programa javnega dela letos prvič vnesli elektronsko v aplikacijo na Portalu za delodajalce in ji dodali obvezne obrazce javnega povabila v skenirani obliki. Ponudba, ki ne bo oddana na ta način, bo zavržena.
- Razvojni programi pod točko 7.1., 7.2. in 7.3. iz Kataloga, se bodo lahko izvajali v letu 2015 samo, če so se prvič izvajali v letu 2014. V ponudbi za leto 2015 ni mogoče spreminjati naročnika programa, vsebine ali povečati števila udeležencev v programu.

Več informacij o javnem povabilu in kako se prijavite najdete na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

 

Program »Fellowship for Intellectual Exchange« 2015–2016

Japosnko veleposlaništvo
Veleposlaništvo Japonske vabi k prijavi na razpis za štipendije Japonske fundacije »Fellowship for Intellectual Exchange«. Program izbranim intelektualcem omogoča obisk Japonske ter opravljanje samostojnega raziskovalnega dela na izbrano temo in mreženje. Na razpis se lahko prijavijo raziskovalci (razen dodiplomskih in podiplomskih študentov), novinarji in strokovnjaki s področja humanistike ali družboslovja ter posamezniki s praktičnimi izkušnjami v medijih in neprofitnih organizacijah.

Veleposlaništvo Japonske bo pregledalo ustreznost vsake prijave, preden bo kandidata uradno priporočilo Japonski fundaciji. Vsi kandidati, ki bodo uspešno prestali prvo preverjanje, bodo povabljeni na razgovor, ki bo potekal 5. decembra 2014. Kandidati, ki se nameravajo prijaviti na program, naj o tem obvestijo veleposlaništvo pred oddajo prijave.

Prijave pošljite na naslov veleposlaništva Japonske (Trg republike 3, 1000 Ljubljana) do 1. decembra 2014.

Več informacij na spletni strani veleposlaništva.

 

Razpis za sofinanciranje projektov s področja spodbujanja demokracije

United Nations Democracy Fund
United Nations Democracy Fund (UNDEF) vabi organizacije civilne družbe k prijavi na razpis za podporo projektov s področja demokracije. UNDEF sofinancira projekte, ki prispevajo h krepitvi demokratičnih institucij, spodbujanju človekovih pravic in zagotavljanju participacije vseh skupin v demokratičnih procesih. Tematske kategorije: vladavina prava in človekove pravice, skupnostni razvoj, orodja za demokratizacijo, mediji, ženske, mladi.

Na razpis se lahko prijavijo tudi organizacije civilne družbe in NVO, ki so aktivne na področju razvoja in krepitve demokracije ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Rok za prijavo je 31.12.2014.

Okvirna višina sredstev je od 100,000 do 300,000 $.

Več informacij o razpisu najdete na spletni strani.

 

Javni razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti na področju kmetijstva v občini Veržej

Občina Veržej
Predmet javnega razpisa je pospeševanje društvene dejavnosti na področju kmetijstva.

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 2.100 EUR.

Namen razpisa je podpora organizirani dejavnosti na področju kmetijstva oziroma s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi.

Upravičenci so društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na območju Občine Veržej oz. so njihovi člani iz Občine Veržej, ter društva, ki nimajo sedeža v občini pa imajo aktivnosti usmerjene tudi na področje Občine Veržej.

Rok za vložitev vloge je do vključno 1. 12. 2014. Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej , oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni občine.


Več informacij in razpisno dokumetacijo najdete na spletni strani občine Veržej.

 

World Chicago's Tech Innovation, Entrepreneurship and Education Fellowship Program

WorldChicago
Profesionalni program štipendiranja zagotavlja podporo neprofitnim organizacijam v ZDA, za izvajanje dvosmerne mednarodne izmenjave, ki povečujejo medsebojno razumevanje med ZDA in ostalimi celinami in spodbuja dolgoročne cilje ameriške zunanje politike. Letošnji natečaj je namenjen sedanjim in potencialnim strokovnim vodjem tako iz ZDA kot iz tujine, ki bodo vplivali na pozitivne spremembe v svojih skupnostih na področju krepitve gospodarstva, zakonodajnega procesa in upravljanja ter razvoj NVO in medsektorski razvoj. Mednarodni center za obiskovalce Chicago DBA WorldChicago, bo izvedla del dvosmernega programa za krepitev ekonomije za približno 30 strokovnjakov: 20 udeležencev iz zasebnega, javnega, neprofitna in univerzitetnega sektorja iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovenije ter 10 udeležencev iz ZDA. Cilj programa je prispevati k tehnologijam, inovacijam in podjetništvu ter vzpostaviti povezavo med nastajajočimi vodilnimi tehnologijami v srednjeevropskih državah. Dve skupini tujih udeležencev bosta približno 35 dni v ZDA na prilagojenih delih, s sedežem v Chicago v vladnih agencijah, neprofitnih organizacijah, tehnoloških inkubatorjih, malih in srednje velikih tehnoloških podjetjih, čemur sledi strokovni kongres v Washingtonu. Ameriški udeleženci bodo približno 10 delovnih dni preživeli, s kolegi na njihovih delovnih mestih in skupnostih v Bosni in Hercegovini, Hrvaški in Sloveniji.

Več informacij in prijavnico najdete na naslednji povezavi.


 

Atlas Corps štipendije

Atlas Corps
Odlična priložnost za vse, ki delujete v nevladnem sektorju (NVO), znate angleško in niste starejši od 35 let.

Atlas Corps ponuja štipendije, ki vključujejo tudi zdravstveno zavarovanje, šolnino, letalsko karto, vizo, bivanje, lokalni prevoz, hrano,... za 6 do 18 mesečno šolanje pri partnerskih NVO v ZDA in Latinski Ameriki.

Več informacij in pogoje za prijavo si preberite na Atlas Corps spletni strani.


 

Zbiranje predlogov za oblikovanje programa Mladinskega centra Gornja Radgona za leto 2015 in izvedbo aktivnosti v MC prostorih

Mladinski center Gornja Radgona
Mladinski center Gornja Radgona zbira predloge za oblikovanje programa za leto 2015 in možnosti izvedbe aktivnosti v MC prostorih.

Da bi program v naslednjem letu bil dober, pester in privlačen, vabijo posameznike, društva in druge organizacije, da predlagajo vsebine, ki jih želijo v mladinskem centru.

V kolikor želite samostojno izvajati aktivnosti oz. dogodke v naših prostorih, vas prav tako naprošamo, da jih vpišete v posebni razdelek v elektronskem dokumentu in si na tak način tudi zagotovite prost termin uporabe prostorov.

Dostop do elektronskega dokumenta je na spletni povezavi.

Rok za zbiranje predlogov je do vključno 1. decembra 2014​.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov za samostojno oz. samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za samostojnejše življenje invalidkam in invalidom (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), z izvajanjem katerih se izenačuje možnosti uporabnikov in omogoča njihovo samostojno oziroma samostojnejše življenje.

Sofinancirana bosta naslednja programa:
1. Program osebne asistence,
2. Program koordinacije laičnih sodelavcev.

Vlagatelji morajo svojo vlogo na javni razpis predložiti osebno ali priporočeno po pošti. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je najkasneje na dan 25. 11. 2014 oddana na pošti kot priporočena pošiljka, ali če je najkasneje na dan 25. 11. 2014 do 15. ure oddana v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana.

Vlogo lahko odda vlagatelj, ki je invalidska ali humanitarna organizacija ali društvo, ki je na dan objave tega javnega razpisa izvajal dejavnost osebne asistence ali vlagatelj, ki ima opredeljen program osebne asistence ali izvaja program za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov, ter izpolnjuje druge v razpisu navedene pogoje.

Več informacij o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani ministrstva.


 

Razpis za pridobitev enkratne štipendije iz sklada Študentski fond

Klub prekmurskih študentov
Klub prekmurskih študentov objavlja razpis za pridobitev enkratne štipendije iz sklada Študentski fond za študente v socialni stiski. Enkratne štipendije podeljuje Klub prekmurskih študentov (KPŠ), pri projektu sodeluje Pomurska izobraževalna fundacija (PIF), podpira ga tudi Pomurska gospodarska zbornica (PGZ).

Iz sklada Študentski fond bodo podelili 20 enkratnih štipendij v višini 300 EUR. Skupna vrednost razpisa je 6.000 EUR in se lahko ob sodelovanju donatorjev oz. sponzorjev tudi poveča.

Razpisni in izbirni postopek vodi razpisna komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov KPŠ, predstavnika PIF in predstavnika PGZ. Razpisni komisiji predseduje Urška Vogrinčič.

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo do 28. novembra 2014 oddane priporočeno po pošti na naslov:
Klub prekmurskih študentov
Trubarjev drevored 4
p.p. 196
9000 Murska Sobota
Na kuverto obvezno pripišite: Ne odpiraj, Študentski fond

Vsi študenti, ki bodo pravočasno oddali vlogo za pridobitev štipendije, bodo o izidu izbirnega postopka pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključku razpisnega roka.

Informacije o Študentskem fondu in razpisu so dostopne na spletni strani KPŠ. Pišete jim lahko tudi na urska@kps.si ali pokličete na tel.: 041 624 646 (Urška).


 

Razpis za pridobitev enkratne štipendije iz sklada Forint za študij

Klub prekmurskih študentov
Klub prekmurskih študentov razpisuje enkratne štipendije za porabske dijake in študente. S tem želimo povezati Prekmurce in porabske Slovence ter zagotoviti boljše sodelovanje na področju izobraževanja in medsebojne solidarnosti.

Iz sklada Forint za študij bodo podelili 6 enkratnih štipendij v višini 150,00 EUR, preračunanih v madžarsko valuto na dan nakazila.Razpisna dokumentacija (razpis, vloga za dodelitev enkratne štipendije, izbirni postopek in točkovnik) je dostopna na sedežu Sekcije porabske mladine Kluba prekmurskih študentov v Hotelu Lipa v Monoštru, Gardonyi u. 1 in na spletni strani www.kps.si.

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo do 28. novembra 2014 oddane na recepciji v Hotelu Lipa, kjer oddajo vloge potrdite z vpisom na seznam in dobite potrdilo o oddaji vloge.

Vsi dijaki in študenti, ki bodo pravočasno oddali vlogo za pridobitev štipendije, bodo o izidu izbirnega postopka pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključku razpisnega roka.

Informacije o Forintu za študij in razpisu dobite na merien@kps.si ali pokličete na tel.: +386 40 807 022 (Merien).


 

Podpora za ukrepe za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko (SKP) za leto 2015 - razpis za zbiranje predlogov

Evropska komisija
Skupni proračun, namenjen za sofinanciranje ukrepov, je ocenjen na 3.000.000,00 EUR.

Znesek nepovratnih sredstev (vključno s pavšalom za posredne stroške) znaša med 75.000,00 EUR in 300.000,00 EUR. Financiranje poteka prek mešanega financiranja, ki ga sestavljajo: — povračilo v višini 50 % upravičenih, dejansko nastalih neposrednih stroškov, — pavšalni prispevek v višini 7 % skupnih upravičenih neposrednih stroškov ukrepa je upravičen v okviru posrednih stroškov, predstavlja pa splošne administrativne stroške upravičenca, ki se lahko štejejo v breme ukrepu.
Ukrepi za informiranje so namenjeni zlasti pojasnjevanju, izvajanju in razvijanju skupne kmetijske politike ter ozaveščanju javnosti o njeni vsebini in ciljih.

Prednostna tema: SKP po letu 2013. Za državljane bodo prednostne teme pokrivale splošne tematike glede SKP in bi se morale osredotočiti na njene tri osnovne elemente: varnost hrane, trajnostno upravljanje naravnih virov in razvoj podeželskih območij. Za podeželske akterje bi se ukrepi morali osredotočiti na izvajanje ukrepov, uvedenih v okviru nedavnih reform SKP, in na posebna vprašanja, povezana s političnimi pobudami, uvedenimi po reformi SKP, kot je „ekološko kmetovanje“.

V okviru tega razpisa za zbiranje predlogov sta upravičeni dve vrsti celovitih ukrepov javnega komuniciranja:
1. na nacionalni ravni (ukrepi, ki imajo učinek samo na regionalni ravni, niso upravičeni);
2. na evropski ravni (z učinkom v več državah članicah).
 Vložnik (in morebitni povezani subjekti) mora biti zakonito ustanovljena pravna oseba v državi članici EU. Subjekti, ki niso pravne osebe v skladu z veljavnim nacionalnim pravom, so lahko upravičeni vložniki, če so njihovi predstavniki pooblaščeni, da v njihovem imenu prevzemajo pravne obveznosti in zagotavljajo jamstva za zaščito finančnih interesov Unije, enakovredno zaščiti, ki jo zagotavljajo pravne osebe, ter če predložijo dokazila, da so njihove finančne in operativne zmogljivosti enakovredne zmogljivostim pravnih oseb. Primeri upravičenih organizacij: — neprofitne organizacije (zasebne ali javne), — javni organi (državni, regionalni, lokalni), — evropska združenja, — univerze, — izobraževalne institucije, — raziskovalni centri, — podjetja (na primer podjetja na področju komunikacijskih medijev).

Več informacij najdete na tej povezavi.


 

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2015, 2016 in 2017

Fundacija za šport
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov v okvirni višini 3.150.000 EUR, in sicer:
- v letu 2015 se razpiše: 2.250.000 EUR;
- v letu 2016 se razpiše: 450.000 EUR;
- v letu 2017 se razpiše: 450.000 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa in so lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih. Na javnem razpisu lahko kandidirajo lastniki športnih objektov oz. investitorji del na športnih objektih.
    Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org
obsega:
- besedilo javnega razpisa,
- pravilnik fundacije,
- obrazec FŠO 2015 – O: prijavni obrazec za programe na področju gradnje športnih objektov,
- vzorec pogodbe o sofinanciranju gradnje športnih objektov.

Prijavitelji oz. prosilci za sredstva fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce OBVEZNO IZPOLNIJO preko spletnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne OBRAZCE MORAJO prijavitelji NATISNITI. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja.

Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, MORAJO prijavitelji tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 17. novembra 2014. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12:00 ure osebno oddana v prostorih fundacije.

Več informacij in kako se prijavite na razpis najdete na spletni strani Fundacije za šport.

 

Javni razpis Fundacije za šport za so financiranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2015

Fundacija za šport
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu, v okvirni višini 7.350.000 EUR, in sicer:

- športne dejavnosti: 6.300.000 EUR,

- raziskovanje in razvoj športa: 892.500 EUR,

- založništvo v športu: 157.500 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa. Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni v pravilniku.

Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletni strani fundacije http://www.fundacijazasport.org.

Prijavitelji oz. prosilci za sredstva fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce OBVEZNO IZPOLNIJO preko spletnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne OBRAZCE MORAJO prijavitelji NATISNITI.

Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, MORAJO prijavitelji tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 17. novembra 2014. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12:00 ure osebno oddana v prostorih fundacije.

Več informacij o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Fundacije za šport.


 

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2015: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06, 76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/2006), je Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu dne 17. oktobra 2014 objavil:
- Javni razpis za razpisno področje A v letu 2015: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in
- Javni razpis za razpisno področje B v letu 2015: finančna podpora Slovencem po svetu.

Dokumentacija obeh javnih razpisov (obrazec za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila za izpolnjevanje ter vzorec pogodbe) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu http://www.uszs.gov.si.

Dokumentacijo javnih razpisov zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, Ljubljana, (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih ur.

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2015: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje rednega delovanja/programov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah v letu 2015 znaša 5.700.000 EUR.

Na javni razpis za področje A se lahko prijavijo pravne osebe, ki delujejo na področju avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu.

Skrajni rok za oddajo vlog je 17.11.2014.

Več informacij najdete tukaj.

Prosilci vloge posredujejo na spodaj navedena sprejemna mesta.

Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem in na Dunaju svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih organizacij na Koroškem (ZSO), Gabelsbergerstrasse 5/2, A-9020 Celovec/Klagenfurt, Avstrija.

Prosilci s sedežem na avstrijskem Štajerskem svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Prosilci iz Republike Hrvaške svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, Masarykova 13/I, 10000 Zagreb, Hrvaška.

Prosilci iz Republike Italije svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Sveta slovenskih organizacij (SSO), Ulica Donizetti 3, 34133 Trst /Trieste, Italija.

Prosilci iz Republike Madžarske svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Zveze Slovencev na Madžarskem, Gárdonyi u. 1, 9970 Monošter/ Szentgotthárd, Madžarska.


 

Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2015

Ministrstvo za kulturo
Namen rednega letnega javnega projektnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2015 (oznaka: JPR – MV – 2015; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:
- tiskanih medijev;
- radijskih programov;
- televizijskih programov;
- elektronskih publikacij.

Z javnim razpisom se sofinancira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin:
- pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah: tematski članki, analize, mnenjske vsebine, reportaže, raziskovalno novinarski projekti, kritična refleksija umetnosti in kulture ter književna ali gledališka dela , prirejena za elektronske publikacije;
- pri radijskih in televizijskih programih: informativne, kulturno
- umetniške, kulturno
- zabavne, izobraževalne, znanstvene, otroške in mladinske ter verske oddaje, oddaje namenjene starostnikom in oddaje namenjene ljudem s posebnimi potrebami ter književna ali gledališka dela, prirejena za radijske ali televizijske programe.

Javni razpis je sestavljen iz dveh področij, in sicer:
- področje sofinanciranja programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij (PODROČJE A);
- področje sofinanciranja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa ( PODROČJE B).

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni razpis za leto 2015, je 1.600.000,00 EUR, oziroma toliko kot je vrednost proračunske postavke »131081 – Izvajanje zakona o medijih« v sprejetem proračunu ali rebalansu proračuna za leto, v katerem se izvaja razpis.

Rok za oddajo vlog je 21.11.2014.

Več informacij o razpisu najdete na spletni strani Ministrstva za kulturo.


 

V KID KIBLA iščejo sodelavca

KID KIBLA
KID KIBLA išče sodelavca na področju grafičnega oblikovanja, priprave za tisk ter spletnih in AV aplikacij

Obseg del in nalog :

• grafično oblikovanje - celostne grafične podobe (logotipi, vizitke, kuverte, dopisni listi …), plakati, vabila, letaki, brošure, katalogi, revije, knjige, nalepke, transparenti ...
• spremljanje oblikovnih in razvojnih trendov
• druga dela, povezana z oblikovanjem, skrb za internetno stran (Typo3, Wordpress), sodelovanje z zunanjimi sodelavci ipd.

Od kandidata-ke pričakujejo:

• najmanj 2 leti izkušenj na področju grafičnega oblikovanja in priprave za tisk,
• odlično znanje Adobe programskih orodij (Photoshop, Illustrator, Indesign),
• dobro poznavanje priprave za tisk in tehnoloških procesov,
• natančnost, zanesljivost, odgovornost, razumevanje timskega dela in komunikativnost,
• aktivno znanje angleškega jezika,
• veljavni vozniški izpit B kategorije.

Delovno mesto: DTP m/ž
• Prostih mest: 1
• Pogoji za zasedbo: odlično poznavanje grafičnih programov, dobra iznajdljivost in velika mera kreativnosti ter samoiniciativnosti
• Vrsta zaposlitve: honorarno oz. po dogovoru, projektno, lasten s.p. ali študentsko delo (poskusna doba 3 mesece)
• Opombe: ponudb brez poslanega portfolia in izbora izdelkov ne upoštevamo

Prijave pošljite na kibla@kibla.org
Informacije: 059 076 372, 059 076 371

Rok prijave: 24. 10. 2014

 

Javni razpis za zbiranje predlogov za financiranje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v letu 2014 v občini Puconci

Občina Puconci
PREDMET RAZPISA SO:

a) Kulturne dejavnosti:

- redna dejavnost društev,

- financiranje infrastrukture in opreme.

b) Kulturni projekti:

- organizacija in izvedba prireditev ali projektov,

- založništvo,

- glasba,

- uprizoritvene umetnosti,

- varstvo kulturne dediščine.

NA RAZPIS SE LAHKO PRIJAVIJO:

Društva, zveze in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- da imajo sedež v občini Puconci;

- da opravljajo dejavnost s področja kulture in imajo ustrezno registracijo v skladu z veljavno zakonodajo;

- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon;

- da vsako leto najkasneje do 31.12. na sedež Razvojnega zavoda Občine Puconci dostavijo poročilo o realizaciji programov oz. projektov za preteklo leto z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.

- da izpolnjujejo kriterije iz Pravilnika o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci;

- so društva ali zveze širšega pomena in vključujejo tudi občane Občine Puconci;

- da imajo do Občine Puconci poravnane vse pogodbene obveznosti iz preteklega leta;

- za področja varstva kulturne dediščine (tudi fizične osebe): poleg navedenih pogojev, da so lastniki ali upravljavci kulturnih spomenikov, razglašenih z občinskim odlokom ali objektov kulturne dediščine, ki so vpisani v zbirni register dediščine Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Murska Sobota.

OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV: 16.200,00 EUR

- Kulturna društva in organizacije – 1.800,00 EUR

- Sredstva za kulturne potrebe – 4.900,00 EUR

- Sredstva za kulturne prireditve – 2.700,00 EUR

- Vzdrževanje kulturnih objektov – 1.800,00 EUR

- Sofinanciranje v obnovo in vzdrževanje kulturne dediščine –5.000,00 EUR

OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV: 31.12. 2014

RAZPISNI ROK: 30 dni od objave razpisa (22.10.2014)

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani občine Puconci.

 

Javni razpis za zbiranje predlogov za financiranje in sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v letu 2014 v občini Puconci

Občina Puconci
NA RAZPIS SE LAHKO PRIJAVIJO

Društva, zveze in združenja, za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti na področju turizma, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- da imajo sedež v občini Puconci;

- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon;

- da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,

- da vsako leto najkasneje do 31.12. na sedež Razvojnega zavoda Občine Puconci dostavijo poročilo o realizaciji programov oz. projektov za preteklo leto z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.

- da imajo osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov in projektov;

- da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma na območju Občine Puconci,

- so zveze širšega pomena na področju turizma.

PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je:

- redna dejavnost društev in zvez,

- organizacija prireditev,

- izvajanje projektov,

- sodelovanje v projektih Zveze,

- promocijski materiali,

- izobraževanja,

- jubilejne nagrade.

OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV:

· Za sofinanciranje programov turističnih društev: 7.100,00 EUR

· Za sofinanciranje Zveze kulturnih in turističnih društev 7.500,00 EUR

· Za delovanje Pomurske turistične zveze: 1.252,00 EUR

OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV: 31.12.2014

RAZPISNI ROK: 30 dni od objave razpisa (22.10.2014)

Več informacij o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani občine Puconci.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Puconci v letu 2014

Občina Puconci
Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci športnih programov, ki imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Puconci in sicer:

športna društva in klubi,zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva in klubi za posamezna področja,zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

Predmet sofinanciranja v letu 2014 so naslednji programi:

interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine, ki so vključeni v organizirano vadbo športnih klubov in društev na področju občine,šport v društvih in klubih, ki ima značaj športno-rekreativne vadbe,kakovostni in vrhunski šport odraslih,delovanje športnih društev in drugih asociacij v športu in izvedba njihovih programov,investicije v izgradnjo novih športnih objektov in investicijsko vzdrževanje že obstoječih. Skupna višina sredstev za sofinanciranje navedenih programov znaša 60.700,00 EUR.

Izvajalci programov, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega člena tega razpisa vložijo prijavo za dodelitev sredstev na predpisanih obrazcih SOF-ŠPORT 14, ki jih lahko dvignejo na Razvojnem zavodu Občine Puconci, ali na spletni strani občine Puconci (www.puconci.si).

K izpolnjeni vlogi na predpisanih obrazcih je potrebno priložiti še naslednje priloge:

potrdilo o registraciji zveze, društva ali kluba pri UE M.Sobota,zapisnik o opravljeni skupščini za preteklo koledarsko leto oz. zadnjem občnem zboru, program dela za leto 2014, število članov, ki jih vključujejo.

Predlagatelji programov morajo posredovati v prijavi na razpis natančen opis programa s predvidenim številom vključenih udeležencev, krajem izvajanja in določenim urnikom ter za posamezno tekmovanje tudi tekmovalni sistem. Vsak posredovan program mora biti finančno ovrednoten z navedenimi viri financiranja.

Rok za oddajo prijav na razpis je 30 dni od dneva objave (22.10.2014).

Več informacij o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani občine Puconci.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kontinuiranega delovanja romskih zvez v Republiki Sloveniji v letu 2015

Urad za narodnosti
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kontinuiranega delovanja romskih zvez v Republiki Sloveniji v letu 2015, ki podpira cilje javnega razpisa.

Cilji javnega razpisa so spodbujanje aktivnega delovanja organizirane romske skupnosti:
– na področju ohranjanja in krepitve identitete pripadnikov romske skupnosti,
– na področju medsebojnega povezovanja in sodelovanja različnih delov romske skupnosti, s poudarkom na uveljavljanju pozitivnega odnosa in strpnosti med celotno romsko populacijo,
– na področju ozaveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti v razmerju do romske skupnosti,
– na področju informativne dejavnosti,
– na področju aktivnega vključevanja in izvajanja projektov v korist romske skupnosti.
Upravičeni prijavitelji Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – predstavljajo romsko zvezo v Republiki Sloveniji, ki je registrirana kot pravna oseba zasebnega prava, – trend njihovega delovanja je dolgoročen, – imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom in – spoštujejo postopke in obveznosti v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.

Več informacij najdete tukaj.

 

Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev programov socialne vključenosti, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za obdobje od 2015 do vključno 2019, in so opredeljeni v 35. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Programi socialne vključenosti so socialni programi, namenjeni podpori in ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti. Vlagatelji morajo svojo vlogo na javni razpis predložiti osebno ali priporočeno po pošti. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je najkasneje na dan 13. 10. 2014 oddana na pošti kot priporočena pošiljka, ali če je najkasneje na dan 14. 10. 2014 do 15. ure oddana v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana.

Več informacij najdete tukaj...

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov 2014–2015

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Okvirna višina razpisanih sredstev je 200.000 EUR.

Maksimalna višina zaprošenih sredstev za projekt po tem razpisu je 10.000 EUR. Če gre za kompleksnejši projekt, lahko vlagatelj zaprosi za sofinanciranje v višini največ 20.000 EUR (o upravičenosti klasificiranja pod kompleksnejši projekt bo odločala komisija). Projekti bodo sofinancirani v višini največ 90 % vseh upravičenih stroškov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov, ki potekajo v obdobju od 1. decembra 2014 do 25. novembra 2015.

Upravičeni vlagatelji so : podjetja, s.p.-ji, društva, združenja, javni in zasebni zavodi in nevladne organizacije, ki delujejo na področju promocije, izobraževanja ali mreženja v kmetijstvu in živilstvu, (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih, ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije) ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Rok prijave: 30.10.2014.

Več informacij najdete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

 

Javni razpis za razporeditev sredstev fundacije v letu 2014

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje:
 -  izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
 -  delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,
 -  naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij se za leto 2015 načrtuje:
a) za invalidske organizacije: 11.538.150,00 €
b) za humanitarne organizacije: 6.212.850,00 €
S K U P A J 17.751.000,00 €

POGOJI ZA PRIJAVO

Na razpis za razporeditev sredstev FIHO se lahko prijavijo
 -  invalidske organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS štev. 108/2002) ali
 -  humanitarne organizacije (splošne dobrodelne organizacije, organizacije za kronične bolnike in organizacije za samopomoč), ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS štev. 98/2003).

Rok za prijavo na razpis je 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS
(objavljeno v UR RS 19.9.2014).

Več informacij o razpisu in prijavi na razpis najdete na spletni strani FIHO.     

 

Javni razpis za spodbjanje socilnega podjetništva v občini Beltinci v letu 2014

Občina Beltinci
Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Občini Beltinci se izvaja na osnovi Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11), Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci (Ur.l. RS, št. 47/11, 43/12, 61/14), Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2014 (Uradni list RS, št. 24/2014) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Ur. l. RS, št. 50/2007, 114/2007, 61/2008).

Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli v socialnem podjetništvu v Občini Beltinci, zagotoviti nova delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva v občini. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva / ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin.
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 03.10.2014 do 12:00 ure. Naslednji rok za oddajo vlog bo 24.10.2014 do 12:00 ure in zadnji rok za oddajo vlog bo 14.11.2014 do 12:00 ure.

Več informacij o razpisu dobite tukaj.


 

Poziv za zbiranje ponudb za brezplačni najem in uporabo poslovnih prostorov v izpraznjenih poslovalnicah NLB d.d. v lasti NLB d.d.

NLB Center za inovativno podjetništvo
Poziv objavlja NLB Center za inovativno podjetništvo (v ustanavljanju) v okviru programa izgradnje podpornega okolja za razvoj podjetništva.

Predmet oddaje so nepremičnine na naslednjih lokacijah: Maribor, Železnikova 4; Ljubljana, Dunajska 20; Murska Sobota, Lendavska 43; Kamnik, Poslovni prostori Duplica; Trzin, Poslovni prostori Piramida.

Razpis je namenjen organizacijam in podjetniškim iniciativam, ki se pogosto srečujejo s težavo nezmožnosti plačevanja najemnin oziroma pomanjkanjem prostora za izvajanje lastne dejavnosti. Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gospodarske dejavnosti ter druge pravne osebe, ki opravljajo nepridobitno dejavnost.

Z brezplačno oddajo želijo podpreti predvsem naslednje dejavnosti: podjetniška in finančna izobraževanja in svetovanja, dejavnosti spodbujanja podjetniških idej, ponujanje davčnih, računovodskih, marketinških in pravnih storitev, sodelavno (coworking) oddajo prostorov in mreženje itd.

Izbrani najemnik krije vse stroške tekoče rabe nepremičnine oziroma vse obratovalne stroške, ki nastajajo ob uporabi prostora in v zvezi z njo, in sicer stroške ogrevanja, čiščenja prostorov, odvoz smeti, vode, elektrike in telekomunikacij in vse ostale stroške, ki bremenijo najete prostore. Najemno razmerje se sklepa za obdobje enega ali dveh let, s trimesečnim odpovednim rokom in z možnostjo podaljšanja.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov NLB d.d., Sektor za nabavo in upravljanje nepremičnin, Šmartinska 130, 1520 Ljubljana, do vključno 8. 10. 2014 do 12.00.

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.


 

Zbiranje predlogov za priznanja, plakete in kipec štorklje Pomurske turistične zveze za leto 2014

Pomurska turistična zveza
Pomurska turistična zveza objavlja razpis za Podeljevanje priznanj, plaket in kipca štorklje na področju turizma v Pomurju za leto 2014. Rok za oddajo vlog je 24. oktober 2014. Priznanja se bodo podelila na Srečanju turističnih delavcev Pomurja konec letošnjega leta.

Kdo je najbolj zaznamoval vaše okolje na turističnem področju? Kdo se že vrsto let trudi pri razvoju turizma v vaši organizaciji, občini, nasploh v pomurski regiji? Katera organizacija je najbolj pripomogla k prepoznavnosti in turističnem razvoju vašega kraja? Kdo so tisti, ki si upajo, pristopajo k turizmu na inovativen način? Komu je mar za trajnostni in okolju prijazen razvoj turizma?

Kandidate za priznanja lahko predlagate člani PTZ, člani komisij, predsedstva in upravnega odbora PTZ. Predlagate lahko posameznike in organizacije. Preostali pogoji so navedeni v Pravilniku o podeljevanju pisnih priznanj, plaket in kipca štorklje na področju turizma.

Več informacij najdete na spletni strani Pomurske turistične zveze. 

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov 2014–2015

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Maksimalna višina zaprošenih sredstev za projekt po tem razpisu je 10.000 EUR. Če gre za kompleksnejši projekt, lahko vlagatelj zaprosi za sofinanciranje v višini največ 20.000 EUR (o upravičenosti klasificiranja pod kompleksnejši projekt bo odločala komisija). Projekti bodo sofinancirani v višini največ 90 % vseh upravičenih stroškov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov, ki potekajo v obdobju od 1. decembra 2014 do 25. novembra 2015.

Rok za prijavo je 30.10.2014.


Upravičeni vlagatelji so: podjetja, s.p.-ji, društva, združenja, javni in zasebni zavodi in nevladne organizacije, ki delujejo na področju promocije, izobraževanja ali mreženja v kmetijstvu in živilstvu, (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih, ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije) ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Več informacij najdete spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.


 

Natečaj Vse = mogoče!

KD Skladi
KD Skladi skupaj s partnerji iščejo ekipe, ki verjamejo, da Vse = mogoče! in želijo uresničiti svoje projektne ideje! Vabijo inovatorje, podjetnike, umetnike, športnike, filantrope in druge nevladnike. S prijavo svojega projekta se potegujte za nagrado v skupni vrednosti do 20.000 EUR.

Kaj morate narediti? Imate 2 možnosti:

 • Svojo idejo potegnite iz predala, sestavite tim in idejo izoblikujte v uresničljiv projekt!
 • Povabite svoj tim na viharjenje možganov in izdelajte zmagovalno projektno idejo!

Prijavite se preko preprostega prijavnega obrazca, s pomočjo katerega lahko kot vodja tima vnesete svojo projektno idejo oziroma projekt. Bodite drzni! Razmislite, na kakšen način (po kakšnih korakih) je vaša ideja uresničljiva. Prijavite lahko tako projektne ideje kot projekte, ki že nastajajo!

Vse o natečaju najdete na: www.vsejemogoce.si

Nagrade podarjajo: KD Skladi 10.000 EUR kot nakazilo na TRR udeleženca, Si.mobil 5.000 EUR v izdelkih in storitvah, Radio Center 5.000 EUR v obliki promocije. 

Razpis za organe Pomurske turistične zveze za mandatno obdobje 2014 – 2018

Pomurska turistična zveza
Spoštovani,

Pomurska turistična zveza vas obvešča, da se z dnem, 4. 9. 2014 začenja postopek izbora novih organov zveze, in sicer predsednika, upravnega odbora (10 članov), predsednika in dva člana nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča za mandatno obdobje 2014 – 2018.

Upravni odbor Pomurske turistične zveze je na seji dne, 2. 9. 2014 sprejel sklep o kandidacijskem postopku. Postopek izbora poteka tako, da vsi, ki so člani PTZ, imajo volilno pravico, da predlagajo svoje kandidate. Med predlogi za upravni in nadzorni odbor ter disciplinsko razsodišče, bo Komisija za kadre in priznanja izbrala deset posameznikov za upravni odbor in po tri posameznike za nadzorni odbor in disciplinsko razsodišče. Predlogi bodo predstavljeni najprej Upravnemu odboru PTZ, ki s potrditvijo predloga nato predlagajo organe volilni skupščini.

Predvidena časovnica postopka:

4. 9. - 19. 9. 2014, do 12. ure – Objava poziva in rok za oddajo prijav kandidatov.
22. 9. 2014 – Seja Komisije za priznanja in kadrovanja.
24. 9. 2014 – Seja Upravnega odbora, ki potrdi poročilo o kadrovskem postopku v skladu s 7. členom Sklepa o postopku za kadrovanje za posamezne funkcije PTZ in sprejme sklep o izvedbi 9. volilne skupščine.
24. 10. - 31. 10. 2014 – V tem obdobju je predvidena izvedba volilne skupščine.

Predlagajo lahko več kandidatov, ki se jim zdijo pomembni za nadaljnje soustvarjanje turističnega prostora v Pomurju. Prav tako lahko predlagate kandidate za vse organe. Le ti naj s svojim znanjem in ustvarjalnostjo pripomorejo pri uspešnem delovanju PTZ.

Na naslednji povezavi so na voljo:

- Sklep o postopku kadrovanja za organe Pomurske turistične zveze za mandatno obdobje 2014 – 2018.
- Razpis za člane upravnega in nadzornega odbora ter disciplinskega razsodišča Pomurske turistične zveze za mandatno obdobje 2014 – 2018.
- Razpis za predsednika Pomurske turistične zveze za mandatno obdobje 2014 – 2018.
- Prijavnica za zbiranje predlogov kandidatov za organe Pomurske turistične zveze za obdobje 2014 – 2018.

Dodatna vprašanja lahko pošljete na info@pt-zveza.si ali pokličete na 041 326 093.

S spoštovanjem,
Barbara Kolenc
predsednica


 

1. fotografski natečaj DPAE - "Utrinki s podeželja"

Društvo prijateljev agrarne ekonomike
Društvo prijateljev agrarne ekonomike (v nadaljevanju: DPAE), objavlja

1. fotografski natečaj na temo »Utrinki s podeželja«.

Namen natečaja je promovirati kmetijstvo in kmetijska opravila v regiji Pomurja. Prav tako je namen natečaja poudariti pestrost podeželja, tako za njegove prebivalce, kot tudi obiskovalce. Na natečaju lahko sodelujejo vsi, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s fotografijo.

Več o razpisu najdete na naslednji povezavi.


 

3. Razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev Zavarovalnice Triglav 2014

Zavarovalnica Triglav
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, izobraževanja, okoljevarstva in zdravstva. Vlagatelji lahko vloge oddajo izključno preko elektronskega obrazca za oddajo vloge oz. prijave, ki je na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d. d.

Vlagatelji naj prijavijo na razpis le projekte, ki se bodo začeli po 17. oktobru 2014.

V vlogi morajo biti čim bolj celovito opisane aktivnosti projekta in promocijska ponudba. Pri dodajanju priponk je potrebno upoštevati navodila o velikosti in formatu priponk. Dodatnih gradiv oddanih izven elektronske aplikacije komisije za podelitev sponzorskih in donatorskih sredstev ne bodo mogle upoštevati.

Rok za oddajo vlog na 3. razpis je do 18. septembra 2014 do 16.00 ure.

Za pomoč in informacije smo vam na voljo do 18. septembra 2014 do 12.00 ure na naslovu sponzorstva@triglav.si.


 

Likovno-literarni-fotografski natečaj Bumerang Sreče

Društvo za aktivno preživljanje prostega časa Bumerang Sreče
Društvo za aktivno preživljanje prostega časa Bumerang Sreče razpisuje likovno-literarni-fotografski natečaj, da pobliže spoznajo, kaj si drugi mislijo o POJMU BUMERANG SREČE, kako ga dojemajo ali si ga predstavljajo. Z njim želijo med drugim poleg otrok in mladostnikov povabiti k sodelovanju tudi starejše osebe, spodbuditi ustvarjalnost in domišljijo ter vsem udeležencem dati možnost, da se preizkusijo v nečem novem ter da se s svojimi deli predstavijo širši javnosti.

Natečaj je medgeneracijski, tako da lahko v njem sodelujejo vse starostne skupine. Sodelovanje na natečaju je brezplačno in prostovoljno.Na natečaju lahko sodelujete z likovnimi, literarnimi in fotografskimi deli. Vsak udeleženec lahko sodeluje z največ tremi (3) deli (vsa 3 dela so lahko iz iste ali različnih kategorij).

I. Likovna dela
Udeleženec si po lastni želji izbere kakšno tehniko in material bo uporabil.

II. Literarna dela
Udeleženec si po lastni želji izbere zvrst, v kateri bo pisal. Prispelih del ne bomo popravljali in lektorirali, zato vas naprošamo, da to predhodno uredite sami. Ker še nimamo svoje himne, se lahko preizkusite tudi v tem in morda boste prav vi postali njen avtor.

III. Fotografska dela
Fotografije so lahko v barvni ali črno beli tehniki, v velikosti 13x18. Fotografije morajo biti v klasični obliki (natisnjene) in ne uokvirjene, zalepljene na karton ali poslane v digitalni obliki.

Prispevke lahko pošljete od 5. junija do 5. oktobra 2014 na naslov Društvo Bumerang Sreče,Stanjevci 100, 9203 Petrovci, s pripisom Natečaj BUMERANG SREČE. Vsakemu prispevku pripišite podatke o avtorju: naslov dela, ime in priimek, naslov prebivališča, starost, telefonsko številko in naslov elektronske pošte (če ga imate). V primeru, da teh podatkov ne bo navedenih, prispevek ne bo vključen v ocenjevanje in žreb za nagrado.

NATEČAJ BUMERANG SREČE.


 

Nagradni natečaj "Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?"

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje sta objavila nagradni natečaj za naj projekt »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?«

Predlogi se morajo nanašati na projekte, ki so bili izvedeni v Sloveniji in sofinancirani iz naslednjih skladov: Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad ali Evropski socialni sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in/ali Evropski sklad za ribištvo. Projekt je lahko sofinanciran iz več skladov hkrati.

Rok za prijavo na nagradni natečaj je 12. 9. 2014.

Več o nagradnem natečaju si oglejte na naslednji povezavi.

 

START - Danube Region Project Fund: FIRST CALL for proposals

European Commission, City of Vienna
Do 17. septembra je odprt poziv za zbiranje projektov v okviru Sklada za projekte Podonavske regije START (START "Danube Region Project Fund"). Poziv je namenjen organizacijam s celotnega območja Podonavja in velja za predloge projektov skladne s cilji Podonavske makro regionalne strategije.

Upravičeni prijavitelji Poziv je namenjen organizacijam s celotnega območja Podonavja (Nemčija, Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, Slovenija, Bolgarija, Romunija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Moldavija in Ukrajina). Upravičeni prijavitelji so javne in zasebne organizacije, predvsem organizacije civilne družbe. V projektu morata sodelovati najmanj dve organizaciji iz dveh upravičenih držav.

Več informacij najdete na naslednji povezavi.


 

Lidl Slovenija ima donacijo za vaše projekte

Lidl Slovenija
Bi radi pomagali vašemu mestu, imate idejo, kako izboljšati življenje v vaši skupnosti, ste skupina ljudi, ki ima načrt za boljše življenje svoje okolice? Ne skrivajte se in svoje projekte delite z Lidlom.

Podjetje Lidl Slovenija bo prav vsak teden izbralo en projekt in ga podprlo z donacijo, na Planet Siol.net pa bo poskrbljeno, da bo za vašo akcijo vedela vsa Slovenija!

Društva, zavodi, organizacije, šole in vrtci: izpolnite spletni obrazec in razkrite Lidlu svoj projekt. Pustite kontaktne podatke in poklicali vas bodo. Podprli bodo nove ideje in pomagali tudi tistim, ki projekte že izvajajo in potrebujejo dodatna sredstva.

Vsaka dobra ideja potrebuje pomoč, da se razcveti v dobro delo. Imate na papirju projekt, ki potrebuje nekaj pomoči? Pišite, Lidl Slovenija vam lahko pomaga z donacijo. 

Več informacij najdete na spletni strani www.siol.net. 

Tretji program za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020): Razpis za zbiranje predlogov za dodelitev finančnega prispevka za delovanje nevladnih organov (dotacije za poslovanje)

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea)
V okviru tretjega programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020) je objavljen javni razpis za dodelitev finančnega prispevka za delovanje nevladnih organov in specializiranih mrež, aktivnih na evropski ravni (dotacije za poslovanje). V letu 2014 bodo prednostno obravnavane evropske organizacije, aktivne na področju kroničnih bolezni, raka, HIV/AIDS, redkih bolezni in preprečevanja kajenja.

Upravičeni prijavitelji Nepovratna sredstva za delovanje se lahko dodelijo subjektom, ki izpolnjujejo vsa naslednja merila: (a) so nevladni, nepridobitni ter neodvisni od panožnih, komercialnih in poslovnih ali drugih nasprotujočih interesov; (b) opravljajo dejavnost na področju javnega zdravja, imajo učinkovito vlogo v civilnem dialogu na ravni Unije in si prizadevajo za uresničitev najmanj enega od posebnih ciljev programa; (c) so dejavni na ravni Unije in vsaj v polovici držav članic ter imajo uravnoteženo geografsko zastopanost v Uniji. Sodelujoče države: države članice EU; države EFTA/EGP v skladu s pogoji, določenimi v Sporazumu o EGP; in tretje države, zlasti države, za katere se uporablja evropska sosedska politika, države, ki so zaprosile za članstvo, države kandidatke ali države pristopnice k članstvu v Evropski uniji ter države Zahodnega Balkana, ki so vključene v proces stabilizacije in pridruževanja, v skladu s pogoji iz zadevnih bilateralnih ali multilateralnih sporazumov, ki vzpostavljajo splošna načela za njihovo sodelovanje v programih Skupnosti.

Več informacij o razpisu najdete na staneh razpisi.info in na naslednji povezavi.


 

Razpis za zbiranje predlogov za skupnosti znanja in inovacij (SZI) za leto 2014

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo
V skladu z uredbo (EU) št. 1292/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 se objavlja razpis za zbiranje predlogov za skupnosti znanja in inovacij (SZI). Poziva se k predložitvi predlogov za razpis EIT-KICS-2014. Na razpisu imajo prednost naslednja področja: inovacije za zdravo življenje in aktivno staranje; surovine: trajnostno raziskovanje, pridobivanje, predelava, recikliranje in nadomeščanje.

Več informacija najedete na naslednji povezavi.


 

Erasmus+ v okviru ključnega ukrepa 2 - sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks: krepitev zmogljivosti na področju mladih.

EAC
Do 2. sepembra je odprt drugi prijavni rok na javni razpis programa Erasmus+ v okviru ključnega ukrepa 2 - sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks: krepitev zmogljivosti na področju mladih.

Upravičeni prijavitelji Vsak javni ali zasebni organ, ki je dejaven na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, lahko zaprosi za financiranje v okviru programa Erasmus+. Poleg tega lahko skupine mladih, ki so aktivni v mladinskem delu, ne pa nujno v okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter za strateška partnerstva na področju mladih. V programu Erasmus+ lahko sodelujejo naslednje države: - 28 držav članic Evropske unije, - države Efte/EGP: Islandija, Liechtenstein, Norveška, - države kandidatke EU: Turčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, - Švicarska konfederacija. Poleg tega so nekateri ukrepi programa Erasmus+ na voljo tudi organizacijam iz partnerskih držav. Za nadaljnje podrobnosti o načinih sodelovanja glej vodnik po programu Erasmus+.

Več informacij o razpisu najdete na naslednji povezavi.


 

Evropa za državljane: Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Projekti civilne družbe

EACEA
Cilj tega ukrepa je podpreti projekte, ki temeljijo na nadnacionalnih partnerstvih in mrežah ter neposredno vključujejo državljane. Navedeni projekti združujejo državljane z različnih družbenih področij v dejavnostih, ki so neposredno povezane s politikami Unije, da se jim omogoči konkretno sodelovanje v postopku oblikovanja politik Unije na področjih, povezanih s cilji programa.

Projekt mora obsegati spodbujanje in organiziranje razmisleka, razprav ali drugih dejavnosti, povezanih z letnimi prednostnimi temami programa, predlagati konkretne rešitve, ki jih je mogoče doseči s sodelovanjem ali usklajevanjem na evropski ravni, ter zagotoviti konkretno povezavo z zgoraj navedenim postopkom oblikovanja politik. Projekti morajo v izvajanje dejavno vključiti številne državljane ter si prizadevati za pripravo podlage za dolgotrajno mrežno povezovanje med številnimi organizacijami, dejavnimi na tem področju, ali za spodbujanje razvoja takega mrežnega povezovanja.

S tem ukrepom se podpirajo projekti, ki jih izvajajo nadnacionalna partnerstva, ter spodbujajo priložnosti za solidarnost, družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

Upravičeni prijaviteljii: nepridobitne organizacije, vključno z organizacijami civilne družbe, izobraževalnimi, kulturnimi ali raziskovalnimi ustanovami. Partnerji: javni lokalni/regionalni organi ali nepridobitne organizacije, vključno z organizacijami civilne družbe, izobraževalnimi, kulturnimi ali raziskovalnimi ustanovami, odbori za pobratenje mest in mrežami. Projekt mora vključevati organizacije iz vsaj treh držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih je vsaj ena država članica EU.

Višina sredstev: 150.000,00 EUR

Več informacij na naslednji povezavi.


 

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2014 v Občini Črenšovci

Občina Črenšovci
Občina Črenšovci je objavila javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2014, ki jih bo v letu 2014 občina sofinancirala iz občinskega proračuna.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa z naslednjimi vsebinami:
1. interesna športna vzgoja predšolskih in šolskih otrok,
2. športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. kakovostni in vrhunski šport,
4. športna rekreacija,
5. izobraževanje,
6. delovanje športnih društev,
7. športne prireditve.

Zadnji rok za oddajo je 25.8.2014.
Razpisna dokumentacija je dostopna na naslednji povezavi ali na spletni strani Občine Črenšovci.

 

Poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2014 - 2018

Inštitut za mladinsko politiko in Mladinski svet Ajdovščina
Inštitut za mladinsko politiko in Mladinski svet Ajdovščina podeljujeta certifikat Mladim prijazna občina za obdobje 2014 – 2018. Certificiranje mladim prijaznih lokalnih skupnosti poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika RS Boruta Pahorja.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik.

Certifikat Mladim prijazna občina se podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija na podlagi prijave na poziv prepozna kot mladim prijazne, ker so v minulih letih uspešno izvajale ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik.

Tretji certifikati Mladim prijazna občina za obdobje 2014 – 2018 bodo zaslužnim občinam podeljeni v skladu s pravili, objavljenimi na spletni strani www.mladi-in-obcina.si.

Certifikat Mladim prijazna občina se letno in s štiriletno veljavnostjo redno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe s področij mladinskih politik. S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih že izkazala za uspešno zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in v naslednjem štiriletnem obdobju nivo učinkovitosti ohranila oz. dvignila.

Vse lokalne skupnosti, ki imate področje mladine zgledno urejeno vabimo, da si natančno preberete pravila in poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina na spletni strani www.mladi-in-obcina.si in se do 3. septembra 2014 prijavite na poziv za pridobitev certifikata.

Slavnostna podelitev certifikatov Mladim prijazna občina 2014 – 2018 bo predvidoma 25. 9. 2014.

Vabimo vas, da spletno stran www.mladi-in-obcina.si redno obiskujete ter spremljate novosti, povezane s certifikatom Mladim prijazna občina in s področja lokalnih mladinskih politik.

Dodatne informacije dobite na Inštitutu za mladinsko politiko, kontaktna oseba Rozana Mužica, tel. št. 040 475 677, e-naslov: rozana.muzica@msa.si.

 

Sofijin literarni natečaj "Ženska izbira"

Sofija Medgeneracijska hiša Lendava
Spoštovani,

v sklopu Sofijinega festivala razpisujemo literarni natečaj za kratko zgodbo z naslovom »Ženska izbira«, kjer bodo posameznice lahko spregovorile o svojih čustvih in občutkih ter skozi literarni prispevek ubesedile in razkrile plasti svojih občutkov, s katerimi se vsakodnevno soočajo v življenju. Z natečajem želimo predstaviti posamezne zgodbe žensk, ki so skrite za zidovi in pokazati stresne plati njenega vsakdanjika.

Na podlagi vseh zbranih prispevkov bomo izdali in natisnili knjižico najbolj ganljivih zgodb, ki jih bomo izbrali s pomočjo strokovne žirije in delno preko spleta z glasovanjem bralcev.

Na literarnem večeru, ki ga bomo pripravili ob svečanem zaključku festivala, bomo izdano knjižico predstavili in prebrali nekaj najboljših zgodb.

Svoje prispevke lahko oddate do petka, 8.8.2014.

Več informacij o natečaju najdete na Facebook strani.
 

Javni razpis za izbor izvajalcev programa "Zdrav življenski slog 2014 - 2015"

Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Cilj javnega razpisa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. S pomočjo dodatne športne aktivnosti, ki jo ponuja program, aktivno vključiti od 20 do 30 % osnovnošolske populacije na OŠ vključenih v program, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti).

Rok prijave na razpis: 8.8.2014


Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 2.033.948,00 EUR.


Na javni razpis se lahko prijavijo:
• osnovna šola,
• zavod, registriran za dejavnost v športu,
• društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športno društvo, športni klub idr.).
Več informacij o razpisu najdete na spletni strani Zavoda za šport Republike Slovenije Planica.

 

Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, ki jih bo v letu 2014 so financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Ministrstvo za kulturo
Predmet poziva je so financiranje kulturnih projektov prirediteljev obeležitev nekaterih državnih praznikov RS v letu 2014, katerih organizator ne bo Republika Slovenija (v nadaljevanju: projekti).

Prireditelji obeležitev nekaterih državnih praznikov RS v letu 2014 so društva, zveze društev, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije ter javni zavodi in lokalne skupnosti, ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva (v nadaljevanju: upravičene osebe). Prijavitelj projekta je odgovorni nosilec projekta. Projekt je posamična kulturna dejavnost, ki je v javnem interesu in je dostopna javnosti. Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta po stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).

Temeljno področje poziva je obeležitev tistih državnih praznikov RS v letu 2014, katerih obeležitev ne organizira Republika Slovenija. V ta namen se sofinancira kulturne projekte – proslave, ki jih organizirajo in izvedejo prijavitelji projekta z zahtevanimi referencami ob naslednjih praznikih oz. dela prostih dnevih, opredeljenih v 1. in 2. členu ZPDPD:
- 15. september, vrnitev Primorske k matični domovini
- 31. oktober, dan reformacije
- 23. november, dan Rudolfa Maistra.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni poziv za leto 2014 je 15.000,00 EUR.

Besedilo javnega poziva z oznako JPP – DP 2014 se objavi v Uradnem listu RS dne 18. 7. 2014 in na spletnih straneh Ministrstva za kulturo. Zak